ดาวน์โหลด

ชื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์ ประเภท ดาวน์โหลดไฟล์สิ่งพิมพ์
สาหร่ายกับโลกร้อน หนังสือ
“Sectoral Targeting Approach: ทิศทางและความเป็นไปได้” เอกสารประกอบการประชุม
มาตรการลดโลกร้อน . . . การค้ากระเทือน คำถามที่ยังหาคำตอบ เอกสารประกอบการประชุม
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารประกอบการประชุม
The Political Economy of the TRIPS Agreement: Lessons from Asian Countries เอกสารประกอบการประชุม
กระบวนการทำสนธิสัญญา เอกสารประกอบการประชุม
การเปิดเสรี กับผลกระทบต่อ กรอบทางกฎหมายหลายระนาบด้านสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการประชุม
ความเป็นชาติรัฐ และ อำนาจอธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจเสรีที่ไร้พรมแดน เอกสารประกอบการประชุม
ปัญหากฎหมายสิทธิบัตรกับผลกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และการพัฒนา เอกสารประกอบการประชุม
โครงสร้างและแนวโน้มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เอกสารประกอบการประชุม
พันธกรณีของประเทศไทยเกีี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่า่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เอกสารประกอบการประชุม
การประเมินผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของไทย ตามกรอบสนธิสัญญา ITPGR เอกสารประกอบการประชุม
“เจาะลึก...สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร” เอกสารประกอบการประชุม
มองโลก มองไทย มองอนาคต การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ.2555 เอกสารประกอบการประชุม
การนำอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาใช้ในการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพในประเทศกำลังพัฒนา เอกสารประกอบการประชุม
ทิศทางของพิธีสารเกียวโต และ อนุสัญญาบาเซล:บทวิเคราะห์การเจรจาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม ก.ค. 2551
Seeds should be in the hands of farmers เอกสารประกอบการประชุม
สรุปผลการประชุม COP14 22 ธันวาคม 2551 เอกสารประกอบการประชุม
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสังเคราะห์เรื่องโลกร้อนของ IPCC 2007 เอกสารประกอบการประชุม
โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการประชุม
by ThaiWebExpert