โครงการศึกษาวิจัย

หัวข้อ วันที่โพส อ่าน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์....อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน: บทวิเคราะห์ด้านการเจรจาด้านการค้าและการจัดการสิ่งแวดล้อม

8/10/2007 1,627

รายงานศึกษาเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

8/8/2007 1,503

สงครามแย่งชิงพันธุกรรม : โจรสลัดชีวภาพในศตวรรษที่ 21

13/7/2007 1,034

เหลียวหลัง แลหน้า ... ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

13/7/2007 1,228

วิเคราะห์ร่างแก้ไขพ.ร.บ.วัตถุอันตราย

18/5/2007 1,653

การแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ : คำถามจากภาคประชาสังคม

18/5/2007 1,351

ประเด็นข้อเท็จจริง และข้อห่วงใย ต่อความสัมพันธ์ ความขัดแย้งระหว่างอนุสัญญาบาเซลกับ JTEPA

24/4/2007 1,149

ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลห้ามการส่งออกของเสียอันตรายไปยังประเทศกำลังพัฒนา(Basel Ban Amendment)

23/4/2007 1,370

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมร่างกฎหมาย...โครงการวิจัยแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

8/4/2007 1,223

สิทธิบัตรจุลชีพ: หลุมพรางใน JTEPA?

17/2/2007 848

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

1/1/2007 981

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การเปิดเสรีทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9/8/2006 990

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์.....การเจรจาเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในเวทีสิ่งแวดล้อมและเวทีการค้า: จุดยืนและข้อเสนอของไทย

8/8/2006 1,126

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์....การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต

8/8/2006 1,094

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์....การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช:ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย

8/8/2006 977

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์...กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าสินค้า GMOs: ประเด็นวิเคราะห์และข้อเสนอ

8/8/2006 996

ผลกระทบกรณี EC Biotech Case ต่อระบบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

8/8/2006 1,106

นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม

8/4/2006 970

Governance and Micropolitics of Traditional Knowledge, Biodiversity and Intellectual Property in Thailand

1/2/2006 970

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการลงทุน: FTA ไทย-สหรัฐ

1/1/2006 1,130
by ThaiWebExpert