เดลินิวส์

ครม.ไฟเขียวงบเกือบหมื่นล้าน จ่ายค่าโง่คลองด่าน


ครม.เห็นชอบงบกลางฯ ปี 59 จ่ายค่าโง่คลองด่าน แบ่งชำระ 3 งวด รอบแรกไม่เกิน 21 พ.ย.นี้ "บิ๊กตู่"สั่งกลาง ครม. ทุกโครงการอย่าให้เสียค่าโง่ เป็นภาระประเทศอีก

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน) โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาตามศาลปกครองกลาง คือ กรมควบคุมมลพิษ จะต้องชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นเงินบาท จำนวน 4,983,342,383 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 31,035,780 เหรียญ ให้แก่ผู้เรียกร้อง คือบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด กับพวกรวม 6 คน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 4,424,099,982 บาท และของเงิน 26,434,636 เหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2546 และค่าธรรมเนียมแทนผู้เรียกร้อง เป็นเงิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยให้กรมควบคุมมลพิษ ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งในชั้นศาลปกครองชั้นต้น และในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งชำระไว้เกินให้แก่ผู้คัดค้านเป็นเงิน 5,484,918 บาท

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า โดยแบ่งการชำระเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 40 ภายในวันที่ 21 พ.ย.2558 เป็นเงินจำนวน  3,174,581,566.04 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 21,717,855.40 เหรียญ งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30  ภายในวันที่ 21 พ.ค.2559 เป็นเงินจำนวน 2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 16,288,391.55 เหรียญ และงวดที่ 3 ชำระร้อยละ 30 ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559 จำนวน 2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จำนวน 16,288,391.55 เหรียญ

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ 2 หน่วยงาน คือ องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ (คลองด่าน) ในการดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำโครงการมาใช้ประโยชน์ต่อ และให้กรมควบคุมมลพิษดูในเรื่องคดีที่สืบเนื่องจากกรณีนี้ต่อไป นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าในรัฐบาลนี้การจะทำโครงการทั้งหลาย ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม จะต้องไม่ให้เกิดภาระในลักษณะแบบนี้กับประเทศชาติอีก เพราะว่าเงินงบประมาณเหล่านี้สามารถนำไปทำประโยชน์อื่นได้มาก จะยึกยักไม่จ่ายก็ไม่ได้ เพราะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินมาแล้ว

แนวทางพัฒนาลุ่มน้ำน่านตอนบนพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำน้อยมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดภาวะภัยแล้งและภัยน้ำท่วมค่อนข้างสูง

ลุ่มน้ำน่านเป็น 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของไทย อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 21.7 ล้านไร่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์

มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีทั้งลุ่มน้ำ 1,287 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ 11,955 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยมีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่คือ เขื่อนสิริกิติ์ สร้าง กั้นแม่น้ำน่านที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เก็บกักน้ำได้ 9,510 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สร้างกั้นแม่น้ำแควน้อย สาขาของแม่น้ำน่าน ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เก็บน้ำได้ 939 ล้าน ลบ.ม.

โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนล่างใต้เขื่อนสิริกิติ์ลงมา รวมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา แต่ลุ่มน้ำน่านตอนบนเหนือเขื่อนสิริกิติ์แทบจะไม่ได้รับประโยชน์เลย ทั้งๆ เป็นพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนของเขื่อนสิริกิติ์

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำน้อยมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดภาวะภัยแล้งและภัยน้ำท่วมค่อนข้างสูง กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับจังหวัดน่านทำการศึกษาถึงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนทั้งระบบ โดยจะไม่เน้นว่าเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของประชาชน จากนั้นจึงพิจารณาถึงความจำเป็นว่าควรจะดำเนินการโครงการไหนก่อนโครงการไหนทีหลัง ก่อนที่จะศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป

ในเบื้องต้นจากการศึกษาพบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนมีศักยภาพจะสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายได้ประมาณ 17 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง โดยมีโครงการเร่งด่วนและเหมาะสมที่จะดำเนินในระยะแรกจำนวน 4 โครงการคือ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ อ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ่างเก็บน้ำแม่ริม และฝายน้ำยาว อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่จะสร้างอ่างฯ น้ำกิ และอ่างฯ น้ำกอน มีพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 1,200 ไร่ และ 1,700 ไร่ตามลำดับ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าโซน C (ป่าสงวนแห่งชาติ) กรมชลประทาน จึงต้องขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกรมป่าไม้ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

