ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8 (3 กันยายน 2556) 4/9/2013 725
โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016) (3 กันยายน 2556) 4/9/2013 1,118
ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐอเมริกา (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 908
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อก่อสร้างโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า มายังสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW01 (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 803
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 688
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555-2556 (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 779
แนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 780
การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (27 สิงหาคม 2556) 28/8/2013 717
ร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ของสหประชาชาติ สำหรับการประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to the United Nations Development Agenda beyond 2015(20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 897
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 755
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 770
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 1,046
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน 4 ฉบับ(20 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 716
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 648
ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 677
ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 705
ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 6/2556(13 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 656
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (6 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 687
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ(6 สิงหาคม 2556) 22/8/2013 673
การจัดทำบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา (30 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 731
by ThaiWebExpert