ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลต่อสนช. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 24/5/2008 984
รัฐบาลเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2550 22/5/2008 984
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....(15 พ.ค.50) 15/5/2008 1,027
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....15 พฤษภาคม 2550 15/5/2008 902
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน(15 พ.ค. 50) 15/5/2008 1,343
การเสนอความเห็นของคณะรัฐมนตรีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....15 พฤษภาคม 2550 15/5/2008 883
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า...วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 8/5/2008 1,074
รายงานการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550...1 สิงหาคม 2550 1/8/2007 1,054
by ThaiWebExpert