บทความด้าน MEAs

view
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ(Biodiversity) 1,078
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การการค้าโลก 1,370
ภัยคุกคามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,316
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม 1,055
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 1,079
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช(Biodiversity) 1,241
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม(Biodiversity) 1,200
ฐานทรัพยากรไทยในกระแสโลกาภิวัตน์(Biodiversity) 1,423
จาก “Budweiser” ถึง “ข้าวหอมมะลิ” 3,076
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,699
โจรสลัด v โจรสลัดชีวภาพ ความแตกต่างอยู่ที่ผลประโยชน์(Biodiversity) 1,320
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย 1,741
by ThaiWebExpert