บทความด้าน MEAs

view
“กรอบเจรจา” ความตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.190 991
ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP 1,506
ไบโอไทยเผยร่าง กม.ไบโอเซฟตีภาคประชาชน กรีนพีซเตรียมยื่นเสนอ ครม. 950
สรุปสาระสำคัญเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ 1,279
สรุปร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 1,758
กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว(Biodiversity) 1,089
ข้อถกเถียงเรื่อง GMOs ในสังคมไทย 2,706
ชี้กติกาสากล "พืชจีเอ็ม" แย้งกันเองหลายจุด ต้องรู้ทันพร้อมอุดช่องกฎหมาย 1,428
ความตกลง JTEPA กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ : ทำไมไม่ผ่านสภานิติบัญญัตแห่งชาติ ?? 1,283
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และ EU 2,275
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กับการเจรจา FTA ในอนาคต (๒) 1,033
สิ่งทอภายใต้เงื้อมมือมาตรการ EU-REACH 1,259
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมาย ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 1,245
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย(Biodiversity) 928
การคุ้มครองชื่อเสียงข้าวไทยโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,295
สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหา(Biodiversity) 1,981
FTA แลกสารพิษ! 1,033
สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA? 1,386
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน 1,661
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีการค้าโลก 2,435
by ThaiWebExpert