เอกสารประกอบการประชุม

ชื่อเอกสาร พิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
เอกสารประกอบการประชุม Global Warming Forum ปีที่ 2 ครั้งที่ 5: “การพัฒนาสังคมคาร์บอนพอเพียงและยั่งยืน และกติกาทางการค้าในกระแสโลกร้อน”
เอกสารประกอบการประชุม GWF ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 “เส้นทางสู่การเจรจา COP 16 เม็กซิโก”
เอกสารประกอบการประชุม Global Warming Forum ปีที่ 2 ครั้งที่ 3: “แกะรอย REDD : ความเสี่ยงโลกร้อนต่อภาคป่าไม้”
เอกสารประกอบการประชุม Global Warming Forum ปีที่ 2 ครั้งที่ 2: ความก้าวหน้าการเจรจาความตกลงโลกร้อน...เส้นทางสู่แคนคูน
เอกสารประกอบการประชุม GWF ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โลกร้อน วิกฤติหรือโอกาสต่อภาคการเกษตร
สรุปผลการประชุม AWG-LCA14 และ AWG-KP 16
สรุปุผลการประชุมสมัชชารััฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 (COP16)
การเจรจาระหว่างประเทศเรื่องโลกร้อน: จากบาหลีถึงโคเปนเฮเก้น มุ่งสู่เม็กซิโก
โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 19 มกราคม 2553
ประมวลความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวภายใต้สภาวะโลกร้อน แนวคิด ทฤษฎี และศักยภาพของเกษตรกรรมยั่งยืน
Synthesis Report of COP-15 & CMP-5 ม.ค.53
Summary of CMP-5 & AWG-KP10 ม.ค.53
สรุปผลการประชุม AWG-LCA ประเด็น ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION) พ.ย. 2552
รายงานความก้าวหน้า ผลการประชุม First Part of the Ninth Session of the AWG-KP 18 ตุลาคม 2552
สรุปผลการประชุม AD-HOC WORKING GROUP ON FURTHER COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL (AWG-KP)
การใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ 30 มิถุนายน 2552
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการกำหนดพันธกรณีต่อไป การลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว สมัยที่ 8 (Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol : AWG-KP 8) 16 มิถุนายน 2552
สรุปผลการประชุมเรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจก (Chapter on Mitigation) ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 (Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention : AWG-LCA 6) 16 มิถุนายน 2552
รายงานผลการประชุม เรื่อง LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านพันธกรณีของประเทศพัฒนาแล้วภายใต้พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (AWG-KP 8) วันที่ 12 มิถุนายน 2552
รายงานผลการประชุม เรื่อง LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านพันธกรณีของประเทศพัฒนาแล้วภายใต้พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (AWG-KP 8)
by ThaiWebExpert