ดาวน์โหลด

ชื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์ ประเภท ดาวน์โหลดไฟล์สิ่งพิมพ์
Exploring Components and Elements of Sui Generis Systems for Plant Variety Protection and Traditional Knowledge in Asia March 2007 เอกสารประกอบการประชุม
Exploring the relationship between geographical indications and traditional knowledge: An analysis of the legal tools for GIs protection in Asia March 2007 เอกสารประกอบการประชุม
มาตรการบังคับใช้สิทธิกับปัญหาการเข้าถึงยา: ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ เอกสารประกอบการประชุม
Ha rmonisation of TRIPS-Plus IPR Policies and Potential Impacts on Technological Capability: A Case Study of the Pharmaceutical Industry in Thailand November, 2006 เอกสารประกอบการประชุม
Post-2005 TRIPS scenario in patent protection in the pharmaceutical sector: The case of the generic pharmaceutical industry in India November, 2006 เอกสารประกอบการประชุม
by ThaiWebExpert