บทความด้าน MEAs

view
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ(Biodiversity) 1,161
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การการค้าโลก 1,464
ภัยคุกคามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,403
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม 1,138
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช 1,162
อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืช(Biodiversity) 1,319
สิทธิเกษตรกรกับการอนุรักษ์ พัฒนาพันธุกรรม(Biodiversity) 1,267
ฐานทรัพยากรไทยในกระแสโลกาภิวัตน์(Biodiversity) 1,499
จาก “Budweiser” ถึง “ข้าวหอมมะลิ” 3,201
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4,069
โจรสลัด v โจรสลัดชีวภาพ ความแตกต่างอยู่ที่ผลประโยชน์(Biodiversity) 1,416
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย 1,835
by ThaiWebExpert