“แม้พื้นที่ก่อสร้างอ่างฯ จะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรม เป็นเขาหัวโล้น ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่เลย มีการแปรสภาพทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เวลาฝนตกแต่ละครั้งน้ำจะไหลลงสู่พื้นราบเร็วและแรงมาก สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนเกือบทุกปี” ดร.สมเกียรติกล่าว

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่การพัฒนาจะให้สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละลุ่มน้ำนั้นจะต้องมีทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผสมผสานกันไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งลุ่มน้ำน่านจะเป็นลุ่มน้ำตัวอย่างอีกลุ่มน้ำหนึ่งที่จะพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ.

จัดโซนปลูกต้นไม้ทำผังพื้นที่สีเขียวที่สาธารณะทั่วกรุง


กทม.จัดโซนจัดประเภทปลูกต้นไม้กลางถนนทำผังพื้นที่สีเขียวที่สาธารณะทั่วกรุง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมกานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทโครงการพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯครั้งที่ 1 โดยมีนักวิชาการตัวแทนสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมประชุม  นายวันชัย กล่าวว่าจากที่ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวน้อยโดยมีร้อยละ 5 เท่านั้นทั้งที่ตามเกณฑ์แล้วควรจะมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากที่ดินในกรุงเทพฯมีมูลค่าสูงเจ้าของมักจะนำที่ดินไปพัฒนาด้านอื่นมากกว่าเพราะทำพื้นที่สีเขียวนั้นไม่คุ้มค่ากทม.จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนคาดว่าจะสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ภายในปี 58 เมื่อได้แผนแม่บทแล้วจะมีการประกาศใช้ต่อไปโดยแผนแม่บทดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานกทม.มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งผลการศึกษาจะระบุด้วยว่าพื้นที่ใดควรมีพื้นที่สีเขียวรูปแบบใดเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ประเภทใดอาทิ ริมถนนและเกาะกลางในพื้นที่ฝั่งตะวันออกควรปลูกต้นกระดุมทองเนื่องจากสามารถดูดซับน้ำและทนต่อน้ำท่วมได้ดีส่วนในพื้นที่ชั้นในควรปลูกต้นไทรทองซึ่งสามารถดูดซับมลพิษอากาศได้ดีดังนั้นในอนาคตสำนักงานเขตพื้นที่ใดจะปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งเมืองก็จะต้องดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย

นายพงศ์ศักดิ์วัฒนสินธุ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่าจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจำนวน 10 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นกรอบแนวทางพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯเสนอต่อกทม.ให้เกิดการพัฒนาต่อไปซึ่งในครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับตัวแทนสำนักงานเขต 50 เขตก็จะได้เสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และมอบหมายให้ทางเขตฯ สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป

ด้าน น.ส.ภาวิณีอินชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่าในการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเส้นทางถนนและคลองทุกเส้นทางเพื่อพิจารณาศักยภาพที่จะเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียวซึ่งได้สรุปข้อเสนอให้เกิดการพัฒนาถนนจำนวน 37 สายและคลองสายต่างๆโดยได้จัดลำดับศักยภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ควรพัฒนาได้ทันทีอาทิ ถนนกำแพงเพชร2 หลังสวนรถไฟซึ่งเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับมีทางเท้ากว้าง 2-5 เมตร เหมาะสำหรับจัดทำทางจักรยานและมีเกาะกลางที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เป็นต้น ขณะที่คลองที่ควรพัฒนาอาทิ คลองแสนแสบที่ยังมีเส้นทางจักรยานไม่เชื่อมต่อกันและคลองบางพรมที่ริมฝั่งคลองยังไม่มีการพัฒนาเป็นต้น. 

