บทความด้าน MEAs

view
“กรอบเจรจา” ความตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.190 950
ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP 1,451
ไบโอไทยเผยร่าง กม.ไบโอเซฟตีภาคประชาชน กรีนพีซเตรียมยื่นเสนอ ครม. 918
สรุปสาระสำคัญเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ 1,225
สรุปร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 1,702
กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว(Biodiversity) 1,053
ข้อถกเถียงเรื่อง GMOs ในสังคมไทย 2,656
ชี้กติกาสากล "พืชจีเอ็ม" แย้งกันเองหลายจุด ต้องรู้ทันพร้อมอุดช่องกฎหมาย 1,383
ความตกลง JTEPA กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ : ทำไมไม่ผ่านสภานิติบัญญัตแห่งชาติ ?? 1,228
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และ EU 2,215
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กับการเจรจา FTA ในอนาคต (๒) 1,002
สิ่งทอภายใต้เงื้อมมือมาตรการ EU-REACH 1,223
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมาย ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 1,204
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย(Biodiversity) 895
การคุ้มครองชื่อเสียงข้าวไทยโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,198
สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหา(Biodiversity) 1,872
FTA แลกสารพิษ! 1,001
สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA? 1,348
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน 1,628
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีการค้าโลก 2,386
by ThaiWebExpert