บทความด้าน MEAs

view
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ(Biodiversity) 1,176
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การการค้าโลก 1,477
ภัยคุกคามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,424
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม 1,163
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 1,181
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช(Biodiversity) 1,334
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม(Biodiversity) 1,279
ฐานทรัพยากรไทยในกระแสโลกาภิวัตน์(Biodiversity) 1,517
จาก “Budweiser” ถึง “ข้าวหอมมะลิ” 3,243
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4,183
โจรสลัด v โจรสลัดชีวภาพ ความแตกต่างอยู่ที่ผลประโยชน์(Biodiversity) 1,441
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย 1,860
by ThaiWebExpert