คพ.จ่ายค่าโง่คลองด่านงวดแรก พ.ย.นี้


อธิบดี คพ.เล็งของบกลางจ่ายค่าโง่ทางด่วน เผยยอดรวม 9.8 พันล้าน ชำระงวดแรกร้อยละ 40 ภายใน 21 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายวิจารย์สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าการชำระเงินและการดำเนินงานโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ(คลองด่าน) ว่า กระทรวงทรัพยากรฯ เตรียมเสนอขออนุมัติงบกลางเพื่อชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดรวมทั้งดำเนินการด้านคดีที่ยังเหลืออยู่ และหาผู้กระทำผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายมาลงโทษต่อไปและมอบให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้ามาศึกษา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำโครงการคลองด่านมาใช้ประโยชน์โดยสำหรับวงเงินที่ต้องชำระนั้น หลังจากมีการเจรจากับกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีได้ข้อสรุปว่ากิจการร่วมค้าฯ ลดเงินให้ จำนวน 1,000 ล้านบาทและจะไม่คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.2557 ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระร้อยละ 40 ภายในวันที่ 21 พ.ย.2558 งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 ภายในวันที่ 21 พ.ค.2559และงวดที่ 3 ชำระร้อยละ 30 ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559 ทั้งนี้ยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมดภายหลังการเจรจาเป็นเงินจำนวน 9,895,855,117.68 ล้านบาท

นายวิจารย์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ก่อนจะมีการขออนุมัติงบกลางเพื่อชำระเงิน กระทรวงทรัพยากรฯได้มีการหารือแนวทางปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าคพ.จะต้องถือปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโดยเคร่งครัดและไม่มีเหตุผลที่จะชะลอการชำระเงิน โดยอ้างเหตุผลที่กรมได้ยื่นฟ้องผู้ร้องในคดีอาญาส่วนประเด็นที่ คพ.ไม่ได้โต้แย้งตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ตามความเห็นของกลุ่มแกนนำชาวคลองด่านเนื่องจากยังไม่พบว่ามีข้อเท็จจริงผิดพลาด หรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ

นายวิจารณ์กล่าวอีกว่า ส่วนการหาแนวทางใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของโครงการคลองด่านนั้นกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มอบหมายให้ อจน.เป็นผู้ดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างซึ่งอจน.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้งบประมาณ30 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 เดือน ขณะเดียวกัน อจน.ได้เตรียมของบกลางประจำปี 2559 จำนวน 285 ล้านบาท เพื่อดำเนินการระยะที่ 2โดยเป็นการกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป.
 

สิงคโปร์โกรธจัดควันไฟป่าอินโดฯยังไม่เบาบาง


วิกฤติหมอกควันจากไฟป่าของอินโดนีเซียที่ยังไม่มีท่าจะดีขึ้น สร้างความเดือดร้อนและไม่พอใจให้แก่สิงคโปร์มากขึ้นทุกขณะ จนถึงขั้นต้องปิดโรงเรียน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ว่านายเค. ชันมูกัม รมว.กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ แถลงแสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อท่าทีของเจ้าหน้าที่ระดับสูง "บางคน" ในรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวิกฤติหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ที่ลอยไปปกคลุมน่านฟ้าของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เคารพทั้งชาวอินโดนีเซียและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ชันมูกัมไม่ได้กล่าวพาดพิงบุคคลใดอย่างชัดเจน แต่รองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ของอินโดนีเซีย กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า "เพื่อนบ้านของอินโดนีเซียควรขอบคุณสำหรับคุณภาพอากาศที่ดีในอีก 11 เดือนที่เหลือของปี" ซึ่งกัลลาเคยใช้คำพูดลักษณะเดียวกันนี้ในช่วงการเกิดวิกฤติไฟป่าเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาด้วย

ตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวสิงคโปร์ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางหมอกควันจากไฟป่า ที่ลอยมาจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลภาวะทางอากาศ ( พีเอสไอ ) เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นอยู่ที่ 341 สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี และเกินกว่าระดับ "เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" มากว่า 3 เท่า ขณะที่สำนักงานส่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ ( เอ็นอีเอ ) รายงานด้วยว่า ค่าพีเอสไอในพื้นที่เกิดไฟป่าบางแห่งของอินโดนีเซียสูงเกือบ 2,000

ด้านรัฐบาลสิงคโปร์สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในวันนี้ และส่งเจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายหน้ากากกันพิษให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สวมทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากเคหะสถาน ขณะที่บริการส่งสินค้าที่รวมถึงอาหารตามสั่งงดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเรื่องสุขภาพของพนักงานขับรถ

ก่อสร้างทั่วกรุงทำฝุ่นละอองในอากาศพุ่งกทม.สั่งเร่งป้องกัน


ก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำคนกรุงผจญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่ม กทม.เร่งประสานผู้รับเหมา ดูแลพื้นที่ก่อสร้าง สั่งติดผ้าใบกั้นมิดชิด พร้อมจัดเวรล้างถนน ให้พื้นที่ชั้นในต้องล้างทุกวัน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายจุมพลสำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเป็นมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ เรียงความและวาดภาพในกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศกับเยาวชนตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งกทม.จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ตระหนักถึงสภาพปัญหามลพิษทางอากาศและร่วมกันจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายจุมพลกล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเป็นพิษเนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพพื้นที่สะสมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจนเกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของประชน ทำให้อากาศเกิดความปรวนแปรไม่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เมืองใหญ่ต่างๆ ของโลกยังคงต้องเผชิญทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศขณะนี้คือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนอย่างมาก ซึ่งจากระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคงมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างมาก ตนจึงได้ประสานไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลแก่ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยในสถานที่ก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าผู้รับเหมาจะต้องทำการติดตั้งผ้าใบกั้นฝุ่นละอองอย่างมิดชิด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต้องเพิ่มความถี่ของการล้างถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยพื้นที่เขตชั้นในต้องล้างถนนทุกวันเขตรอยต่อเมืองล้างถนนวันเว้นวันและเขตชานเมือง ล้างถนนสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้เขตกำชับรถบรรทุกล้างล้อรถก่อนออกจากบริเวณที่มีการก่อสร้างและต้องมีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายมายังผู้ขับขี่อื่นๆ

นายจุมพลกล่าวต่อว่า การสร้างความตระหนักถึงปัญหาและความร่วมมือในการแก้ไขจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ กทม. ต้องดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงได้จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศกับเยาวชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนให้เข้าใจถึงกระบวนการการเกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและคนรอบข้าง และเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทของตนเองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรวมถึงคุณภาพอากาศที่สดใสอย่างยั่งยืน.

ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม


วันที่ 5 กันยายน 2558

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกการผลิตในระบบเกษตรใช้สารอินทรีย์ คือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกการผลิตในระบบเกษตรใช้สารอินทรีย์ คือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรปลอดสารพิษ ด้วยการละใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเน้นหลักของความยั่งยืน และได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 2 ด้านหลัก คือ จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และ พัฒนากลุ่มเกษตรกร อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ล่าสุดนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่การดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้ แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง มีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากกำจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต ซึ่งจะมีการนำร่องทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 87 แห่ง

โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้ มีเป้าหมายในพื้นที่ 43 จังหวัด มีเกษตรกรเป้าหมาย 585 ราย คิดเป็น 117 กลุ่ม โดยจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินการยื่นสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าว หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน” เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีน้อย ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว คือ การดำเนินการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยทำระบบ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยจะมีการนำร่องในกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ ลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และนครปฐม

ไม่ว่าเกษตรกรจะเลือกการผลิตในแนวทางใด กรมพัฒนาที่ดินยินดีจะให้การสนับสนุนภายใต้หลักการที่ว่า "ลดปุ๋ยเคมีใช้แต่พอดี ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ ฟื้นฟูดินดี ช่วยเพิ่มรายได้" นางกุลรัศมิ์ กล่าว.

ลุกฮือปิดถนนต้านรถขนขยะสร้างมลภาวะ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 18:17 น.

ชาวหนองตากยาเมืองกาญจน์ ลุกฮือปิดถนน ทางเข้าบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ต.หนองตากยา เผยส่งกลิ่นเหม็นหวั่นกระทบแหล่งต้นน้ำ ด้านนายอำเภอรับลูกเตรียมเชิญหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน


กรณีชาวบ้านต.หนองตากยา 6 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีเกือบ 200 คน ถือป้ายประท้วงแสดงความไม่พอใจ จากการที่บริษัทแห่งหนึ่งผู้ประกอบการนำขยะมาทิ้งฝังกลบในพื้นที่หมู่ 4 ต.หนองตากยา ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ส่งผลให้ชาวบ้านที่ใช้น้ำเกิดผื่นคัน และเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากสารพิษ โดยเมื่อวันที่ 3ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือ จนได้ข้อสรุปว่า ให้ทางบริษัทดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้อง เรื่องการฝังกลบ ซึ่งผู้ประกอบการรับปากว่าจะทำตามข้อเรียกร้อง แต่หลังมีการประชุมตกลงกัน ก็ยังมีรถบรรทุกขยะเข้ามาในพื้นที่ สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้าน จึงรวมตัวกันสกัดกั้น ไม่ยอมให้รถบรรทุกนำขยะเข้าไปทิ้ง ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องเดินทางไปเจรจาเพื่อยุติ“


ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายเฉลิม สุขใจ อายุ50 ปี เป็นแกนนำ พาชาวบ้านทั้ง 16 หมู่ ในพื้นที่ต.หนองตากยา กว่า 100คน เดินทางเข้าไปในพื้นที่ทิ้งขยะ สกัดรถบรรทุกที่นำขยะมาทิ้ง เพื่อไม่ให้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่ฝังกลบ โดยเชิญคนขับลงมาเจรจาทำความเข้าใจ ต่อมา นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอท่าม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ต่างลงพื้นที่ระงับเหตุ โดยปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายความมั่นคงพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เจรจากับทางเจ้าของบริษัทที่นำขยะเข้าไปในพื้นที่ให้นำขยะกลับออกไป โดยในวันที่ 5 ส.ค. จะเชิญเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัด พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน โดยขอให้ประชาชนทั้ง 16 หมู่เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนรถบรรทุกขยะทั้งหมดได้เดินทางกลับไป ชาวบ้านทั้งหมดจึงยอมสลายตัวกลับ

อ่านต่อที่ : 
http://www.dailynews.co.th/regional/339480

 

ตั้งเป้า 20 ปี แก้น้ำเสียในกรุงได้หมด

คนกรุงทำน้ำเสียวันละกว่า 4 ล้านลบ.ม. ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละกว่า 42 ล้านตัน กทม.หวั่นส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เร่งวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตั้งเป้า 20 ปี แก้น้ำเสียในกรุงได้หมด

นายจุมพล สำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในการเปิดตัวโครงการแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ชัด กทม.จึงได้จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA)และเมืองโยโกฮามาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกทม.นำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยจะศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ปี 2556-2558 ใน 5 ด้าน คือ
1.ด้านการขนส่งพัฒนาระบบการขนส่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้มากที่สุด
2.ด้านพลังงานต้องมีการใช้พลังงานทุกชนิดให้เกิดคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำ และเพิ่มแนวทางในการใช้พลังงานทางเลือก
3.ด้านขยะและการบำบัดน้ำเสียโดยมุ่งการลดปริมาณขยะ และนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนด้านน้ำเสียก็ต้องดำเนินการบำบัดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
4.ด้านการวางผังเมืองสีเขียวกำหนดพื้นที่สีเขียวที่ต้องอนุรักษ์และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากทุกภาคส่วน 5.ด้านแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพอากาศอย่างมากเนื่องจากกรุงเทพฯมีรถจำนวนกว่า 8.5 ล้านคัน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 42 ล้านตันต่อปีประชาชนยังมีการผลิตขยะมากถึงวันละกว่า 10,000 ตันอีกทั้งประชาชนยังมีการใช้น้ำทำให้เกิดน้ำเสียในระบบอย่างมากโดยปัจจุบันกรุงเทพฯ เกิดน้ำเสียจำนวน 4 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งประสิทธิภาพของ กทม.สามารถนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้เพียง 20% เท่านั้นและระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะต้องใช้เวลาพัฒนาซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกกว่า 20 ปี กทม.จึงจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งระบบ อย่างไรก็ตามผลจากปัญหาหลายๆ ด้านทำให้สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันโดยเฉพาะภัยแล้งในปี 58 นี้ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 30 ปี ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น.

