ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ….วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 17/7/2008 884
เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO)...วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 15/7/2008 799
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก...8 กรกฎาคม 2551 8/7/2008 1,050
เรื่อง บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือเชิงพันธมิตรระยะยาวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Developing long-term partnership through knowledge sharing)..8 กรกฎาคม 2551 8/7/2008 1,054
เรื่อง การ แจ้งการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารเพื่อให้ข้อเสนอผูกพันการเปิดเสรีด้านการ เงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนในการเจรจารอบที่ 4 มีผลบังคับใช้ ..8 กรกฎาคม 2551 8/7/2008 839
เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล...8 กรกฎาคม 2551 8/7/2008 1,308
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 5 เดือนแรกปี 2551 (มกราคม – พฤษภาคม)...8 กรกฎาคม 2551 8/7/2008 849
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. ….)...วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 1,119
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ....วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 915
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 5 เดือนของปี 2550 (มกราคม – พฤษภาคม)....วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 989
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 (การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)...วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 3/7/2008 1,083
เรื่อง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน...วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 1/7/2008 865
เรื่อง การปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน....วันที่ 26 มิถุนายน 2550 26/6/2008 840
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) แก่สินค้ายานยนต์มาเลเซีย...วันที่ 26 มิถุนายน 2550 26/6/2008 970
เรื่อง การหารือทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐ...วันที่ 24 มิถุนายน 2551 24/6/2008 794
เรื่อง การหารือทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐ....วันที่ 24 มิถุนายน 2551 24/6/2008 838
เรื่อง การให้สัตยาบันความตกลงการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 816
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 19 มิถุนายน 2550 19/6/2008 872
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มประเทศจี 8 และการเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 742
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 14 ....10 มิถุนายน 2551 10/6/2008 762
by ThaiWebExpert