การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย

ผู้วิจัย: 
รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์เมื่อ: 
พฤษภาคม 2554

บทคัดย่อ

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการใหม่ๆสาหรับการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลัง ค.ศ. 2012 ภายใต้กรอบของ UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมสาหรับการจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวของประเทศสาหรับแนวโน้มการรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับนานชาติ ระเบียบวิธีวิจัยเน้นเน้นการประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกลไกที่ยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ลาว และ เวียดนาม) และ ใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลในการพิจารณาปรับปรุงกลไกที่ยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ คือ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และ (2) เพื่อจูงใจให้ประเทศกาลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ดังนั้น กลไกรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง ค.ศ. 2012 ได้แก่ (ก) กลไกการพัฒนาที่สะอาดระดับสาขา (Sectoral CDM) และ คาร์บอนเครดิตภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAMAs) และ (ข) กลไกการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ในระดับสาขาการผลิต (Sectoral Trading) และ NAMAs Trading ผลกระทบที่ประเทศไทยอาจจะได้รับจากกลไกรูปแบบใหม่ดังกล่าว คือ หากสมมุติว่าประเทศไทยไม่ดาเนินมาตรการ Sectoral CDM ประเทศไทยอาจจะสูญเสียโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจานวนมากระดับสาขา และก็อาจจะมีต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) และอาจจะทาให้สูญเสียโอกาสทางการค้า ถ้าประเทศคู่ค้านามาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาบังคับใช้กับสินค้านาเข้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อนและอุปสรรคทางการค้าในอนาคต คือ (ก) การส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแบบสมัครใจ (ข) การจัดการก๊าซเรือนกระจกรายสาขา Sectoral Approach และ (ค) การจัดตั้งตลาดคาร์บอนในประเทศไทย

            คำหลัก : พิธีสารเกียวโต, กลไกที่ยืดหยุ่น, มาตรการทางเศรษฐศาสตร์

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert