โครงการศึกษาวิจัย

หัวข้อ วันที่โพส อ่าน

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

3/3/2009 1,172

ความก้าวหน้าในการจัดทำระบอบระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

10/2/2009 1,122

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ: การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

6/2/2009 1,078

เอกสารประกอบการประชุมเฉพาะกลุ่ม “ตลาด CER และ VER: ผลดี ผลเสีย และโอกาสของผู้ประกอบการไทย”

5/2/2009 1,358

รายงานการศึกษาวิจัย.....การศึกษาติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและ นัยสำคัญต่อประเทศไทย

9/1/2009 1,160

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ: การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

9/12/2008 1,342

กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย

6/11/2008 1,385

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ JTEPA

8/8/2008 1,092

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุสัญญาบาเซลกับ JTEPA

5/8/2008 1,229

บทวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับ JTEPA

5/8/2008 1,785

ประชาคมวิจัย

10/5/2008 1,192

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

9/5/2008 1,633

รายงานฉบับสมบูรณ์....ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลและการดำเนินงานของประเทศไทย

8/5/2008 1,559

รายงานฉบับสมบูรณ์...ความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

8/5/2008 1,348

รายงานฉบับสมบูรณ์....ระบบเอกสารรับรองในกระบวนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

8/5/2008 1,027

รายงานฉบับสมบูรณ์....การศึกษาเรื่องพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

8/5/2008 1,669

การเมืองของการเจรจา FTA ในประเด็นสิ่งแวดล้อม : กรณี FTA สหรัฐอเมริกา

4/2/2008 1,358

“การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล : ปัญหา ต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนตและปัญหาการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต”

1/1/2008 1,215

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ : วิเคราะห์นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

19/11/2007 2,047

นโยบายของญี่ปุ่นในการเจรจาเรื่องโลกร้อน ภายหลังพันธกรณีช่วงแรกของพิธีสารเกียวโต

31/10/2007 1,015
by ThaiWebExpert