การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้และสุขภาพ (EIA/EHIA)

address ของวิดีโอ: 
https://www.youtube.com/watch?v=RgVYPVb4Idg

การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

by ThaiWebExpert