ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 718
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 734
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 965
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน 4 ฉบับ(20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 675
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 609
ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 636
ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 668
ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 6/2556(13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 618
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (6 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 646
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ(6 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 638
การจัดทำบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา (30 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 693
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวม 4 จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 1,076
การขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 727
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและการพัฒนา (19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 652
ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 643
การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 783
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556(19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 656
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (19 กรกฏาคม 2556) 1/8/2013 619
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 835
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 994
by ThaiWebExpert