thaigov.go.th

เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint  Crediting Mechanism : JCM)  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและมอบหมาย ทส. โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  ประสานกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สาระสำคัญของร่างดังกล่าวเช่นเดียวกับร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม คือ เป็นการจัดตั้งกลไก JCM เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำระหว่างกัน โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุน และการใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์  ระบบ  บริการ และโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำในการบรรลุการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำในประเทศไทย และมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม โดยแก้ไขข้อ 11 ของความตกลงฯ เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินงานกลไก JCM ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 (ค.ศ. 2030)

ทั้งนี้  ประโยชน์ของการขยายระยะเวลามความตกลงฯ จะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น จะทำให้เกิดการลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยรวม ประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย ช่วยลดมลภาวะและช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในบางสาขา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังไม่มีเทคโนโลยีนั้นในประเทศไทย โดยมีผลกระทบที่สำคัญคือ การนำเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ จะทำให้ไทยต้องพึ่งพาฝ่ายญี่ปุ่นเช่นเดียวกับการนำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3 R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้ที่อาวุโสด้าน  3 R(Reduce Reuse Recycle : 3R)  ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth  Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ตามที่ ทส.เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการระดับโลกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R รวมถึงรับทราบและติดตามความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นลักษณะเวทีหารือระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3 R  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ประสบการณ์  และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ (3R best practices)

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 -2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์ ฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป


สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแนวทางประชารัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

เรื่อง ท่าทีไทยในการประชุมUnited Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติท่าทีไทยสำหรับการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14

2. เห็นชอบร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action

3. เห็นชอบร่างเนื้อหาคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศ

4. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action และร่างเนื้อหาคำมั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่

การประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 (เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและกระตุ้นนวัตกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการแสดงท่าทีว่า ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเล และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประชาคมไทยมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนตามเป้าประสงค์ต่าง ๆ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การประมงยั่งยืน 2) หัวข้อมลพิษทางทะเล และ 3) หัวข้อการบริหารจัดการ ปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองเอกสาร Our Ocean, Our Future: Call for Action  ซึ่งมีรูปแบบเป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาลโดยเป็นเพียงกรอบกว้างเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ให้ได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ การประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิยอร์ก 

เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564–2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021–2030)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564–2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021–2030) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ จะเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยจะดำเนินการใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ซึ่งเป็นสาขาที่แผนหลักของหน่วยงานมีความพร้อม และมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. 2573 ทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt– CO2e) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายการลดที่ร้อยละ 20 หรือที่ 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ เป็นกรอบการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ร้อยละ 20–25 จากกรณีดำเนินการปกติจึงจำเป็นต้องได้รับการผลักดันจากระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจเพื่อระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวได้ 

เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น

2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้ กษ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

สาระสำคัญของแถลงการณ์ฯ เป็นการกำหนดรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง การคงสถานะความเป็นรัฐเจ้าของตลาดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ถูกกฎหมายโดย (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการแสวงหาประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (2) สนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (3) เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน (4) พิจารณาระบบสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการทำประมงที่น่าสงสัยหรือถูกตัดสินว่ากระทำผิดกฎหมาย (5) กระตุ้นให้มีการใช้มาตรการรัฐเจ้าของท่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (6) ทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบความร่วมมือในการกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยมุ่งสู่มาตรการการบริหารจัดการในระดับโลก (7) ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงเอกสารข้อมูลการจับสัตว์น้ำ และการรับรองการจับสัตว์น้ำระดับพหุภาคี รวมทั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ประมงทั่วโลก 

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นำไปสู่การทำให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต และให้สภาเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 - 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรสามารถพัฒนาดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินธุรกิจอเนกประสงค์ เช่น ธุรกิจสินเชื่อ รวมซื้อแปรรูป รวมขาย และกิจกรรมแนะนำงานฟาร์ม ให้บริการตามความต้องการของสมาชิก

2. เกษตรกรยากจนที่มีรายได้อยู่ใต้เส้นความจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ

3. ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั่วถึงและเพียงพอ คุณภาพดินได้รับการปรับปรุงเหมาะสมแก่การเกษตร ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึงเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูป

4. เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิต รวมทั้งมีการขยายปริมาณแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า

5. เกษตรกรได้รับสวัสดิการเกษตรกร โอกาสเข้าถึงและคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกิน รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านกองทุนการเกษตร

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เสนอ
 

ทั้งนี้  ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นควรมีขนาดกะทัดรัด เน้นบทบาทการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้  การส่งเสริม  ประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจและการใช้จ่ายงบประมาณในอนาคต

สาระสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคที่เป็นเลิศด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นคลังความรู้และศูนย์กลางด้านข้อมูลในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาว่าด้วยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ในบริบทของประเทศในภูมิภาค 5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  6. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค  และต่อยอดขยายผลสู่ระดับสากล

บทบาทหน้าที่ของศูนย์

1. พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านวิธีคิดและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของตน

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก

3. ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างภูมิภาค

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asiaฯ


เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบเอกสารโครงการScaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia และอนุมัติให้ ทส. ดำเนินโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asiain Thailand (2015-2019) โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ

2.เห็นชอบบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย และให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia: PEMSEA)

3.มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจ (Full Powers) ในการลงนามบันทึกความตกลงฯ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม

4.ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของบันทึกความตกลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1.โครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia เป็นโครงการต่อยอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก โดยขยายพื้นที่ดำเนินโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปยังจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 5 (GEF 5) โดยมีแผนการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการด้านการเงินที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในส่วนกิจกรรมมีการวางแผนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม การควบคุมปัญหามลพิษ และการป้องกันปัญหาจากการขนส่งทางทะเล สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีโครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรมมชาติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้ และการศึกษาดูงาน โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่หรือส่วนกลางที่เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนด้านวิชาการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย ณ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อระดมความคิดเห็นและปรับปรุงแผนการดำเนินงานสำหรับประเทศไทย

2.(ร่าง) บันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2557-2562 เป็นบันทึกความตกลงระหว่าง ทส. และ PEMSEAResource Facility (PRF) มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานโครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (2015-2019) ตามกฎหมายภายในประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 13ฯ

เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 8

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 8

2. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย

3. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยสำหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8

4. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมฯรวมทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน (2) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (3) ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ (4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ (6) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

by ThaiWebExpert