เอกสารประกอบการประชุม

ชื่อเอกสาร พิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
รายงานผลการประชุม เรื่อง REDD : Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 (AWG-LCA 6) และการประชุมองค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2552
การค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ NTMs in Focus Volume 3: June 2009
“Sectoral Targeting Approach: ทิศทางและความเป็นไปได้”
มาตรการลดโลกร้อน . . . การค้ากระเทือน คำถามที่ยังหาคำตอบ
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
The Political Economy of the TRIPS Agreement: Lessons from Asian Countries
กระบวนการทำสนธิสัญญา
การเปิดเสรี กับผลกระทบต่อ กรอบทางกฎหมายหลายระนาบด้านสิ่งแวดล้อม
ความเป็นชาติรัฐ และ อำนาจอธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจเสรีที่ไร้พรมแดน
ปัญหากฎหมายสิทธิบัตรกับผลกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และการพัฒนา
โครงสร้างและแนวโน้มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
พันธกรณีของประเทศไทยเกีี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่า่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
การประเมินผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของไทย ตามกรอบสนธิสัญญา ITPGR
“เจาะลึก...สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร”
มองโลก มองไทย มองอนาคต การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ.2555
การนำอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาใช้ในการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพในประเทศกำลังพัฒนา
Seeds should be in the hands of farmers
สรุปผลการประชุม COP14 22 ธันวาคม 2551
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสังเคราะห์เรื่องโลกร้อนของ IPCC 2007
โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
by ThaiWebExpert