ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดำเนินการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN) (24 ก.ย. 2556) 25/9/2013 885
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (24 ก.ย. 2556) 25/9/2013 736
การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 (24 ก.ย. 2556) 25/9/2013 866
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN – German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transpot Sector) (24 ก.ย. 2556) 25/9/2013 809
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 10/2556 19/9/2013 765
ขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of understanding on the Trans–ASEAN Gas Pipeline Project) (17 กันยายน 2556) 19/9/2013 785
ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกฯ (10 กันยายน 2556) 11/9/2013 815
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ ROSATOM สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ (10 กันยายน 2556) 11/9/2013 858
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8 (3 กันยายน 2556) 4/9/2013 803
โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016) (3 กันยายน 2556) 4/9/2013 1,196
ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐอเมริกา (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 984
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อก่อสร้างโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW01 (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 877
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 751
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555-2556 (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 846
แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 853
การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 792
ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของสหประชาชาติ สำหรับการประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to the United Nations Development Agenda beyond 2015(20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 960
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 827
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 840
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 1,187
by ThaiWebExpert