ฟื้นฟู'สวนศรีนครเขื่อนขันธ์'ห้องเรียนธรรมชาติ 'ป่าสามยุค'

ด้วยพื้นที่กว้างของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ในพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากความโดดเด่นของสวนป่าที่ปกคลุมมากไปด้วยต้นไม้ใหญ่ น้อยนานาชนิดที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

การจัดสภาพภูมิทัศน์คงรักษาสภาพโครงสร้างเดิม การจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศโดยมีบรรยากาศสวนเกษตรผสมผสานกับป่าธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัว ฯลฯ นับเป็นอีกความโดดเด่นพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สัมผัสป่าธรรมชาติใกล้เมือง!!

สืบเนื่องจากการจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันดำเนินการ โดยนับแต่ปี 2556 ด้วยการฟื้นฟูโครงสร้างป่าเดิมที่ปลูกไปแล้วและปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีโครงสร้างป่าที่แข็งแรงมีชนิดพันธุ์และจำนวนต้นไม้สอดคล้องกับลักษณะสังคมธรรมชาติพืชดั้งเดิมของพื้นที่

อีกทั้งเสริมสร้างพัฒนารูปแบบ และกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่งศึกษาเรียนรู้ในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์และชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ดูแลผืนป่าพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า

จากการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศเนื้อที่ 40 ไร่ของโครงการฯ ที่ผ่านมาดำเนินการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางสำหรับจักรยานและเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ จัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ นิทรรศการกลางแจ้ง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนธรรมชาติ โดยในเฟสแรกแล้วเสร็จพร้อมให้เข้าร่วมสัมผัส

ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้กล่าวถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ว่า บางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความคล้ายคลึงกับป่าธรรมชาติมีความสำคัญต่อการศึกษาธรรมชาติและด้วยบางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้เมืองที่มีชื่อเสียงมากขึ้น แต่พื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่เสื่อมสภาพไป จากจุดนี้จึงทำให้เกิดการผสานความร่วมกันโดยโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการดำเนินงานมีแนวความคิดตรงกันถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูโครงสร้างป่า โดย ยังคงรักษาความเป็นป่าธรรมชาติให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และด้วยพื้นที่กว้างกว่าร้อยไร่ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์  ในโซนที่เคยรกร้างจึงพัฒนาฟื้นฟูให้คงเป็นป่าธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ถ่ายทอดการอนุรักษ์ป่าในเมืองซึ่งมีความสำคัญและด้วยโครงการซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 8 ปีในเรื่องหลักที่ดำเนินการได้แก่ การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยที่ผ่านมาปลูกฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศในบริเวณสวนพฤกษชาติพื้นที่ 40 ไร่

ขณะเดียวกัน ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างความเข้าใจซึ่งนำไปสู่การอนุรักษ์ร่วมกัน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติสองเส้นทางสำหรับจักรยาน เส้นทางป่าสามยุคและเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ ระยะทางใกล้ ๆ  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติจากป้าย นอกจากนี้จัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้ง พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยสถานที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อน

"การฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์สานต่อสิ่งที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่สวนสาธารณะด้านนอกและพื้นที่ป่าด้านใน โดยเฉพาะพื้นที่ 40 ไร่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้ รวมถึงระบบนิเวศ การดำเนินงานที่ร่วมกันจึงเริ่มจากการศึกษาสภาพพื้นที่ ต่อเนื่องถึงฟื้นฟูดูแลป่าในขั้นตอนต่าง ๆ ขณะเดียวกันผสานความร่วมมือกับชุมชน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างป่ารักษาป่าต่อเนื่องไป"

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต สถานที่นี้ยังเป็นบันทึกถ่ายเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ให้กับรุ่นหลังได้เรียนรู้ความเป็นผืนป่าตามธรรมชาติบริเวณนี้  โดยขณะที่ศึกษาสำรวจพื้นที่พบพันธุ์ไม้มากมาย ทั้งไม้ชนิดเดิมที่คงค้างอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 80 ชนิด อย่างเช่น ลำพู  โพธิ์ ข่อยฯลฯ อีกทั้งมีไม้กลุ่มที่ปลูกเสริมอีกมาก

