บทความด้าน MEAs

view
“กรอบเจรจา” ความตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ ม.190 1,070
ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP 1,608
ไบโอไทยเผยร่าง กม.ไบโอเซฟตีภาคประชาชน กรีนพีซเตรียมยื่นเสนอ ครม. 1,003
สรุปสาระสำคัญเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ : ความจำเป็นต่อการรักษาฐานทรัพยากรอาหารของประเทศ 1,356
สรุปร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 1,854
กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว(Biodiversity) 1,164
ข้อถกเถียงเรื่อง GMOs ในสังคมไทย 2,828
ชี้กติกาสากล "พืชจีเอ็ม" แย้งกันเองหลายจุด ต้องรู้ทันพร้อมอุดช่องกฎหมาย 1,505
ความตกลง JTEPA กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ : ทำไมไม่ผ่านสภานิติบัญญัตแห่งชาติ ?? 1,364
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN และ EU 2,370
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กับการเจรจา FTA ในอนาคต (๒) 1,097
สิ่งทอภายใต้เงื้อมมือมาตรการ EU-REACH 1,327
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมาย ในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 1,331
ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย(Biodiversity) 1,003
การคุ้มครองชื่อเสียงข้าวไทยโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,479
สิทธิบัตรจุลชีพ: ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหา(Biodiversity) 2,150
FTA แลกสารพิษ! 1,105
สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA? 1,481
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน 1,729
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีการค้าโลก 2,515
by ThaiWebExpert