การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA)

address ของวิดีโอ: 
https://www.youtube.com/watch?v=QotojkJm5l4

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) เครื่องมือสำคัญในการช่วยตัดสินใจการพัฒนา­ที่ยั่งยืนตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ นโยบาย
หนึ่งในกลไกสำคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดก­ารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by ThaiWebExpert