ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 836
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 913
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 647
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 755
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14 ....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 777
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 1,017
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 817
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 4 เดือนของปี 2550 (มกราคม – เมษายน)....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 830
การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 926
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 1,186
เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 833
การลงนามบันทึกการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรไทยภายใต้ข้อ 28 ของความตกลงแกตต์ 1994 สำหรับสินค้าไก่....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 959
ร่างระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 974
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,033
ขออนุมัติจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก... วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,135
ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,208
นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลต่อสนช. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 24/5/2008 1,125
รัฐบาลเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2550 22/5/2008 1,132
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน(15 พ.ค. 50) 15/5/2008 1,454
การเสนอความเห็นของคณะรัฐมนตรีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....15 พฤษภาคม 2550 15/5/2008 981
by ThaiWebExpert