โพสต์ทูเดย์

50บริษัทสนใจงบประหยัดพลังงาน

โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

เอกชน 50 บริษัท แห่ ของบโครงการจัดการพลังงานในกิจการกว่า 198 ล้านบาท หวังช่วยประหยัดพลังงานได้ปีละ 756 ล้านบาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการจำนวน 50 บริษัท ยื่นขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา (ดีเอสเอ็ม) ครั้งที่ 6 คิดเป็นจำนวน 80 โครงการ มีวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐกว่า 198 ล้านบาท จากวงเงินลงทุนจริงทั้งหมด 1,408 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นโครงการเข้ามาเป็นกิจการประเภทโรงงานอุตสาห กรรม เจ้าของอาคาร โรงแรม และรีสอร์ตโดยหลังจากนี้สนพ. จะทำการพิจารณาคุณสมบัติรายละเอียดของแต่ละโครงการ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการ สนับสนุนจากโครงการในเดือนต.ค. 2552

เมื่อรวมข้อเสนอที่แต่ละบริษัทต้องการช่วยประหยัดเชื้อเพลิงพลังงานความร้อน 1.5 ล้านบีทียู/ปี และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 101.2 ล้านหน่วย/ปี หรือคิดเป็นเงินที่คาดว่าจะประหยัดได้ปีละ 756 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการดีเอสเอ็มดำเนินการมาแล้วจำนวน 5 ครั้ง มีผู้ให้ความสนใจยื่น 116 ข้อเสนอ โดยในจำนวนดังกล่าวผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนรวม 97 ข้อเสนอ

ทั้งนี้ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 157 ล้านหน่วย/ปี หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 394.5 ล้านบาท ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 1.59 ล้านล้าน บีทียู/ปี หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 212 ล้านบาท/ปี มีมูลค่าการลงทุนรวม 1.7 ล้านล้านบาท

“โครงการดีเอสเอ็มทำมาแล้ว 5 ครั้ง ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเอกชน มากขึ้น แม้จะไม่รวดเร็วแต่ถือว่าได้ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรเงินให้กับผู้ผ่านการพิจารณาทั้ง 97 ข้อเสนอ รวมเป็นเงิน 198 ล้านบาท” นายวีระพล กล่าว

นายวีระพล กล่าวว่า ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่แสดงความจำนงและรอการสนับสนุนจากกองทุน ดังนั้นทาง สนพ. จะพิจารณาเพื่อเปิดโครงการเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการลดต้นทุนการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งด้าน ไฟฟ้าและความร้อน โดยกองทุนให้การสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการเอกชนประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน อุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม และรีสอร์ต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สนพ.ยังเปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ ชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปี 2552 (ปีที่ 2) รอบสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. โดยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนสมัครเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนเงินทุนค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบในสัดส่วน 20-50% ของวงเงินลงทุน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

EU Green Days

ผู้เขียน: 
cool@posttoday.com

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

เชิญร่วมงาน EU Green Days จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ต.ค. 2552 โดยสหภาพยุโรป (อียู) มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการภาวะโลกร้อน กิจกรรมคอนเสิร์ต What on Earth! วันที่ 3 ต.ค. 2552 บริเวณหน้าห้าง ZEN ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือติดตามข่าวสารการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.eugreendays.com

โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล ปีที่ 3

เทสโก้ โลตัส ขอเชิญร่วมทุนสนับสนุนโครงการต่อเนื่องจากการมอบทุนสนับสนุน 15 ล้านบาท เพื่อปลูกป่าในโครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล ปีที่ 3 เทสโก้ โลตัส ได้จัดรายการ “Customer Trees Redemption” เปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมปลูกป่าสร้างผืนแผ่นดินไทยให้เขียวชอุ่ม ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย. 2552

ทุกๆ 200 บาท ที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เท่ากับช่วยสมทบทุน 2 บาท เพื่อร่วมปลูกป่ากับโครงการฯ มาร่วมพลิกฟื้นผืนป่าโครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ปี 2552

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น ต่อเนื่องมาจากโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ที่ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยโครงการดังกล่าว ส่งผลให้มีปริมาณขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจำนวน 1,627,209 กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27.5 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมนำเสนอกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะ หรือการนำขยะกลับมาใช้ ส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครมายังส่วนรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 2552 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-5738 , 02-278-8453 หรือ 02-278-8400-19 ต่อ 15513, 1708

พัฒนา (พลัง) คน พัฒนาพลังงาน

ผู้เขียน: 
พัซซี่

การพัฒนาพลังงานโลกอนาคต สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และบริษัท รักลูกกรุ๊ปจัดงาน Bangkok Kids Learning Expo 2009 ภายใต้แนวคิด “ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้สู่โลกศตวรรษที่ 21” โครงการเกิดขึ้นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของพลังคน พลังความร่วมมือ และพลังแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้นำ 5 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานประกาศความสำเร็จ ...ว้าว!

“หทัยรัตน์ อติชาต” ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนฯ กล่าวว่า โครงการ “โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน” เริ่มต้นจากปณิธานที่จะส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยบริษัทจะเป็นแกนหลักในการเชื่อมทำกิจกรรมและเครือข่ายการทำงานของ โรงเรียน มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 20 โรงเรียน Bangkok Kids Learning Expo 2009 ถือเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงาน

หทัยรัตน์ เล่าว่า ได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง เพื่อเผยแพร่แนวคิด “พลังคน” ที่ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 1.โรงเรียนหนองผักชี จ.ชัยภูมิ ซึ่งทำโครงการนำจักรยานสูบน้ำพลังคนทดแทนด้วยแรงคน พัฒนาสู่การรณรงค์การจัดทำตารางการประหยัดน้ำและไฟฟ้า 2.โรงเรียนบ้านร่อน จ.นครศรีธรรมราช ประดิษฐ์กระเป๋าจากขยะรีไซเคิล ได้แก่ กล่องนม หรือซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม

3.โรงเรียนบ้านนาวงศ์ จ.น่าน ถ่ายทอดกระบวนการรณรงค์ให้ชุมชนรู้คุณค่าของการดูแลสิ่งแวดล้อม จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือจาก 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด และโรงเรียน 4.โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา จ.เลย จัดทำดัชนีชี้วัดความสะอาดและความสมบูรณ์แห่งต้นน้ำเลยผ่านสัตว์หายากที่ เรียกว่า “อีย่ากาบ” หรือเรียกอีกอย่างว่า “อึ่งกรายลายเลอะ” ที่นำไปสู่แนวคิดการรักษาต้นน้ำด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

และ 5.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร โดยคุณครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆ ในอันที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของการลดขยะอย่างแท้จริงด้วยการประกวดคำขวัญ อย่างเข้มข้น รวมทั้งจัดตั้ง “สภานักเรียนดูแลสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมาบริหารจัดการอย่างจริงจัง (ซะเลย)

ทั้งหมดนี้คือความภูมิใจของเชฟรอน ผู้ผลักดันและปลาบปลื้มในทุกความสำเร็จ สำคัญที่สุดคือกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและครู รวมทั้งกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เชฟรอนมองว่าทั้งหมดคือความสำคัญ คือการกระตุ้น คือการปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและครูของโรงเรียนต่างๆ ที่ได้มาร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมพลัง

“เป้าหมายคือการได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เชฟรอนเชื่อว่าพลังที่ร่วมสร้างการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายพลังคนนี้ยังต้อง การแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนใดสนใจติดต่อได้ที่เชฟรอน ซึ่งยินดีสนับสนุนในทุกโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม” หทัยรัตน์ กล่าว

ปั้นกฎหมายป้องที่นา

โพสต์ทูเดย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เกษตรฯ ยกร่างกฎหมายป้องที่นาไทย แฉนายทุนสวนป่าจ้องขายแผ่นดินให้ต่างชาติ

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ก.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อคุ้มครองที่ดินภาคเกษตร หลังพบว่าที่ดินทำนาของคนไทยตกไปอยู่ในการครอบครองของชาวต่างชาติซึ่งแฝงเข้ามาทำประโยชน์ผ่านนอมินีมากขึ้น

เลขาฯ สศก. กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังตรวจสอบที่ดินที่ถือครองโดยนอมินี โดยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรม สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อ ให้ช่วยตรวจสอบเชิงลึก เพราะขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่หลายแห่งได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติในลักษณะดังกล่าว

“ในส่วนนี้บางครั้งก็ไม่ชัดเจนว่าเจ้าของคือใคร เพราะตรวจสอบทางหลักฐานบอกว่าเป็นของคนไทย แต่พอไปถามราษฎรในพื้นที่เขาจะบอกว่าเป็นของต่างชาติ ซึ่งลักษณะนี้จะมีมากและตรวจสอบยาก” นายอภิชาต กล่าว

นายอภิชาต กล่าวด้วยว่า หากรัฐบาลไม่มีนโยบายชัดเจนหรือยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้อำนาจในการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อว่าต่อไปจะมีการรุกคืบในเรื่องที่ดินเกษตรมากยิ่งขึ้น

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ในภาคกลางซึ่งมีนายทุนรายใหญ่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทำสวนป่าชื่อดังมาเป็นเวลานาน กำลังพยายามติดต่อเซ้งที่ดินให้กับ นักธุรกิจชาวจีนให้เข้ามาทำการเกษตร

“ที่ดินแปลงนี้มีปัญหาฟ้องร้องกันมานาน แต่ยังไม่มีข้อยุติ เมื่อมีปัญหานอมินีและการขายที่ดินให้นอมินีต่างชาติเข้ามาอีกก็ยิ่งยากในการดำเนินการ ฉะนั้นจำเป็นต้องยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อกำหนดเจ้าภาพในการดำเนินการให้ชัดเจน” แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เจ้าของที่ดินรายใหญ่หลายรายได้ขายให้กับบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและไต้หวันหลายราย เฉพาะในภาคตะวันออกนั้นมีการขายให้ต่างชาติไปแล้วกว่า 1,000 ไร่

กฏหมายไทย ไม่รักษ์ข้าว

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอบใจที่นำสิทธิบัตรนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประกันว่าข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึ่งคนหนักใจว่าเป็นข้าวไทยมานานแล้ว จะกลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรั่ง

เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่ามาอย่างนี้ก็ได้รับประกันว่าเราเป็นข้าวไทย และจะกินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบางส่วนของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย

พร้อมกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว โดยสารหอมระเหยนี้มีชื่อทางเคมีว่า 2เอพี ซึ่งมีในทุกส่วนของต้นข้าว ยกเว้นราก ยีนนี้ค้นพบในพันธุ์ข้าวหอมทุกชนิด ซึ่งเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยตั้งชื่อว่า โอเอส2เอพี (Os2AP) เป็นยีนที่แตกต่างจากข้าวทั่วไปที่ปราศจากกลิ่นหอม

ผลจากการจดสิทธิบัตรคุ้มครองยีนควบคุมข้าวหอมมะลิ ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ยื่นจดแล้ว 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ อินเดีย ออสเตรเลีย จีน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฝรั่งเศส กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และไทย มีเพียงสหรัฐประเทศเดียวที่รับจดคุ้มครอง ขณะที่อีก 9 ประเทศยังไม่ตอบรับ

จากการที่กฎหมายไทยเองยังไม่จดคุ้มครองสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอม โอเอส2เอพี ดังกล่าว ได้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การจดคุ้มครองสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอมข้าวหอมมะลิในไทยไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายของไทยกำหนดไว้ว่า ไม่รับจดคุ้มครองยีน จุลินทรีย์ หรือจุลชีพที่เกิดขึ้นเอง เว้นแต่ว่าจะมีการทำให้เกิดกระบวนการหรือกลวิธีขึ้นมา กฎหมายไทยถึงจะจดคุ้มครองให้ได้

“ทางสวทช. ได้เคยเข้ามาหารือกับกรมแล้ว และกรมก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่รับจดยีนควบคุมความหอมไม่ได้ เพราะกฎหมายมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า อะไรที่ค้นพบไม่ว่าจะเป็นยีน จุลินทรีย์จดไม่ได้ นอกจากจะนำไปผสมอีกตัวให้เกิดมีกระบวนการหรือกลวิธีขึ้นมา” นางพวงรัตน์ กล่าว

นางพวงรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่สหรัฐจดคุ้มครองสิทธิบัตรยีนคุ้มครองความหอมให้กับไทยได้ เข้าใจว่าตัวแทนสิทธิบัตรที่นำไปจดให้อาจมีการพลิกแพลงบางจุดทำให้รับจดได้ อีกทั้งกฎหมายสหรัฐเปิดช่องกว่าไทย แต่หากสวทช.ต้องการที่จะจดคุ้มครองยีนควบคุมความหอมจริง และมีการประสานมายังกรม ก็อาจจะมีการหาวิธีที่จะพลิกแพลงทำให้จดได้ แต่หากยื่นจดยีนแบบตรงคงทำให้ได้ยาก

ส่วนจะมีการแก้ไขกฎหมายไทยเพื่อให้รับจดยีน จุลินทรีย์ นางพวงรัตน์ บอกว่า อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มเอ็นจีโอ องค์กรภาคประชาชน นักวิชาการ ต่อต้านการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้รับจดคุ้มครองสิทธิบัตรยีน จุลินทรีย์ เพราะกลัวว่าจะกลายเป็นการผูกขาดทำให้ประชาชนเข้ามาถึงการใช้ได้ยาก

ด้าน น.ส.นัฎตินา เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช.ไม่ได้ยื่นจดสิทธิบัตรในยีนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ของไทย ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับตามที่กระทรวงพาณิชย์บอก

แต่ทางสวทช.ขอยื่นจดกรรมวิธีในการได้มาของยีนหอมของข้าวดังเช่นที่ได้ยื่นขอจดที่สหรัฐจนได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งได้ยื่นขอจดต่อสหรัฐเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2548 และได้รับการตอบกลับเมื่อปี 2551 ส่วนในไทยนั้นได้ยื่นจดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2549 ซึ่งในเรื่องนี้ทางสวทช.พร้อมที่จะแก้ไขถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทย

หวังว่าปัญหาแง่กฎหมายดังกล่าว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะเร่งประสานให้เกิดการคุ้มครองสิทธิบัตรโดยเร็ว เพื่อคนไทยจะได้กินข้าวไทยต่อไป ไม่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง

ถุงผ้าต้องกล้าพก

ผู้เขียน: 
ชายโย

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กระแสการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกกำลังฝังรากลึกในวิถีชีวิตของพวกเราอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปหลายสิบปี สมัยที่คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย

เดินจูงมือเราไปจ่ายตลาดกับถือถุงผ้าอีกหนึ่งใบสำหรับใส่ผักผลไม้ ส่วนเนื้อหมู เนื้อปลา แม่ค้าจะห่อใบตองพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกที ให้ใส่ถุงผ้าจ่ายตลาดกลับบ้าน วิถีชีวิตสมัยก่อนจึงดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย ไร้ขยะและมีถุงพลาสติกน้อยมาก

จนถึงวันนี้เราเชื่อว่าแทบทุกบ้าน ทุกคน จะต้องมีถุงผ้าอย่างน้อยคนละ 1 ใบพอตามแฟชั่น ส่วนจะใช้หรือไม่นั้นลองสังเกตตามศูนย์การค้า อย่างตลาดโลตัส คาร์ฟูร์ จะมีสักกี่คนที่ใช้ถุงผ้าคุณดูเองก็คงรู้ แล้วถ้าวันหนึ่งเราพกถุงผ้าไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวบ้างล่ะจะเป็นอย่างไร

เอาประสบการณ์ของตัวเองเล่าสู่กันฟังก็คือ วันหนึ่งผมเอาถุงผ้าชนิดพับได้เล็กที่สุดใส่กระเป๋ากางเกง เดินเข้าไปช็อปปิ้งหาข้าวของเครื่องใช้ติดบ้าน พอถึงช่องจ่ายเงิน ผมก็หยิบถุงผ้ารักษ์โลกขึ้นมาหยิบของที่ยิงบาร์โค้ดแล้วใส่ถุงผ้าเอง ให้ทายเล็กน้อยว่าพนักงานพูดว่าอะไร...

อุ๊ย...ใช้ถุงผ้าด้วย ช่องจ่ายเงินข้างๆ ก็หันมามองเป็นตาเดียว เหมือนเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เราก็รู้ได้ด้วยใจว่าเขามองด้วยความชื่นชมเราอยู่ลึกๆ เพียงแต่เขาไม่ค่อยเห็นใครพกถุงผ้ามาซื้อของบ่อยนัก หรืออาจจะไม่เคยเห็นเลย เขาจึงมองเราเป็นตัวประหลาดมากกว่าชื่นชม จากนั้นผมถามกลับไปว่ามีคนใช้ถุงผ้ามาซื้อของเยอะไหม คำตอบที่ได้คือ พี่เป็นคนแรก

คำตอบที่ได้ไม่ได้ทำให้ผมถึงกับอึ้ง แต่คงเป็นเพราะ 2 สาเหตุใหญ่ๆ ก็คือลืมพกและไม่ถนัดที่จะใช้ กรณีลืมพกอันนี้เราพอให้อภัยกันได้

แต่ถ้าไม่ถนัดที่จะใช้ต้องถามว่าเพราะอะไร ไม่ถนัดตรงไหนเดินเข้าไปในห้าง หยิบรถเข็นก็วางถุงไว้บนรถเข็น หรือตะกร้าก็ได้ เราไม่ได้สะพายข้างตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวว่าพนักงานจะคิดว่าเราเอาถุงไปลักเล็กขโมยน้อย พอถึงช่องจ่ายเงินค่อยคลี่ออกมาใช้ก็ได้ แล้วไม่ถนัดตรงไหน เวลาเดินไปตลาดสดสะพายข้างๆ เลือกซื้อผัก 4 กำ 10 บาท ก็เอามาใส่ถุงผ้า

แค่นี้เองยากตรงไหน แล้วทำไมไม่พกถุงผ้ามาจ่ายตลาด ถุงผ้าคงไม่ได้หนักไปกว่าจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงานของคุณหรอกนะ สุดท้ายฝากไว้สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มใช้ถุงผ้า เวลาไปซื้อของอย่าเผลอให้แม่ค้าใส่ถุงพลาสติก แล้วคุณหยิบมาใส่ถุงผ้าอีกทีละ (เว้นของเปียก)

อันนี้ใครเห็นก็คงรับไม่ได้จริงๆ

บริหารจัดการจุดรับความร้อน เพิ่มความเย็นให้บ้านของ

ผู้เขียน: 
สะใภ้ท่านเซอร์

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำเอาเปียกชุ่มฉ่ำ คนที่มีปัญหาบ้านร้อนคงจะยิ้มออก เพราะได้ความเย็นจากน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้บ้านไม่ร้อนอย่างเคย

