รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 15 (COP15) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 5 (COP/MOP5)

ผู้วิจัย: 
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงานชุดโครงการฯ
พิมพ์เมื่อ: 
กุมภาพันธ์ 2553

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.โครงสร้างความตกลงเรื่องโลกร้อน

2.ประเด็นเชิงนโยบายและเป้าหมายร่วมกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3.ประเด็นการเจรจาและมุมองต่อจากนี้

by ThaiWebExpert