โครงการศึกษาวิจัย

หัวข้อ วันที่โพส อ่าน

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

3/3/2009 1,051

ความก้าวหน้าในการจัดทำระบอบระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

10/2/2009 1,018

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ: การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

6/2/2009 992

เอกสารประกอบการประชุมเฉพาะกลุ่ม “ตลาด CER และ VER: ผลดี ผลเสีย และโอกาสของผู้ประกอบการไทย”

5/2/2009 1,244

รายงานการศึกษาวิจัย.....การศึกษาติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและ นัยสำคัญต่อประเทศไทย

9/1/2009 1,059

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ: การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

9/12/2008 1,235

กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย

6/11/2008 1,278

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ JTEPA

8/8/2008 995

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับ JTEPA

5/8/2008 1,606

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุสัญญาบาเซลกับ JTEPA

5/8/2008 1,122

ประชาคมวิจัย

10/5/2008 1,055

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

9/5/2008 1,487

รายงานฉบับสมบูรณ์...ความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

8/5/2008 1,248

รายงานฉบับสมบูรณ์....ระบบเอกสารรับรองในกระบวนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

8/5/2008 922

รายงานฉบับสมบูรณ์....ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลและการดำเนินงานของประเทศไทย

8/5/2008 1,421

รายงานฉบับสมบูรณ์....การศึกษาเรื่องพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

8/5/2008 1,535

การเมืองของการเจรจา FTA ในประเด็นสิ่งแวดล้อม : กรณี FTA สหรัฐอเมริกา

4/2/2008 1,242

“การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล : ปัญหา ต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนตและปัญหาการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต”

1/1/2008 1,106

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ : วิเคราะห์นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

19/11/2007 1,935

นโยบายของญี่ปุ่นในการเจรจาเรื่องโลกร้อน ภายหลังพันธกรณีช่วงแรกของพิธีสารเกียวโต

31/10/2007 911
by ThaiWebExpert