รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 14 (COP14) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 4 (COP/MOP4)

ผู้วิจัย: 
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานงาน MEAs Watch สกว.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
พิมพ์เมื่อ: 
26 ธันวาคม 2551

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม
ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 14 (COP14)
และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 4 (COP/MOP4)
วันที่ 2-10 ธันวาคม 2551 เมือง Poznan ประเทศโปแลนด์

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert