บทความด้าน MEAs

view
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ(Biodiversity) 1,110
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การการค้าโลก 1,411
ภัยคุกคามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,351
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม 1,084
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 1,110
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช(Biodiversity) 1,269
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม(Biodiversity) 1,224
ฐานทรัพยากรไทยในกระแสโลกาภิวัตน์(Biodiversity) 1,451
จาก “Budweiser” ถึง “ข้าวหอมมะลิ” 3,130
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,867
โจรสลัด v โจรสลัดชีวภาพ ความแตกต่างอยู่ที่ผลประโยชน์(Biodiversity) 1,354
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย 1,773
by ThaiWebExpert