บทความด้าน MEAs

view
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ(Biodiversity) 1,196
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การการค้าโลก 1,497
ภัยคุกคามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,445
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม 1,185
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 1,201
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช(Biodiversity) 1,353
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม(Biodiversity) 1,299
ฐานทรัพยากรไทยในกระแสโลกาภิวัตน์(Biodiversity) 1,540
จาก “Budweiser” ถึง “ข้าวหอมมะลิ” 3,275
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4,279
โจรสลัด v โจรสลัดชีวภาพ ความแตกต่างอยู่ที่ผลประโยชน์(Biodiversity) 1,466
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย 1,885
by ThaiWebExpert