การฟื้นฟูป่าจึงต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศดั้งเดิม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่กลับคืนมา ทั้งในด้านโครงสร้างของป่าผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ดังกล่าวการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ป่าบึงชุ่มน้ำ พันธุ์ไม้ที่โดดเด่นได้แก่ลำดวน หว้า กันเกรา แคน้ำ ยางนา พะยอม ชำมะเลียง ฯลฯ

ป่าดิบลุ่มน้ำ ปลูกยางนา พะยอม ลำดวน มะเกลือ หว้า กันเกรา ฯลฯ ส่วน ป่าชายเลนริมน้ำ ปลูกลำพู โกงกางใบเล็ก ใบใหญ่ ตะบูนดำ ตะบูนขาว ปอทะเล โพทะเล ฯลฯ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเต็มที่จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชัดเจนซึ่งโครงการที่ผ่านมาช่วงปีแรกเป็นการกำจัดไม้ต่างถิ่นออกและเสริมด้วยชนิดไม้ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เพื่อให้มีพืชพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น

ในด้านการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเส้นทางสำหรับจักรยานสัมผัส ป่า 3 ยุค ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรทั้งทางลาดยางและทางดินบดอัดให้ปั่นผจญภัยเล็ก ๆ จุดน่าสนใจมีหลายส่วนทั้ง ดงจาก โดยต้นจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ำกร่อย เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างแม่น้ำกับทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้น น้ำลง พืชที่พบในระบบนิเวศน้ำกร่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ ลำพู จาก ปรงทะเล ฯลฯ โดยคนโบราณจะปลูกจากไว้เป็นแนวกันลมและเป็นหลักฐานการจับจองที่ดิน  นอกจากนี้จากที่ลิดใบออกแล้วยังมีประโยชน์ใช้ทำฟืน ขณะที่ใบอ่อนมวนบุหรี่  ใบแก่หน่อยใช้ห่อขนมและนำมาเย็บเป็นตับจากใช้มุงหลังคาหรือกั้น ฝาบ้าน  เป็นต้น

ในเส้นทางนี้ยังผ่านดงลำพู สวนมะพร้าวโบราณ รวมทั้งได้สัมผัสการฟื้นตัวของป่าทั้งในรูปแบบธรรมชาติและจากความพยายามฟื้นฟูของมนุษย์ ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ใช้รถเข็นซึ่งมีระยะทางประมาณ 500 เมตร เส้นทางนี้ ผศ.ดร.สคาร กล่าวเพิ่มอีกว่า สามารถเรียนรู้และเพลิด เพลินไปกับธรรมชาติบริเวณนี้ได้ครบพร้อมเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากนานาพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นนนทรี ซึ่งให้ดอกสีเหลืองสวยงามในช่วงฤดูแล้ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ยังมี ไทร ย้อยใบทู่ ซึ่งพบทั่วไปตามริมน้ำและคลองน้ำกร่อย  โดยไทรดังกล่าวเป็นไม้เนื้ออ่อน โตเร็วเป็นพืชที่พัฒนารากอากาศ แตกออกจากใต้กิ่ง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็น บึงน้ำและฝูงปลา ให้ชมรองรับมิติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น

ขณะที่ป้ายที่จัดทำสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างการสร้างสรรค์ของธรรมชาติกับความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ผ่านเทคนิคการนำเสนอในแบบของการตีความธรรมชาติด้วยรูปแบบและเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมสำหรับเป็นห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้กับผู้มาเยือนสัมผัส และร่วมดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวป่าใกล้เมืองแห่งนี้ให้คงความยั่งยืนตลอดไป.

"การฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์สานต่อสิ่งที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์แบบเพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่สวนสาธารณะด้านนอกและพื้นที่ป่าด้านใน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต สถานที่นี้ยังเป็นบันทึกบอกเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ให้กับรุ่นหลังได้เรียนรู้ความเป็นผืนป่าตามธรรมชาติบริเวณนี้"  

by ThaiWebExpert