นโยบายและจุดยืนเรื่องโลกร้อน จุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

ผู้วิจัย: 
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พิมพ์เมื่อ: 
พฤษภาคม 2553
พิมพ์โดย: 
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่

นโยบายและจุดยืนเรื่องโลกร้อน จุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชุดโครงการพัฒนาความรู้

และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

มิถุนายน 2553

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert