หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ภาวะโลกร้อนทำพิษ! เตรียมย้ายยกหมู่บ้านในอะแลสกา

 

ชาวบ้านในหมู่บ้านอันห่างไกลของอะแลสกา ไม่สามารถทนผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกต่อไป

หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล ในเมือง Shishmaref ของรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา เตรียมย้ายไปยังพื้นที่อื่นยกหมู่บ้าน หลังเผชิญกับภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน

การย้ายหมู่บ้านครั้งนี้เป็นผลจากการลงประชามติร่วมกันของคนในหมู่บ้านเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีจำนวนคนโหวตทั้งสิ้น 169 คน ผลที่ออกมานั้น มีผู้ลงคะแนนเสียงให้ชาวบ้านยังคงยืนหยัดต่อไปจำนวน 78 คน ในขณะที่เสียงส่วนใหญ่อีก 89 เสียงต้องการย้ายออกไปจากที่นี่

ปัญหาที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการย้ายครั้งนี้เป็นเงินจำนวนไม่น้อย ในความจริงแล้วความคิดริเริ่มการย้ายหมู่บ้านนั้นมีขึ้นตั้งแต่ 15 ปีก่อน ประมาณค่าใช้จ่ายคร่าวๆไว้ที่ 180 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 6,200 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายนั้นมากกว่านี้หลายเท่า

ตามปกติแล้วรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกามีงบส่วนกลางสำหรับใช้จ่ายเพื่อเยียวยาชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเฮอร์ริเคนเป็นต้น แต่ไม่เคยมีนโยบายสำหรับภัยพิบัติที่กินเวลานานอย่าง ภาวะโลกร้อนมาก่อน ดังนั้นผลการลงประชามติครั้งนี้จึงนำมาสู่คำถามว่า ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการย้ายหมู่บ้านครั้งนี้

ข่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน จากรายงานพบว่าในช่วง 15 ปีมานี้ มีบ้านจำนวน 30 หลังแล้วที่ต้องย้ายเนื่องจากพื้นดินที่อยู่อาศัยนั้นถูกกัดเซาะ รวมไปถึงชายฝั่งที่หดหายลงทุกๆวัน ซึ่งชาวเอสกิโมประจำหมู่บ้านเองก็กล่าวว่าอีกไม่นานพื้นทั้งหมดที่พวกเขาเหยียบอยู่ก็จะหายไป

เมื่อเดือนที่ผ่านมา Esau Sinnok หนุ่มน้อยวัย 19 ปี จากหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับเกียรติให้เข้าไปในทำเนียบขาว จากความเคลื่อนไหวในการพยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อน ที่กำลังคุกคามวิถีความเป็นอยู่ของพวกเขา และผู้คนอีก 600 คนในหมู่บ้านแห่งนี้ 

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผู้เขียน: 
วิฑูรย์ สิมะโชคดี


ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ จนอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ทำไม่ได้แล้ว

การปรับปรุงองค์กรไปสู่ "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green Industry) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable) ได้ หลักการของ "อุตสาหกรรมสีเขียว" ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าสังคมและชุมชนไม่ยอมรับและจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกำไรเช่นกัน

แต่เดิมนั้นตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญมีอยู่ 4 ตัว คือ ต้นทุน คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว ซึ่งผูกติดกับการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรเป็นส่วนใหญ่ แต่วันนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมจะไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ถ้าขาดตัวชี้วัดอีก 2 ตัวที่สำคัญ คือ นวัตกรรม (Innovation) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

เหตุผลที่นวัตกรรมมีความสำคัญ เพราะมีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราต้องพยายามพัฒนาและสร้างความ แตกต่างเพื่อให้แข่งขันได้ ส่วนสาเหตุที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น สำหรับการทำธุรกิจในสมัยนี้ เพราะถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไม่สามารถยั่งยืนอยู่ได้พื้นฐานของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจะอยู่บนแนวความคิดหลัก 3 ประการ คือ

1.อุตสาหกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3R (Reuse Reduce Recycle) การประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Efficiency) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยอุตสาหกรรมในอนาคตต้องเป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนานำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งอาจต้องตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะ เพราะนับวันอุตสาหกรรมที่เป็นเอกเทศหรือที่อยู่เดี่ยวๆ อาจจะเกิดยากขึ้น

2.การประกอบกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบกิจการ จะต้องไม่สร้างผล กระทบและปัญหาให้กับสังคมหรือชุมชนโดยรอบ ผู้ประกอบการต้องประกอบกิจการโดยไม่เอาเปรียบสังคม ชุมชน และแม้แต่พนักงานของตนเองและจะต้องประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายด้วย

3.การอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข อุตสาหกรรมต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและพื้นที่ที่อยู่ และทำให้ประชาชนมีความผูกพันกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและต้องสื่อสารกันให้เข้าใจ สร้างความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการโดยยึดหลักการ 3 ข้อข้างต้น จึงมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจ ที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนยาวนานได้

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจะต้องอาศัยกลไกต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน ครับผม!.

ฟ้องเจ้าของบ่อขยะแพรกษาเรียก 2 ล้าน

นายธนวัฒน์ ตาสัก ทนายความจากสภาทนายความ รับมอบอำนาจจากชาวบ้าน ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 20 คน ยื่นฟ้องนายกรมย์พล สมุทรสาคร ผู้ประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบบ่อขยะแพรกษาและเจ้าของที่ดินจำนวน 153 ไร่ อีก 2 คน ฐานละเมิดจากการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อเนื่อง 3 ครั้ง เมื่อเดือน มี.ค. 2557 และเรียกค่าเสียหายรวม 2 ล้านบาท รวมถึงให้หยุดประกอบกิจการและดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา 

2เดือนฟื้นฟูเสม็ดไม่จริง


กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ลงพื้นที่ระยอง ชี้ 2 เดือนผ่านไป การฟื้นฟูเสม็ดยังไม่เกิดขึ้น

นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ซึ่งลงพื้นที่ จ.ระยอง เปิดเผยว่า วิกฤตน้ำมันรั่ว 2 เดือนผ่านไป การฟื้นฟูเสม็ดยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการโฆษณาของ ปตท. ที่กำลังมีการ|โหมอย่างหนักขณะนี้ว่าเสม็ดดีขึ้นแล้ว เพราะทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ อาทิ ชายฝั่งระยองยังคงร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วยังคงดำรงอยู่โดยเฉพาะการประมง ท่องเที่ยว รวมถึงระบบนิเวศ อีกทั้งการเยียวยาความเสียหายที่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นธรรม

นางเพ็ญโฉม กล่าวว่า ต้องมีการตั้งคณะกรรมการอิสระระดับชาติขึ้นมาตรวจสอบ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการเรียกข้อมูลทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อดูผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ตัวแทนกลุ่มติดตามน้ำมันรั่ว กล่าวว่า จากนี้เครือข่ายฯ จะลงเก็บข้อมูลผลกระทบต่างๆ เพื่อใช้เอาผิดกับบริษัทผู้ก่อมลพิษ และสามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานเพื่อการฟ้องร้องได้ โดยจะทำงานร่วมกับนักวิชาการหลายมหาวิทยาลัย ใช้เวลาศึกษา6 เดือน

ด้านนายสันต์ เข็มจรูญ ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่ว ปลาหมึกก็หายไปจากทะเล มีแต่กระดองปลาลอยน้ำ โดยขณะนี้ไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่คุ้ม เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้เหมือนถูกฮุบที่ทำกิน ซึ่งไม่ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท.รั่ว ได้ยื่นรายชื่อประชาชน 3.2 หมื่นคนที่ลงชื่อผ่าน change.org สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพ 

ยูเอ็นชี้ภัยแล้งสหรัฐสะท้อนโลกร้อน

โดยโพสต์ทูเดย์ 28 พฤศจิกายน 2555

ยูเอ็น ชี้ ภัยแล้งสหรัฐปีนี้เลวร้ายหนัก เหตุพื้นที่ 2 ใน 3 ร้อนมากที่สุดในรอบหลายปี สะท้อนปัญหาภัยโลกร้อนเริ่มคุกคามโลกหนักขึ้น

บลู,เบิร์กรายงานโดยอ้างรายงานของ ที่ประชุมด้านโลกร้อนขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ระบุว่า พื้นที่ 48 รัฐของสหรัฐ มีอากาศร้อนสูงมากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ และร้อนติดอันดับสูงที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก พร้อมเร่งให้รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการแก้ไข และยับยั้งปัญหาโลกร้อน อย่างรวดเร็ว

รายงานระบุว่า พื้นที่ 2 ใน 3 ของสหรัฐได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรงมากในปีนี้ ขณะที่ในยุโรป แอฟริกาตอนเหนือ รวมไปถึง จีน และรัสเซีย ต่างก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนไปด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันทะเลน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือก็เริ่มหลอมละลาย และหดตัวน้อยลงมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์

"สัญญาณเตือนถึงการหลอมละลายของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือปีนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกำลังเกิดขึ้นต่อมหาสมุทร และชั้นบรรยากาศโลก เพราะสภาวะโลกร้อนนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนที่สายตาของมนุษย์จะเห็นผลของมันจริงๆเสียอีก" เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (ดับเบิลยูเอ็มโอ) กล่าวในที่ประชุมด้านโลกร้อนของยูเอ็นที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

ทั้งนี้ การประชุมโลกร้อนที่ กรุงโดฮา มีนักการทูตกว่า 194 ประเทศเข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันเจรจา และทำข้อตกลง ในการจำกัดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอน ซึ่งทั้งหมดนี้ คาดว่าจะได้บรรลุข้อตกลงได้ในปี 2015 และบังคับใช้จริงในปี 2022

เตือนโลกร้อนคร่า100ล้านคนในปี2030

โพสต์ทูเดย์ 27 กันยายน 2555

รายงานสิทธิมนุษยชนนานาชาติคาดอีก18ปีภาวะโลกร้อนอาจคร่าชีวิตผู้คนกว่า100ล้านจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

โลกร้อนที่เป็นเหมือนฝันร้ายอาจจะกลายเป็นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะล่าสุดรายงานนานาชาติด้านมนุษยชน DARA เปิดเผยว่า ภายในปี 2030 หรือ 18 ปีข้างหน้า ประชากรโลกมากกว่า 100 ล้านคนอาจเสียชีวิตลงด้วยภัยของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากโลกร้อน

จำนวนของผู้เสียชีวิตในรายงานฉบับนี้ประเมินจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทุกๆ ปี จากมลพิษทั้งทางอากาศ ขาดอาหาร และโรคร้ายที่เป็นผลจากภาวะโลกร้อน ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5 ล้านคนต่อปี แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านคนต่อปีในช่วงปี 2030 หากชาวโลกยังมีระบบการใช้เชื้อเพลิงแบบทุกวันนี้

นอกจากการใช้เชื้อเพลิงที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ปัญหาก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อนด้วย ซึ่งเมื่อโลกร้อนมากขึ้น ปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกละลาย อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสุดขั้ว เดี๋ยวท่วม เดี๋ยวแล้ง ก็กระทบมนุษย์และสิ่งมีชีวิตพร้อมกันถ้วนหน้า

การดับสูญของมนุษยชาติจำนวนมหาศาลนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย โดยจะทำให้มูลค่าสินค้าและบริการภายในประเทศ หรือ GDP ลดลงทั่วโลกถึง 3.2% ซึ่งกว่าร้อยละ 90 อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

สหรัฐชี้น้ำท่วมไทยไม่เกี่ยวโลกร้อน

โดย โพสต์ทูเดย์ 15 กรกฎาคม 2555

สหรัฐชี้เหตุน้ำท่วมไทยปี 2554 เกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาล ไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

ทอม ปีเตอร์สัน นักวิจัยขององค์กรการบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ เปิดเผยผลวิเคราะห์ผลกระทบทางธรรมชาติอันเกิดจากภาวะโลกร้อนฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า เหตุอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของไทย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดความผิดพลาดของการวางนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัญหาคลื่นความร้อนและภัยแล้งครั้งประวัติศาสตร์ในเทกซัสของสหรัฐหรือภาวะอากาศร้อนจัดของอังกฤษเมื่อปีที่แล้วแต่อย่างใด

นักวิจัยสหรัฐได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 ประเทศคือ 1.ภาวะคลื่นความร้อนสูงในสหรัฐ 2.สภาพอากาศร้อนจัดในอังกฤษ และ 3.เหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงในไทย ได้ข้อสรุปว่า ปรากฏการณ์ลานินญาที่ทวีความรุนแรงจากภาวะโลกร้อน เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้รัฐเทกซัสของสหรัฐต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและแห้งแล้งรุนแรงกว่าปกติถึง 20 เท่า ซึ่งถือเป็นคลื่นความร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

ขณะเดียวกัน ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลให้พื้นที่ทางตอนกลางของอังกฤษต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก โดยในช่วงเดือน พ.ย. 2554 อังกฤษเผชิญกับสภาพอากาศร้อนรุนแรงขึ้นถึง 62 เท่า ซึ่งนับเป็นสภาพอากาศร้อนจัดที่สุดเป็นอับดับสองในรอบกว่า 300 ปีทีเดียว ซึ่งแปรปรวนจากเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2553 ที่อังกฤษหนาวเย็นจัดกว่าทุกปี

อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยระบุว่า สาเหตุของเหตุน้ำท่วมในไทย ไม่ได้เกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน เช่นเดียวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสหรัฐและอังกฤษ โดยให้เหตุผลว่า ปริมาณน้ำฝนประจำปีเมื่อปีที่แล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทีมวิจัยของสหรัฐเชื่อว่า สาเหตุของการเกิดเหตุน้ำท่วมไทยเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หลายปัจจัย เช่น การวางนโยบายบริหารและจัดการน้ำของเขื่อนที่ผิดพลาดของรัฐบาล เป็นต้น

“ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงในแต่ละประเทศทั่วโลก แต่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับอัตราการเกิดภัยธรรมชาติที่ถี่มากขึ้น” ปีเตอร์สัน กล่าว

คุมเข้มโรงงานเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยโพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

อุตฯ เข้มตั้งกรรมการพิจารณาโครงการเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนออกใบอนุญาตโรงงาน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน เพื่อลดปัญหามวลชนต่อต้าน และคาดว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นการอนุญาตจากคณะกรรมการ ไม่ใช่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยขณะนี้มีโรงงานที่เข้าข่ายรอการพิจารณาอยู่จำนวน 67 โรงงาน

ทั้งนี้ ประเภทโรงงานที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท (คิดเฉพาะสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน) หรือมีคนงานมากกว่า 200 คน โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับของเสีย โรงงานที่อาจมีปัญหามวลชน และโรงงานที่ต้องประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งจะเน้นเฉพาะโรงงานที่มีปัญหามวลชน ไม่ได้ครอบคลุมโรงงานทุกประเภทที่มีอยู่ประมาณ 107 โรงงาน

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจะมีการกำหนดเงื่อนไข มาตรฐานที่เน้นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม มวลชน และการกำจัดกากอุตสาหกรรมว่ามีครบวงจรหรือหรือไม่ ซึ่งโครงการจะถูกพิจารณาเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบก่อน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมจังหวัด และจะส่งเรื่องมายังคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยจะมีการเชิญผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงโครงการลงทุนของตัวเองด้วย เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ขณะที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำงานเป็นองค์รวมประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในครั้งเดียวและสรุปการพิจารณา สามารถออกออกใบอนุญาตได้เลย

"การพิจารณาจะพยายามทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีโครงการตกค้าง และจะทำอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เป็นภาระของผู้ประกอบการมากขึ้น เพราะถือเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติ แต่เพื่อความรอบคอบจึงต้องพิจารณาหลายครั้ง โดยคณะกรรมการจะเริ่มพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 6 ก.ค.นี้"นายวิฑูรย์ กล่าว

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ เพราะที่ผ่านมามีกระแสการต่อต้านการตั้งโรงงานใหม่ใหม่ของภาคประชาชนค่อนข้างมาก เพราะประชาชนเข้าใจว่าการตั้งโรงงานจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ หากมีการให้ใบอนุญาตไปโดยไม่มีความชัดเจน ปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพฯเปิดงานวิจัยตามรอยพระยุคลบาท

โดยโพสต์ทูเดย์ 20 มิถุนายน 2555

 

สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดงานมหกรรมวิชาการสกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาทระดมมหัศจรรย์แห่งความคิดและปัญญาของคนไทย

วันนี้ (20มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใต้แนวคิดหลัก 9 บันดาล...สู่งานวิจัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งมีตั้งแต่นักวิจัยระดับชาวบ้านจนถึงนักวิจัยอาชีพ

