รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 16 (COP16) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 6 (COP/MOP6)

ผู้วิจัย: 
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2010

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert