Climate change: everything you need to know about the IPCC 5th Assessment Report-WG3

address ของวิดีโอ: 
http://www.youtube.com/watch?v=E3PO7ntKhG8

ภาพรวมสาระสำคัญในรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 5 (The fifth assessment report) ที่จัดทำโดยคระทำงานกลุ่มที่ 3 (Working Group III: Greenhouse Gas Mitigation) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

by ThaiWebExpert