การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD)

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร และคณะ
พิมพ์เมื่อ: 
ตุลาคม 2553
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert