การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

ผู้วิจัย: 
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิศสม มีถม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพ์เมื่อ: 
มกราคม 2555

คำนำ

การดำเนินนโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในการพิจารณาโครงสร้างทางสังคมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การพิจารณาเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำ และเป็นมาตรการที่สร้างความเป็นธรรมในสังคม   โครงการศึกษาการใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแนะการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม แต่ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลในการศึกษาโครงสร้างต้นทุนในการศึกษาทำให้การวิเคราะห์มีตัวอย่างเฉพาะโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้จึงเป็นงานวิจัยเริ่มต้นของการศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ต่อไป
รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย การทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศและการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การศึกษาต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

                                 

คณะผู้วิจัย

 

ภาพ: http://rs.resalliance.org/2011/03/30/does-an-increased-awareness-of-cata...

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert