ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

หัวข้อข่าว วันที่ อ่าน
เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป....วันที่ 5 มิถุนายน 2550 5/6/2008 714
การลงนามบันทึกการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและราชอาณาจักรไทยภายใต้ข้อ 28 ของความตกลงแกตต์ 1994 สำหรับสินค้าไก่....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 848
ร่างระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 853
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 922
ขออนุมัติจัดประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก... วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,012
ร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 29/5/2008 1,065
นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลต่อสนช. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 24/5/2008 943
รัฐบาลเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2550 22/5/2008 918
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน(15 พ.ค. 50) 15/5/2008 1,313
การเสนอความเห็นของคณะรัฐมนตรีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....15 พฤษภาคม 2550 15/5/2008 856
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....(15 พ.ค.50) 15/5/2008 1,002
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....15 พฤษภาคม 2550 15/5/2008 875
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า...วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 8/5/2008 1,043
รายงานการส่งออกข้าวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550...1 สิงหาคม 2550 1/8/2007 1,027
by ThaiWebExpert