โครงการศึกษาวิจัย

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าว

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
ดร.เครือมาศ สมัครการ
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

ภาพ: http://inspirationgreen.com/terraced-farms.html

ไฟล์เอกสารโครงการ: 

รายชื่อและสถานะโครงการวิจัย

ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555
สามารถ Download ข้อมูลได้ที่นี่

รายชื่อและสถานะโครงการวิจัย

 

ชุดโครงการพัฒนาความรู้และ ยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553

 

ดาวน์โหลดรายชื่อโครงการและหัวหน้าโครงการ รายละเอียดโครงการได้ที่นี่

by ThaiWebExpert