อย่างไรก็ตามด้วยสภาพภูมิประเทศเมืองไทยต้องเผชิญกับแสงแดดจัดเกือบทั้งปี หลีกหนีความร้อนไปไม่พ้นหรอก

การขจัดความร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ใช่เรื่องยาก หากเข้าใจหน้าที่ของพื้นที่ส่วนต่างๆ และจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ อาทิ พื้นที่หลังคา ผนัง หรือฝ้าเพดาน นอกจากจะแก้ปัญหาบ้านร้อน ยังช่วยประหยัดค่าพลังงานชนิดเห็นผล ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การจัดสรรพื้นที่การใช้สอยของบ้านนี้ สามารถปรับใช้ได้ทั้งกับบ้านเก่าและบ้านก่อสร้างใหม่ จะบริหารจัดการแต่ละจุดอย่างไรตามไปดูกันเลย

หลังคาบ้าน

หลังคาบ้านเป็นแหล่งสะสมความร้อนขนาดใหญ่ ถือเป็นด่านแรกที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านให้พ้นจากภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย โครงหลังคา เชิงชาย ปั้นลม และกระเบื้องหลังคา ในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีพื้นที่รับแสงแดดเกือบตลอดวัน จนเกิดความร้อนสะสมใต้หลังคาแพร่กระจายไปยังห้องต่างๆ ภายในบ้าน จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดระบบหลังคาเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน

มาทำระบบหลังคาเย็นลดความร้อนกันเถอะ

1.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่ผนวกเข้ากับฉนวนกันความร้อนรวมเป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันมีการออกแบบพิเศษให้ใช้งานได้ทั้งกับบ้านเก่าและบ้านที่กำลังปลูกสร้างใหม่ แผ่นสะท้อนความร้อนพร้อมฉนวนมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 40–60% ช่วยประหยัดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ 30–40% มีความทนทาน ติดตั้งง่าย โดยวางตามระยะแปและจันทันใต้กระเบื้องหลังคา

2.ฝ้าเชิงชาย เลือกใช้ฝ้าเชิงชายที่ทำจากวัสดุนำความร้อนต่ำ พร้อมมีรูระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทความร้อนภายในออกสู่ภายนอกอย่างสะดวก ลดความร้อนสะสม

3.ฝ้าเพดานบ้าน สำหรับการปกปิดโครงสร้างหลังคา ระบบเดินท่อ สายไฟต่างๆ ด้านบนเอาไว้ จะต้องพึ่งพาฝ้าเพดานเป็นตัวช่วยให้บ้านสวยงามเป็นระเบียบ ขณะเดียวกันก็เป็นตัวส่งผ่านความร้อนจากหลังคาแพร่กระจายไปสู่ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ลำพังวัสดุที่นำมาใช้ทำฝ้า อาทิ ไม้อัด แผ่นยิปซัมบอร์ด รับรองว่าไม่เพียงพอ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้รับมือด้วยระบบฝ้าเพดานกันความร้อนแบบง่ายๆ นั่นคือ การเลือกใช้แผ่นฝ้าเพดานสำเร็จรูปที่ทำจากวัสดุนำความร้อนต่ำ สามารถระบายความร้อนได้ในตัว และปูฉนวนกันความร้อนหนา 3 นิ้วขึ้นไปเหนือฝ้าเพดาน หากบ้านเก่าฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าแขวนหรือแบบฉาบเรียบ ก็สามารถปูฉนวนกันความร้อนได้เช่นกัน ช่วยเครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ประหยัดพลังงานลงได้ 47%

ระบบผนัง

ผนังบ้านหรือฝาผนังเป็นจุดรับแสง และเป็นตัวอันตรายของบ้านร้อน ผนังบ้านหรือผนังกั้นห้องนิยมก่อสร้างขึ้นจากวัสดุ เช่น อิฐแดงหรืออิฐมอญ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ แม้ราคาจะถูกกว่าอิฐมวลเบาและฝาผนังสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ แต่ปัญหาคือผนังด้านที่มีแดดส่องตอนกลางวันจะดูดซับ และสะสมความร้อนมาคายออกในเวลากลางคืน โดยเฉพาะผนังทิศตะวันตกและเหนือ ซึ่งเป็นจุดที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโดยตรง ทำให้ร้อนอบอ้าว นอนไม่หลับต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ

ระบบผนังกันความร้อนเป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับผนังทั้งที่มีด้านอยู่ภายนอกและภายในบ้าน ควรก่อด้วยอิฐมวลเบาหรือใช้ฝาผนังสำเร็จรูปนำความร้อนต่ำ ที่ปัจจุบันได้มีการนำฉนวนกันความร้อนมาผนวกเข้าไว้ด้านของผนังบ้านสำเร็จรูป เพิ่มคุณสมบัติป้องกันความร้อน แข็งแรง ทนทาน ไม่แพ้งานผนังแบบก่ออิฐฉาบปูน

ผนังกันความร้อนยังเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกในการติดตั้ง แต่สำหรับผนังบ้านเก่า การทุบทิ้งแล้วทำใหม่อาจยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุงเฉพาะจุดอาจต่อเติมด้วยการติดตั้งระบบผนังกันความร้อนซ้อนทับไปอีกชั้นหนึ่ง วิธีนี้ป้องกันความร้อนได้ 87% เมื่อเทียบกับผนังอิฐมอญแดง

ทางเลือกคนไม่ชอบร้อน

ผู้ที่เคยเจอหรือกำลังเผชิญกับปัญหาบ้านร้อน และต้องการขจัดความร้อนให้ออกจากบ้านไปแบบถาวร นอกจากจะจัดการแก้ไขกับแหล่งสะสมความร้อนในส่วนต่างๆ ของบ้านอย่างเป็นระบบด้วยตนเองแล้ว ปัจจุบันมีหลายวิธีมาก ลองพิจารณาดูทางเลือกใหม่ๆ ของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับการใช้งานโลก (ร้อน) ปัจจุบัน สะดวก สบาย และมีราคาให้เลือกหลากหลาย

ฉนวนกันความร้อนที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติที่ป้องกันและสะท้อนความร้อนได้ดี มีสารไฮโดรโพรเทคช่วยลดการอุ้มน้ำ ไม่ดูดซับน้ำหรือความชื้น อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ลามไฟ ไม่มีส่วนผสมที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และมีมาตรฐานคุณภาพ

คนไม่ชอบร้อนในปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย ยกตัวอย่าง ฉนวนกันความร้อน ซึ่งมีให้เลือกมากมาย เช่น วัสดุประเภทใยแร่ เช่น ใยหิน ใยแก้ว วัสดุประเภทเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ชานอ้อย วัสดุประเภทเซลล์ธรรมชาติ เช่น โฟมยาง โพลีสไตรีน และวัสดุประเภทเซลล์แร่ เช่น โฟมคอนกรีต เป็นต้น วัสดุฉนวนแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพป้องกันความร้อนแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ผลิต

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจร โฮมโซลูชัน

กำเนิดโซลาร์เซลล์

ผู้เขียน: 
เคอร์มิท

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถูกโลกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่สุด แถมยังไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาใดๆ ที่ว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ทว่าในช่วงซัมเมอร์ ป้ายจราจร รวมทั้งบิลบอร์ดและเครื่องบอกสัญลักษณ์ต่างๆ บนท้องถนน รวมไปถึงสวนสาธารณะต่างๆ ล้วนอาศัยแผงโซลาร์เซลล์ในการให้พลังงานไฟฟ้า

อันที่จริงแนวคิดในการนำเอาพลังงานสีเขียว อย่าง พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้ว คนเรารู้จักการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่สมัยกรีก โดยเรียกว่า โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) อันหมายถึงแสงสว่างจากไฟฟ้า โดยเริ่มนำมาใช้กันจริงจังครั้งแรกในอังกฤษตั้งแต่ปี 1849

แม้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ค่อนข้างจะลงตัว และใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กว่าจะสำเร็จออกมาก็ปาเข้าไปในทศวรรษที่ 1950 แล้วก็ตาม ทว่าแนวคิดในการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟ เริ่มต้นมาจากสมองของนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส อองรี เบคเกอเรล ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 หรือปี 1839 ก่อนที่ชาร์ลส์ ฟริตส์ จะเป็นคนแรกที่ผลิตโซลาร์เซลล์รุ่นบุกเบิกออกมาใช้ได้เป็นผลสำเร็จในปี 1883 โดยนำเอาสารซีลีเนียมเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบแผงโซลาร์เซลล์ และอาศัยเส้นทองคำเป็นตัวส่งต่อพลังงานจากแผงวงจร

โมเดลแรกของโซลาร์เซลล์ให้พลังงานได้เพียงน้อยนิด เรียกว่า คิดดีแต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ กระนั้นก็ยังอุตส่าห์ทนใช้กันมาถึงปี 1905 ยอดอัจฉริยะ อย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็กระโดดเข้ามาเปลี่ยนซีลีเนียมให้เป็นซีลีโคน เพื่อจะได้ให้พลังงานมากขึ้น แต่กระนั้นก็ยังไม่ดีพอ

กระทั่งปี 1954 เบลล์ แลบอราทอรีส์ เป็นคนให้ทุนในการค้นคว้าแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพ มีกลุ่มคนหนุ่มไฟแรง อย่าง คาลวิน ฟุลเลอร์ ดารีล ชาปิน และเจอรัลด์ เพียร์สัน ร่วมกันสร้างสรรค์แผงโซลาร์เซลล์ที่เวิร์กสุดๆ ออกมาได้เป็นผลสำเร็จ สามารถนำมาใช้ให้กระแสไฟฟ้าในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคนหนุ่มกลุ่มเดียวกันนี้ ก็สามารถพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปใช้ในอวกาศได้สำเร็จเช่นกัน ในปี 1958 โดยเป็นตัวให้พลังงานกับดาวเทียมดวงหนึ่งของสหรัฐ

เหนือฟ้ายังมีฟ้า ในปี 1970 ซอเรส อัลเฟรอฟ ชาวรัสเซีย สามารถสร้างโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่โมเดลดังกล่าวขาดเงินสนับสนุน กว่าจะผลิตออกมาได้ก็ปาเข้าไปอีกทศวรรษหนึ่ง

ในยุคใหม่ การพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ให้ใช้งานได้ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แบ่งได้เป็น 3 เจเนอเรชันด้วยกัน เจเนอเรชันแรกตัวรับแสงทำจากคริสตัลไลน์ซิลิคอน เจเนอเรชันที่ 2 เป็นเซลล์ทำจากฟิล์มบางๆ และเจเนอเรชันที่ 3 พัฒนาจากเวอร์ชันที่แล้ว โดยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นในขณะที่ลดต้นทุนการผลิต

แสงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยการเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในโฟโตวอลเทอิก เซลล์ หรือพีวีเซลล์ ที่สร้างจากวัสดุพิเศษเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์ (วีลีโคนประเภทหนึ่ง) เมื่อคลังพลังงานไปถึงรอบที่ขาดกระแสไฟ พลังงานที่สะสมเอาไว้ก็จะไหลเข้าสู่วงจรของพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยเจ้าพีวีเซลล์สามารถจะจ่ายกระแสไฟให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงชิ้นเดียว หรือแจกจ่ายให้หลายๆ ชิ้นในเวลาเดียวกันก็ยังได้

ซีลีโคนที่นำมาทำเป็นพีวีเซลล์มีสารประกอบทางเคมีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จัดระเบียบโดยจานจ่าย 3 จาน โดย 2 จานแรกที่ใกล้จุดศูนย์กลางที่สุดจะมีพลังงานเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ อีกจานที่เหลือจะเก็บพลังงานไว้เพียงครึ่งเดียว ซึ่งทำให้พีวีเซลล์จะหาทางเติมพลังงานตรงนี้ให้เต็มอยู่ตลอดเวลา

นั่นล่ะคือการทำงานของโซลาร์เซลล์ในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน

สถานีฐานมือถือพลังกังหันลมแห่งแรกในไทย

ผู้เขียน: 
รัฐพร คำหอม

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เอ่ยชื่อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส คงไม่ต้องนึกนานนัก ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมาสิบกว่าปีแล้ว

แต่ตลอดระยะเวลาของการให้บริการก็มีเรื่องใหม่ๆ เข้ายุคเข้าสมัย ปรับตัวกับสภาพเหตุการณ์อยู่เสมอ และไม่เพียงอยู่แค่กับธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่มีกิจกรรมมากมาย และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ทำ มีหลายอย่างให้น่ากล่าวถึง

ล่าสุด เอไอเอสเดินหน้าสรรหาโซลูชันต่อยอดแนวคิด Green Network เปิดตัว “สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่กังหันลม” แห่งแรกในประเทศไทย ที่ชายหาดบ้านอำเภอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

วิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ เอไอเอส กล่าวว่า ปีนี้เอไอเอสได้เตรียมงบประมาณในการทำงานด้านเครือข่ายภาพรวมเป็นเงินประมาณ 1.3–1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นขยายความครอบคลุม เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน พัฒนาคุณภาพการใช้งาน รวมไปถึงสรรหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างไร้ข้อจำกัดในทุกพื้นที่แล้ว ยังมองถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงการนำพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติมาผสมผสานใช้งาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น ซึ่งในภาพรวมล้วนมุ่งไปสู่การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยยังคงมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด

รูปแบบการทำงานในโครงการ Green Network ที่เอไอเอสเริ่มนำมาใช้ในการพัฒนาเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1.พลังงานจากแรงลม : ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในการทำงานของสถานีฐาน เริ่มทดลองตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเริ่มเปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ณ ชายหาดบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยขณะนี้กำลังทำการเก็บข้อมูลแรงลมเพื่อประกอบการวางแผนดำเนินการทดสอบอยู่อย่างต่อเนื่อง

2.พลังงานจากแสงอาทิตย์ : การใช้โซลาร์เซลล์ด้วยหลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งภายในสถานีฐาน โดยปัจจุบันได้เริ่มใช้งานแล้วราว 16 แห่ง

3.ชุมสายประหยัดพลังงาน : ติดตั้งผนังประหยัดพลังงาน (Insulated Wall) เพื่อให้สามารถรักษาอุณหภูมิภายในชุมสายได้ โดยใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กลง รวมถึงการใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 8 แห่ง

4.สถานีฐานประหยัดพลังงาน : เป็นการนำระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมมาใช้แทนการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วมากกว่า 1,600 แห่ง

สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่กังหันลม (Wind Turbine Generator) นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประยุกต์พลังงานลมเข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำงานของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส โดยตัวกังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาที และมีค่าเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าได้ที่ประมาณ 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับตัวใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ความสูงของเสาจากฐานถึงจุดหมุน 20 เมตร ทั้งนี้ได้ออกแบบให้ระบบสามารถจ่ายไฟฟ้าเลี้ยงการทำงานของสถานีฐานได้เอง (Stand Alone) และให้นำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งคืนให้กับระบบไฟฟ้าของราชการได้เลย (Grid Connection) จึงทำให้สามารถจ่ายไฟให้แก่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ด้วยอีกทางหนึ่ง โดยสถานีฐานแห่งนี้ครอบคลุมบริเวณชายหาดบ้านอำเภอและบริเวณใกล้เคียง ใช้งบประมาณในการจัดสร้าง 4.5 ล้านบาท

“อีกส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ สถานีฐานกังหันลม ณ ชายหาดบ้านอำเภอแห่งนี้ นอกจากจะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว ยังเป็นไฮไลต์ที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้ได้รับความสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองพัทยาได้อีกด้วย สำหรับเอไอเอสเองจะยังคงให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายภายใต้แนวคิด Green Network อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากลักษณะทางภูมิประเทศและความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่าการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนนั้นถือเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลก เช่นกับพวกเราชาวเอไอเอส ที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป” วิเชียร กล่าวตบท้าย

ต้นไม้ก๊าซ พลังงานสร้างได้เอง

ผู้เขียน: 
แบมบี

โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไปกันที่เมืองเกสซิง ประเทศออสเตรีย ผลผลิตจากงานวิจัยที่สำเร็จลงอย่างสวยงาม ต้นไม้ชนิดหนึ่งได้รับการพัฒนาให้ผลิตก๊าซได้ในตัวของมันเอง

เป็นก๊าซที่สามารถให้ความอบอุ่นบ้านเรือน เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์ แม้แต่ให้พลังงานสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ใช้ระบบก๊าซได้ทั้งหมดนั่นแหละ

“พลังงานน้ำมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่ แต่ต้นไม้เหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดได้มากทีเดียว” นิโคลาส แบร์ลาโควิช รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศออสเตรีย กล่าวที่แปลงเพาะปลูกอันแสนภาคภูมิใจในเมืองเกสซิง ทางใต้ของออสเตรีย เมืองซึ่งได้ชื่อว่า ช่วยตัวเองได้ในเรื่องพลังงาน โดยขณะนี้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อันเป็นพลังงานพอที่จะให้ความอบอุ่นกับ 150 ครัวเรือน ในเมืองแห่งนี้ได้สบายๆ ตลอดฤดูกาลอันหนาวเย็น

“ก๊าซที่ต้นไม้เหล่านี้ผลิตออกมาได้ มีคุณภาพเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ” ริชาร์ด ซไวเลอร์ จากสถาบันพลังงานทดแทนแห่งสหภาพยุโรป หรืออีอีอี ซึ่งอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ต้นไม้ก๊าซ กล่าว

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศออสเตรีย โดยเริ่มต้นมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ภายใต้งบประมาณ 8 ล้านยูโร

แผนปลูกต้นไม้เพื่อผลิตก๊าซให้พลังงานนี้ รู้จักกันในนาม โครงการเกสซิง กำลังจะได้รับการลอกเลียนไปใช้ที่เยอรมนีและสวีเดนด้วย “ในสเกลที่ใหญ่กว่านี้อีก” มาร์ติน คาลต์ชมิตต์ แห่งศูนย์วิจัยชีวภาพเพื่อมวลชนแห่งเยอรมนี (เดเบเอฟแซต) กล่าวกับเอเอฟซีต่อว่า ต้นไม้ในโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับสวีเดนตั้งอยู่ที่โกเตเบิร์กของสวีเดน สามารถให้พลังงานได้ต้นละ 20–25 เมกะวัตต์

“เรียกง่ายๆ ว่า ใหญ่เป็น 25 เท่าของโครงการเกสซิงก็ได้ครับ” มาร์ติน ทิ้งท้าย

by ThaiWebExpert