ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและการพัฒนา (19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 636
ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 625
การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 761
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556(19 กรกฎาคม 2556) 1/8/2013 629
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (19 กรกฏาคม 2556) 1/8/2013 601
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 811
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 968
แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 725
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ ..) (2 กรกฎาคม 2556) 11/7/2013 698
ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา) (25 มิถุนายน 2556) 11/7/2013 853
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ฯ (25 มิถุนายน 2556) 27/6/2013 693
โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 กิโลโวลต์ อำเภอเขาค้อ – อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (18 มิถุนายน 2556) 19/6/2013 693
ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (10 มิถุนายน 2556) 12/6/2013 709
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. .... (4 มิถุนายน 2556) 11/6/2013 791
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เรื่องการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง(ผังมาบตาพุด)(4 มิถุนายน 2556) 6/6/2013 994
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 กรณีพิเศษ (28 พฤษภาคม 2556) 29/5/2013 733
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... (28 พฤษภาคม 2556) 29/5/2013 755
ร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. … (28 พฤษภาคม 2556) 29/5/2013 836
การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2556 (21 พฤษภาคม 2556) 22/5/2013 911
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (14 พฤษภาคม 2556) 14/5/2013 652
by ThaiWebExpert