บทความด้าน MEAs

view
“กรอบเจรจา” ความตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.190 1,052
ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP 1,575
ไบโอไทยเผยร่าง กม.ไบโอเซฟตีภาคประชาชน กรีนพีซเตรียมยื่นเสนอ ครม. 987
สรุปสาระสำคัญเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ 1,338
สรุปร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 1,825
กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว(Biodiversity) 1,142
ข้อถกเถียงเรื่อง GMOs ในสังคมไทย 2,792
ชี้กติกาสากล "พืชจีเอ็ม" แย้งกันเองหลายจุด ต้องรู้ทันพร้อมอุดช่องกฎหมาย 1,477
ความตกลง JTEPA กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ : ทำไมไม่ผ่านสภานิติบัญญัตแห่งชาติ ?? 1,336
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และ EU 2,344
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กับการเจรจา FTA ในอนาคต (๒) 1,076
สิ่งทอภายใต้เงื้อมมือมาตรการ EU-REACH 1,306
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมาย ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 1,304
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย(Biodiversity) 981
การคุ้มครองชื่อเสียงข้าวไทยโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,413
สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหา(Biodiversity) 2,089
FTA แลกสารพิษ! 1,085
สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA? 1,457
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน 1,707
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีการค้าโลก 2,490
by ThaiWebExpert