ดาวน์โหลด

ชื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์ ประเภท ดาวน์โหลดไฟล์สิ่งพิมพ์
Synthesis Report of COP-15 & CMP-5 ม.ค.53 เอกสารประกอบการประชุม
Summary of CMP-5 & AWG-KP10 ม.ค.53 เอกสารประกอบการประชุม
The Boy Who Harnessed the Wind หนังสือ
Our Choice "ปฏิบัติการกู้โลกร้อน : ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืน" หนังสือ
กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน : แบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต พ.ย. 2552 หนังสือ
สรุปผลการประชุม AWG-LCA ประเด็น ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION) พ.ย. 2552 เอกสารประกอบการประชุม
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย: การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย ตุลาคม 2552 หนังสือ
รายงานความก้าวหน้า ผลการประชุม First Part of the Ninth Session of the AWG-KP 18 ตุลาคม 2552 เอกสารประกอบการประชุม
สรุปผลการประชุม AD-HOC WORKING GROUP ON FURTHER COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL (AWG-KP) เอกสารประกอบการประชุม
"เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552 หนังสือ
At the Frontier Young People and Climate Change หนังสือ
โลกร้อน : ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ 24 ก.ย. 2552 หนังสือ
การใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษทางอากาศ 30 มิถุนายน 2552 เอกสารประกอบการประชุม
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการกำหนดพันธกรณีต่อไป การลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว สมัยที่ 8 (Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol : AWG-KP 8) 16 มิถุนายน 2552 เอกสารประกอบการประชุม
สรุปผลการประชุมเรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจก (Chapter on Mitigation) ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 (Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention : AWG-LCA 6) 16 มิถุนายน 2552 เอกสารประกอบการประชุม
รายงานผลการประชุม เรื่อง LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านพันธกรณีของประเทศพัฒนาแล้วภายใต้พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (AWG-KP 8) วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เอกสารประกอบการประชุม
รายงานผลการประชุม เรื่อง LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านพันธกรณีของประเทศพัฒนาแล้วภายใต้พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (AWG-KP 8) เอกสารประกอบการประชุม
รายงานผลการประชุม เรื่อง REDD : Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries ในการประชุมเจรจา ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 (AWG-LCA 6) และการประชุมองค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เอกสารประกอบการประชุม
การค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ NTMs in Focus Volume 3: June 2009 เอกสารประกอบการประชุม
การเจรจาและแก้ไขปัญหาโลกร้อนของไทยและในเวทีโลก : Voluntary Carbon Market และ REDD พ.ค. 2552 หนังสือ
by ThaiWebExpert