ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 765
เรื่อง การให้สัตยาบันความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 741
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 867
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 759
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 811
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 565
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 663
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14 ....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 690
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 916
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 721
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 4 เดือนของปี 2550 (มกราคม – เมษายน)....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 735
การบริจาคเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 829
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 1,077
เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 733
การลงนามบันทึกการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรไทยภายใต้ข้อ 28 ของความตกลงแกตต์ 1994 สำหรับสินค้าไก่....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 869
ร่างระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 873
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 943
ขออนุมัติจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก... วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,032
ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,094
นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลต่อสนช. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 24/5/2008 973
by ThaiWebExpert