การจัดงานครั้งนี้มีองค์ประกอบของงานรวมทั้งสิ้น 4 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการกลาง สกว. อันมีนิทรรศการ “พัฒนาการของ สกว. ที่สัมพันธ์กับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ” และ “สุดยอดสมองไทยเพื่อชีวิตคนไทย” นำเสนอผลงานเด่น สกว. และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการงานวิจัยตามรอยพระยุคลบาท ซึ่ง สกว. ได้น้อมนำพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวคิดและแนวทางในการคัดเลือกผลงานวิจัย ตลอดจนโครงการของฝ่ายต่าง ๆ มาจัดแสดงรวมทั้งสิ้น ๙ โซน ได้แก่ โซนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอองค์ความรู้ทางการแพทย์ การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ชุดตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี อากาศไร้นักบิน และเครื่องบินทะเลของกองทัพไทย โซนเกษตร อาทิ ไก่พื้นเมือง ไหมอีรี่ ผลไม้นอกฤดูกาล 9 ชนิด และการแจกกล้าพันธุ์พริก โซนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เรียนรู้จากคนพ้นหนี้” และ “หลุมพอเพียง” ที่แสดงนวัตกรรมการผลิตเพื่อการบริโภคและพึ่งพาตนเองของชาวกาฬสินธุ์ โซนเด็ก เยาวชนและการศึกษา ศตวรรษที่21 การศึกษาไทยจะไปทางไหน? โซนมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ และเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 โซนการเปลี่ยนแปลงของโลก

โซนทรัพยากรธรรมชาติ โซนการเมืองการปกครอง โซนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมี การประชุมวิชาการ และโซนสินค้า...ผลผลิตจากเครือข่ายวิจัย และการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลาง ทั้งนี้งานดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 21-24มิ.ย.2555 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาพ: http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81/160939/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97

นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว

ผู้เขียน: 
วรธาร ทัดแก้ว

โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 20 มกราคม 2555

และแล้วงาน“บีโอไอแฟร์2011”ที่จัดมาตั้งแต่วันที่5ม.ค. 2555กำลังจะปิดฉากลง

และแล้วงาน“บีโอไอแฟร์2011”ที่จัดมาตั้งแต่วันที่5ม.ค. 2555กำลังจะปิดฉากลงในวันนี้ด้วยความตราตรึงใจของคนไทยและต่างชาติที่แวะเวียนไปชมที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี และบริเวณริมทะเลสาบเมืองทอง

เป็นที่รู้ว่า“บีโอไอแฟร์”คืองานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ระดับโลกที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการชั้นนำทั้งไทยและเทศนำมาเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก และนวัตกรรมหนึ่งในนั้นที่ได้รับการจับตาเป็นพิเศษในโลกปัจจุบันและอนาคตก็คือ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำออกมาอวดโฉมในงานจำนวนมาก ยากที่จะกล่าวหมด...ในที่นี้ จึงนำมาแสดงแต่บางส่วนเท่านั้น

บ้านSCG HEIMรับมือแผ่นดินไหว

นี่คือนวัตกรรมบ้านเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว 7.0 ริกเตอร์ ถูกรังสรรค์ขึ้นภายใน เอสซีจี พาวิลเลียน ก่อสร้างด้วยระบบ“โมดูลาร์”โครงสร้างเสาและคานเหล็กใช้เทคนิคการเชื่อมต่อด้วยจอยต์พีซ (Joint-Piece) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างที่ทำได้เฉพาะในโรงงาน ผ่านการทดสอบวัดความแข็งแกร่งของโครงสร้างโดยใช้วิธี“ดร็อปเทสต์”(Drop Test) ซึ่งเป็นการปล่อยโครงสร้างเหล็กให้ตกลงมาจากที่สูงในระยะ 6 เมตร พร้อมผ่านการทดสอบแรงสั่นสะเทือนเสมือนเกิดแผ่นดินไหวจริงในห้องทดลอง ภายหลังการทดสอบพบว่าโครงสร้างเหล็กและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ยังคงสภาพเดิม

โครงสร้างใช้เหล็กSS400 ที่ได้มาตรฐานJISของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเหล็กที่นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น โตเกียว ทาวเวอร์ มีคุณสมบัติในการทนแรงดึงได้ถึง 4,000km/cm2 เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกย่อๆ ว่าZAMคือมีการเคลือบสังกะสี (Zn) อะลูมิเนียม (AI) และแมกนีเซียม (Mg) ช่วยป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้บ้านแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยืนยาวกว่าบ้านทั่วไปที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดานชั้น 2 และระหว่างผนังภายในและภายนอกบ้านเพื่อช่วยลดความร้อนภายในบ้าน กระจกหน้าต่างบ้านใช้กระจก 2 ชั้น ที่เคลือบฟิล์มลามิเนตพร้อมช่องว่างอากาศตรงกลาง ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนจากภายนอกบ้านได้ดีกว่ากระจกทั่วๆ ไป จึงช่วยทำให้อุณหภูมิภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าว และยังช่วยลดการใช้พลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศได้มากถึง 30-45% ที่สำคัญยังเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมเพื่อให้มีอายุการใช้งานคุ้มค่า ยาวนาน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการผลิตวัสดุต่างๆ อีกด้วย

Shield-Life...ที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัย

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและต้องการที่อยู่อาศัยชั่วคราวเร่งด่วน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene) แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ผลงานร่วมระหว่างDesign Catalystในเอสซีจี เคมิคอลส์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ที่สามารถเปิดออกจากกันได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการขนส่ง ด้านบนใช้เป็นหลังคาเพื่อป้องกันแดด ฝน และใช้เป็นส่วนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีไฟฟ้าใช้ยามจำเป็น สามารถเปิดและปิดได้ ให้ความโปร่ง สบาย และมีน้ำหนักเบา ด้านล่างสำหรับนอนและนั่ง ภายในมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพในภาวะฉุกเฉิน เช่น เครื่องนอน แสงไฟ อุปกรณ์ประทังชีวิต เช่น วิทยุ เชือก ไฟฉาย นกหวีด น้ำดื่ม อาหารแท่งสำเร็จรูป และชุดปฐมพยาบาล

ขนาดความสูง 110 ซม. กว้าง 110 ซม. ยาว 2.8 เมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม หนึ่งชุดรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก. ออกแบบเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ 1 คน หรืออาจเพิ่มเด็กเล็กได้อีก 1 คน ขึ้นกับขนาดและรูปร่างของผู้ใช้งานโดยต้องมีส่วนสูงไม่เกิน 190 ซม. เหมาะกับประเทศที่มีสภาพอากาศไม่ปกติ หรือเกิดภัยพิบัติที่ต้องการที่พักอาศัยชั่วคราวเร่งด่วน

Cement Bunker...ที่อยู่อาศัยป้องกันภัยพิบัติ

ที่อยู่อาศัยรูปทรงกระบอกระบบปิด อีกนวัตกรรมจาก เอสซีจี ซิเมนต์ และซีแพค สร้างจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่ทนต่อแรงกระแทก (Shock Resistance) แรงสั่นสะเทือน คลื่น และลม ทนแรงจากแผ่นดินไหว แรงระเบิด เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้มีความเหนียว แข็งแรง สามารถรับกำลังหรือแรงต่างๆ ได้สูง เช่น กำลังอัด กำลังดึง และกำลังดัด เนื่องจากการผสมผสานของเส้นใยที่เป็นชนิดเหล็ก (Steel Fiber) และเส้นใยไฟเบอร์ประเภทโพลีเมอร์ ซึ่งจะทำให้คอนกรีตมีความเหนียวทนทานรับแรงดึงและแรงดัดได้สูงขึ้นจนถึงรับแรงกระแทก

โดยเส้นใยเหล่านี้อาจนำมาถักหรือสานเข้าด้วยกันเป็นโครงที่หนาแน่น ประกอบกับเหล็กเสริมที่ทำหน้าที่เป็นกระดูกหรือโครงสร้างหลักและใช้มอร์ตาร์ (ปูนทราย) หรือคอนกรีตเป็นตัวเชื่อมประสานทุกวัสดุเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังอาจนำโพลีเมอร์ แอดมิกซ์เจอร์ (Polymer Admixture) มาผสม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นที่ใช้สามารถดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือนได้ดี และยังทนทานต่อการกัดกร่อนจากสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ รวมไปถึงแรงกระแทกและการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเลและลมพายุ และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ อีกทั้งยังทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ วัสดุที่นำมาใช้มีการทดแทนการใช้ซีเมนต์บางส่วนด้วยวัสดุรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เถ้าลอย ซิลิกาฟูม หรือตะกรันเตาถลุงเหล็ก ทำให้ลดการใช้ซีเมนต์ ซึ่งหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นการลดการเกิดแลนด์ฟิล (Landfill) จากการทิ้งขยะ ซึ่งการใช้วัสดุทดแทนเหล่านี้ยังปรับปรุงให้วัสดุคอนกรีตมีความทึบน้ำแข็งแรงทนทานมากขึ้นอีกด้วย ทั้งยังมีความคงทนทานสูงขึ้น จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวัสดุทั่วๆ ไป ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการซ่อมแซม

