แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย

ผู้วิจัย: 
สมหญิง สุนทรวงษ์ และคณะ
พิมพ์เมื่อ: 
มิถุนายน 2554

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย

คณะผู้วิจัย สังกัด

1. สมหญิง สุนทรวงษ์ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2. ระวี ถาวร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
3. อัจลา รุ่งวงษ์ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
4. ณรงค์ศักดิ์ ปริญญาสุทธินันท์ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
5. สุภาภรณ์ ปันวารี ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6. สุลักษณ์ ปุ๊ดแค โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จังหวัดลำพูน
7. วุฒิชัย พระจันทร์ ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร จังหวัดสุรินทร์
8. ปราโมทย์ ศรีใย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
9. ลัดดา วิไลศรี มูลนิธิกองทุนไทย
10. วันลี ชื่นเกาะสมุย หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และยุทธศาสตร์
ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert