หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขอความร่วมมือ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลรักษาความสะอาดและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่เน้นในเรื่องการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครคัดแยกขยะ จัดโครงการชุมชนน่าอยู่ เพิ่มบริการจัดเก็บขยะ ฯลฯ เป็นต้นซึ่งเขตบางเขนเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองสูง มีบ้านจัดสรร และมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นตลอด จึงทำให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและเป็นระบบ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งชุมชนเมืองชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนริมคลองให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะต้นทางที่จะต้องนำไปกำจัดปลายทางอย่างถูกวิธีตามขยะแต่ละประเภทอย่างพร้อมเพรียงอันจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความสะอาด และน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ทม.มหาสารคามออกตรวจ คืบหน้าโครงการก่อสร้าง จัดการ-กำจัดขยะมูลฝอย


นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธงชัย ใหม่คามิ รองประธานสภาเทศบาลฯ นายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่บริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 


นายแพทย์กิตติศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลเมือง (ทม.) มหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างขึ้นหลายโครงการในการปรับปรุงที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ได้มาตรฐาน โดยได้ดำเนินงานโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 15 เมตร หนา 20 เซนติเมตร พื้นที่ 300 ตารางเมตร โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อพักฝังกลบขยะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร พื้นที่ 1,040 ตารางเมตร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในระบบ ฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำเสียและท่อระบายน้ำภายในระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และโครงการฝังกลบดินบ่อขยะ ขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,000 ลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยลดปัญหาด้านมลพิษได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณแมลงวันที่ไปรบกวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ดีหากทุกฝ่ายตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ รู้จักวิธีคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปัญหาขยะล้นเมืองก็จะบรรเทาเบาบางลงได้
 

แก้ปัญหาขยะต้องเอาจริง


ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ได้ยิน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พูดถึงเรื่องปัญหา “ขยะล้นเมือง” ที่รัฐบาลและคสช.สู้อุตส่าห์ประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ” และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่หมัดตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี 2557


ประเด็นสำคัญที่พอจะจับได้จากคำพูดของนายกฯ อย่างแรกก็คือ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเราในรอบ 2 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร จึงต้องมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจัดทำ “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อเปิดแคมเปญรณรงค์สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น โรงเรียน ศาสนสถาน และภาคประชาชน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก 3 R คือ Reduce หรือ การลดการใช้หรือบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ Reuse หรือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การแปรรูปขยะหรือสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่


นายกฯบอกว่า จะวางกรอบการทำงานในเรื่องนี้ 1 ปี ตั้งเป้าลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลงร้อยละ 5 จากอัตราเฉลี่ยการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศ หรือลดลง 2 ล้านตันต่อปีให้เหลือประมาณ 23 ล้านตันต่อปี


อีกประเด็นหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ พูดถึง คือ การเร่งรัดกระบวนการยกร่าง“พ.ร.บ.ขยะ” ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิด น่าจะหมายถึง “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ....” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการอยู่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมาอุดช่องว่างการทำงานของหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในเรื่องบริหารจัดการขยะ เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการบริหารจัดการขยะของเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ขณะที่การดูแลรับผิดชอบก็แตกกระสานซ่านเซ็นไปอยู่ที่หน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้คนละท่อน คนละส่วน ทำให้การบริหารจัดการขยะไม่เคยมีเอกภาพ


นอกจากนี้ยังประเด็นที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่นายกฯพูดถึง ก็คือเรื่อง “จิตสำนึก” และ “ความร่วมมือ” จากคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อันไหนควรคัดแยกไปอยู่กับขยะประเภทไหน อันไหนควรนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้กระทั่งจะต้องลดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดขยะกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องเริ่มเรียนรู้เพื่อลดปริมาณขยะที่จะออกไปสู่ชุมชน


ขอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า พอได้ยินนายกฯพูดถึงปัญหาขยะออกมาแบบนี้ก็ให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า คนที่มีอำนาจควบคุมในระดับนโยบายอย่างนายกรัฐมนตรียังคงไม่ทิ้งปัญหาเรื่องนี้


แต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ หน่วยงานที่จะต้องเป็น “แกนหลัก” ในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้


มันก็เหมือนที่นายกฯพูดไว้นั่นล่ะครับว่า 2 ปีที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของเรายังไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็มองว่าจริง และตัวผมเองก็รู้สึกผิดหวังกับการขับเคลื่อนโรดแมปการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาอยู่มาก


เมื่อ 2 ปีที่แล้วกองขยะเคยอยู่ที่ไหน การบริหารจัดการขยะของท้องถิ่นเคยห่วยยังไง ปัจจุบันก็ยังคงห่วยอยู่อย่างนั้น ขณะที่คนไทยเคยมักง่ายเรื่องการทิ้งขยะแบบไหน ทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่แบบนั้น


ปัญหาขยะต้องเอาจริงครับ อยากจะรณรงค์แบบไหน สร้างวินัยกันยังไง ก็ต้องทำแบบมีแผนการ อย่างมีทิศทาง ทำกันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น


จะมามัวแต่จัดอีเว้นท์โหมกระแสไปวันๆ เหมือนอย่างที่ผ่านมา มันไม่ได้ผลหรอกครับ


เสียเวลาเปล่า


มะลิลา 

'นาซา'เผยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก คาดปีนี้ทำลายสถิติร้อนที่สุด


17 พ.ค.59 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ ( นาซา ) ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นดินและมหาสมุทรบนโลกในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2494-2523 ราว 1.11 องศาเซลเซียส และถือเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งนาซาวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ในปีนี้มีความรุนแรงมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นมาก ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีนี้จะสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งด้วย

ทั้งนี้ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นดินและพื้นสมุทรบนโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้แก่หลายฝ่ายมากขึ้นว่า ประชาคมโลกจะสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2563 ตามการร่วมให้สัตยาบันในข้อตกลงแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (ซีโอพี 21) ที่กรุงปารีส เมื่อปลายปีที่แล้วได้หรือไม่ 

ภาคปชช.จี้เลิกคำสั่งปล่อยผี'อีไอเอ'


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 87 องค์กร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเสวนาเรื่อง "วิเคราะห์คำสั่ง 9/2559 สู่การปฏิรูป EIA" โดยนายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผลของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2559 ไม่ได้เป็นการหยุดการทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอไอ) แต่ให้จัดหาเอกชนมารับดำเนินการโครงการของรัฐไปพร้อมกับการดำเนินกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานอีไอเอ ซึ่งไม่มีประเทศใด ในโลกที่ดำเนินการลักษณะนี้


ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า คำสั่งฉบับนี้ เขื่อนเป็นโครงการอยู่ในข่ายด้วย ตนเปรียบเทียบกับกรณีเขื่อนแม่วงก์ ซึ่ง ผู้รับเหมารายใหญ่ของพื้นที่ไปขอประทานบัตร ระเบิดหินเตรียมไว้เพื่อสร้างเขื่อนนี้ ทั้งที่รายงานอีไอเอโครงการยังไม่ผ่าน ดังนั้นตามมาตรฐานสากลต้องทำอีไอเอ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินโครงการได้ 87 องค์กรทั่วประเทศ จึงเห็นว่าควร ยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ รัฐบาลควรจะฟังและ คิดให้ดี

กทม.รณรงค์'ปิดไฟ1ชม.'19มีนาคมนี้พร้อมจัด'ปั่นไปปลูก'เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุง


กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2015) โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ภายใต้หัวข้อ "พลังคุณเปลี่ยนโลก" รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.30-21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในกรุงเทพฯ และเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือในระดับประเทศต่อไป


สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม "ปั่นไปปลูก" 6 กลุ่มโซน ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ชวนประชาชนนักปั่นร่วมปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ในสวนหรือพื้นที่ว่างในแต่ละกลุ่มโซน พร้อมรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" ชวนคนกรุงเทพฯร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อเป็นการแสดงพลังเปลี่ยนโลกได้


โดยปีที่ผ่านมา ผลการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)" ปี 2558 สามารถ ประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,940 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 9%) ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7,499,068 บาท และลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้ 1,127 ตัน ซึ่งในปี 2559นี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้เกิน 2,000 เมกะวัตต์ โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2559-2560 จะรณรงค์ให้คนร่วมกิจกรรมเกิดการประหยัดไฟฟ้าให้ได้ 10%


ทั้งนี้ ในวันงาน 19 มีนาคม จะรวมพลกันที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในเวลา 16.00 น. ร่วมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ จากสวนลุมพินี-ลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมปิดไฟในเวลา 20.30-21.30 น. โดยในปีนี้ จะมีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ 4 สถานที่ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร, เสาชิงช้า และสะพานพระราม 8 นอกจากนี้ ยังมีการปิดไฟถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสีลม, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนเยาวราช และถนนข้าวสาร เป็นต้น
 

เกษตรฯร่วมถกFAOเอเชีย-แปซิฟิก ผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 33 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม เพื่อร่วมหารือเรื่องต่างๆ ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ขององค์การ รวมถึงประเด็นพิเศษเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งจะมีการจัดทำท่าที/จุดยืนของภูมิภาคในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของโลก มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่อง และลำดับความสำคัญของขอบข่ายงานของภูมิภาค นำไปสู่แผนงานโครงการ/งบประมาณ รวมทั้งทบทวน/ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาค


นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงเป็นประเทศแรก ในฐานะที่เมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัล “Recognizing achievements in the fight against hunger” ซึ่งเป็นรางวัลที่ เอฟ เอ โอ มอบให้กับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรและสัดส่วนของผู้ขาดสารอาหาร ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาของที่ประชุมอาหารโลก (World Food Summit) โดยในถ้อยแถลงจะนำแนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในการประชุม จี 77 เรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืน รวมทั้งจะเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยยางพาราของมาเลเซีย ซึ่งถือว่ามีงานวิจัยด้านยางพาราที่ดีที่สุดในโลก ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดด้านยางพาราของไทยได้อีกด้วย

กรีนพีซอ้างสิ่งมีชีวิตในป่าฟูกุชิมะกลายพันธุ์


กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซเตือนว่า วิกฤตินิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกุชิมะเมื่อ 5 ปีก่อน ที่เป็นเหตุให้แท่งเชื้อเพลิงหลอมละลายแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมา เริ่มปรากฏผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว เพราะเห็นชัดเจนขึ้นว่าต้นไม้กลายพันธุ์ ผีเสื้อกลายพันธุ์ และหนอนในพื้นที่ที่มีรังสีปนเปื้อนในปริมาณสูงเกิดความเสียหายทางดีเอ็นเอ กรีนพีซเตือนว่า ป่ารอบโรงงานอาจจะกลายเป็นแหล่งกักเก็บรังสีที่พร้อมจะถูกชะออกมา เมื่อฝนตก อย่างไรก็ดี แวดวงนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิจัยที่พบว่าผีเสื้อในฟูกุชิมะ กลายพันธุ์ เตือนว่า จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้ก่อนจะชี้ชัดว่าอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลต่อพืชและสัตว์โดยรวมอย่างไร ส่วนวงการแพทย์ยืนยันจนถึงขณะนี้ว่า กัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมา ไม่ทำให้คนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น แต่จะต้องติดตามตรวจในระยะยาวว่า ทำให้คนอายุน้อยเป็นมะเร็งไทรอยด์เหมือนที่เกิดขึ้นจากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดในปี 2529 หรือไม่

เชิญชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อนโชว์คอนเซ็ปต์ 'พลังคุณเปลี่ยนโลก'


นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการ เขตคันนายาว กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)" ภายใต้ แนวคิด "พลังคุณเปลี่ยนโลก" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชน ให้มีจิตสำนึกในการช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการปฏิบัติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน


สำนักงานเขตคันนายาว จึง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงอาคาร ห้างร้าน และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว ด้วยการปิดไฟที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. ตาม เวลาท้องถิ่นร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถร่วมชมการ จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)" ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เลบานอนพบกองขยะมหาศาล ส่งกลิ่นเหม็นหวั่นปัญหาสุขภาพ


1 มี.ค.59 สื่อต่างประเทศรายงานว่ากองขยะจำนวนมหาศาลที่ทับถมคดเคี้ยวกันประดุจแม่น้ำสายขยะบนถนนสายหนึ่งชานกรุงเบรุตของเลบานอน เป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวเลบานอนเป็นอย่างยิ่ง

บริเวณดังกล่าวกินพื้นที่หลายร้อยเมตรอยู่ในย่านจดีเดห์ ชานกรุงบรุตอันเป็นผลมาจากวิกฤติด้านขยะที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน ชาวเมืองคนหนึ่งกล่าวว่า สถานที่แห่งนี่เคยสวยงาม แต่เดี๋ยวนี้แม้แต่จะเดินผ่านยังทำไม่ได้ สาเหตุที่เกิดกองขยะมโหฬารก็เพราะทางการได้ปิดที่ทิ้งขยะสำหรับกรุงเบรุตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งที่ยังหาที่ทิ้งใหม่ได้ไม่ได้ ขยะจึงกองท่วมถนนจนนำมาซึ่งการประท้วงที่รุนแรงหลายครั้งจนทหารต้องออกมาระงับเหตุ กองขยะที่ทับถมกันมากมายเหมือนถนนขยะนี้เริ่มมาแล้วกว่า 4 เดือนเริ่มจากมีการทิ้งกันแค่กองเล็กๆ จากคนในพื้นที่ แต่เมื่อปัญหาหาที่ทิ้งขยะยังไม่ได้รับการแก้ไข กองขยะก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นถนนสายขยะ


นอกจากกลิ่นและทัศนียภาพอันไม่พึงประสงค์แล้ว ชาวบ้านต่างหวั่นอันตรายต่อสุขอนามัยที่จะติดตามมา เพราะฝนที่ตกลงมา อาจทำให้น้ำขยะไหลลงแหล่งน้ำ และเมื่อฤดูร้อนมาถึงปัญหาอาจจะรุนแรงยิ่งขึ้น แนวทางแก้ไขในขณะนี้คือ บริษัทจากอังกฤษได้รับว่าจ้างให้ขนขยะเหล่านี้ไปรัสเซีย แต่ก็ยังคาราคาซังเพราะบริษัทยื่นเอกสารไม่ทันเส้นตายว่ารัสเซียยอมรับขยะเหล่านี้จริงๆ

by ThaiWebExpert