หลังคาตราช้าง เซราฟิโน โซลาร์ ไทล์

นวัตกรรมกระเบื้องหลังคาที่พัฒนาขึ้นมาบนแนวคิดช่วยลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้เจ้าของบ้าน และประหยัดพลังงานเพื่อโลกอีกทางหนึ่งด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ โดยการนำแผงโซลาร์เซลล์แบบPolycrystalline Siliconที่มีอายุการใช้งานเช่นเดียวกับแผงโซลาร์เซลล์แบบผลึกทั่วไป และยังมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 15 วัตต์-พีก (Watt-peak) ต่อแผ่น มาประกอบรวมกับหลังคาตราช้าง เอ็กซ์เซลลา รุ่นเซราฟิโน จนกลายเป็นหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งสามารถติดตั้งร่วมกับหลังคาตราช้าง รุ่นเซราฟิโน สเลต และรุ่นเซราฟิโน โมเดิร์น ได้อย่างกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน แตกต่างจากแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไปที่ต้องนำมาติดตั้งซ้อนบนหลังคาในภายหลัง ทำให้ไม่สวยและอาจเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมตามมา

บ้านพลังงานอัจฉริยะฮอนด้า

Honda Smart Home Systemหรือบ้านพลังงานอัจฉริยะฮอนด้า จะควบคุมการใช้พลังงานในครัวเรือนแบบองค์รวมให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก ประกอบด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นฟิล์มบาง แบตเตอรี่บ้านเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในยามกลางคืน รวมถึงที่เหลือจากการใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แก๊สรุ่นใหม่ เครื่องทำน้ำร้อน และสิ่งที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของบ้านอัจฉริยะคือ สมาร์ต อีมิกซ์ แมเนเจอร์ (Smart e-mix manager) หรือหน่วยจัดการพลังงานอัจฉริยะในบ้าน

ทั้งนี้ ฮอนด้า ได้คิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แก๊สรุ่นใหม่โดยมีระบบที่เรียกว่าX-Linkซึ่งจะช่วยกระจายพลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นโดยรวมถึง 92% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ใช้แก๊สในการผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน

สมาร์ต อีมิกซ์ แมเนเจอร์ จะทำหน้าที่บริหารและจัดสรรพลังงานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พลังงานแต่ละประเภท นำไปสู่การผลิตพลังงานเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน เป็นการควบคุมการใช้พลังงานทั้งที่ได้จากองค์การไฟฟ้าและที่ผลิตเองภายในบ้าน โดยอุปกรณ์พลังงานแต่ละชิ้นของระบบไม่เพียงจัดแสดงตัวเลขและข้อมูลครั้งล่าสุด อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส เครื่องยังสามารถรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพลังงานแต่ละชิ้นได้

จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้เหล่านี้ ระบบจะทำการประมวลภาพรวมและควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับการใช้งานของครัวเรือนนั้นๆ ได้โดยใช้ฟังก์ชันการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น เราจะสามารถใช้ค่าไฟฟ้าใช้แก๊สครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ จากนั้นเลือกโหมดการทำงานที่เน้นการใช้จ่ายค่าพลังงานหรือนำค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงมาอ้างอิง จากนั้นเลือกโหมดในการทำงานที่ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สมาร์ต อีมิกซ์ แมเนเจอร์ ยังรวบรวมข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์พลังงานแต่ละชิ้นให้เราสามารถควบคุมได้บนหน้าจอเดียวกัน โดยหน้าจอดังกล่าวสามารถปฏิบัติการได้ แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ไกลด้วยระบบแลนไร้สาย ยิ่งไปกว่านั้น ฮอนด้ายังมีบริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เนวี ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไปยังแท็บเล็ต พีซี หรือสมาร์ตโฟนได้ ไม่ว่าจะอยู่ด้านในหรือนอกอาคาร

นอกเหนือจากการจัดการพลังงานภายในที่พักอาศัยแล้ว การส่งเสริมให้ใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น การใช้รถไฟฟ้า หรือรถไฮบริดปลั๊กอิน ซึ่งในการใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เครื่องสมาร์ต อีมิกซ์ แมเนเจอร์ จะช่วยทำให้การชาร์จไฟฟ้าจากบ้านพักอาศัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อต้องการชาร์จไฟให้เสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่องสามารถใช้กับกระแสไฟได้ทั้ง 100 และ 200 โวลต์

โครงการฮอนด้า สมาร์ต โฮม ซิสเต็ม และการขับเคลื่อนการใช้รถด้วยไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน

ทั้งนี้ บ้านพลังงานอัจฉริยะไม่เพียงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังสร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้ด้วยฟรังก์ชันพลังงานสำรอง ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้จากแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลาย สร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานใช้งานในบ้านหากไฟดับหรือเกิดภัยพิบัติ ในสภาพอากาศดี ไฟฟ้าจะถูกผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่หากสภาพอากาศเลวร้ายหรือในเวลากลางคืน เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแก๊สที่ส่งผ่านมาจากท่อแก๊ส และในขณะเดียวกันจะผลิตพลังงานความร้อนส่งไปยังเครื่องทำความร้อนและอ่างอาบน้ำด้วย ในกรณีที่ท่อส่งแก๊สขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้ โดยเปลี่ยนไปใช้แก๊สโคเคนแทน แม้หากไม่มีแก๊สโคเคน ก็ยังสามารถใช้วิธีถ่ายเทพลังงานจากรถสู่บ้าน โดยส่งกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถไฟฟ้าหรือไฮบริดปลั๊กอินไปยังตัวบ้านได้ ซึ่งฮอนด้ากำลังทำการศึกษาอยู่

รถยนต์-มอเตอร์ไซค์สีเขียว

สำหรับนวัตกรรมที่วิ่งฉิวๆ ไปๆ มาๆ บนท้องถนน ในงานบีโอไอแฟร์ ที่ทุกค่ายกันต่างไม่ยอมพลาดและไม่ยอมตกเทรนด์นวัตกรรมสีเขียวก็คือ การนำรถยนต์และหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษมาโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน อาทิ

นิสสัน ลีฟ(NISSAN LEAF) รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดบาง ที่ให้ไฟฟ้าขนาด 90 กิโลวัตต์ ในขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถส่งกำลังออกมาได้ 80 กิโลวัตต์ ซึ่งในกำลังระดับนี้สามารถให้การตอบสนองกับการขับที่ดี และทุกครั้งที่เบรกจะเกิดการชาร์จไฟอัตโนมัติ สามารถนำพลังงานในการเบรกกลับมาใช้ใหม่ รวมเข้ากับกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำให้นิสสัน ลีฟ มีระยะทำการได้ไกลถึง 160 กม. ในการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียว โดยการชาร์จจากควิกชาร์จสเตชันเพียง 30 นาที เพื่อที่จะให้ได้ 80% ของความจุไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่การใช้ไฟบ้านที่ 200 โวลต์ จะใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ในการเติมไฟให้เต็มความจุของแบตเตอรี่ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริงและปราศจากมลพิษสิ้นเชิง

E-Let’sซูซูกิรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากซูซูกิ พัฒนาจากรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์E-Let’s4Basketที่นิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น เครื่องยนต์AC synchronousโดดเด่นด้วยชาร์จเจอร์ไฟฟ้าในตัว ใช้งานง่าย เพียงแค่เสียบปลั๊กชาร์จไฟในมอเตอร์ด้านล้อ กำลังมอเตอร์ต่ำกว่า 0.6 กิโลวัตต์ ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระยะเวลาในการชาร์จ 4 ชม.ต่อ 100 วัตต์ ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็กกะทัดรัด คล่องตัว และการเร่งเครื่องที่นุ่มนวล จึงใช้งานได้อย่างสบาย ที่สำคัญไม่สร้างมลพิษให้โลก ฯลฯ

เครื่องถ่ายเอกสารโตชิบาE-blueลบหมึกได้

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันโตชิบารักษาสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าToshiba e-STUDIO Eco MFPตัวหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน (Eco Blue Toner) คุณสมบัติพิเศษเหนือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปที่สามารถลบหมึกได้ด้วยเครื่องล้างข้อมูล หรือที่เรียกกันว่าPRD(Paper Reuse Device) ให้สามารถนำกระดาษแผ่นเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 5 ครั้ง คือสามารถลบได้ 4 ครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถสแกนข้อมูลสำคัญไว้ในฮาร์ดดิสก์ในรูปแบบไฟล์PDFก่อนจะทำการลบข้อมูลอีกด้วย ถือเป็นนวัตกรรมเครื่องถ่ายเอกสารที่ลบหมึกได้เครื่องเดียวในโลก ที่สามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการผลิตกระดาษและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

รุ่นนี้เป็นเครื่องต้นแบบ ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนหน่วยงาน หรือองค์กรใดที่อยากใช้ อาจต้องรออีกประมาณ 2 ปี เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง

นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและอนาคต

by ThaiWebExpert