บทความด้าน MEAs

view
“กรอบเจรจา” ความตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.190 1,028
ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP 1,553
ไบโอไทยเผยร่าง กม.ไบโอเซฟตีภาคประชาชน กรีนพีซเตรียมยื่นเสนอ ครม. 977
สรุปสาระสำคัญเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ 1,319
สรุปร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 1,800
กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว(Biodiversity) 1,124
ข้อถกเถียงเรื่อง GMOs ในสังคมไทย 2,752
ชี้กติกาสากล "พืชจีเอ็ม" แย้งกันเองหลายจุด ต้องรู้ทันพร้อมอุดช่องกฎหมาย 1,462
ความตกลง JTEPA กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ : ทำไมไม่ผ่านสภานิติบัญญัตแห่งชาติ ?? 1,316
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และ EU 2,325
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กับการเจรจา FTA ในอนาคต (๒) 1,061
สิ่งทอภายใต้เงื้อมมือมาตรการ EU-REACH 1,291
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมาย ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 1,279
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย(Biodiversity) 960
การคุ้มครองชื่อเสียงข้าวไทยโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,359
สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหา(Biodiversity) 2,044
FTA แลกสารพิษ! 1,069
สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA? 1,435
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน 1,694
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีการค้าโลก 2,474
by ThaiWebExpert