ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. ….)...วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 1,054
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ....วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 866
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 (การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)...วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 1,040
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 5 เดือนของปี 2550 (มกราคม – พฤษภาคม)....วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 942
เรื่อง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน...วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 1/7/2008 817
เรื่อง การปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน....วันที่ 26 มิถุนายน 2550 26/6/2008 800
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) แก่สินค้ายานยนต์มาเลเซีย...วันที่ 26 มิถุนายน 2550 26/6/2008 926
เรื่อง การหารือทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐ...วันที่ 24 มิถุนายน 2551 24/6/2008 751
เรื่อง การหารือทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐ....วันที่ 24 มิถุนายน 2551 24/6/2008 789
เรื่อง การให้สัตยาบันความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 767
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 810
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 696
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14 ....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 719
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 942
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 757
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 1/2551...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 894
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 784
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 843
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 594
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 1,111
by ThaiWebExpert