โครงการการวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้CBD และข้อเสนอสาหรับประเทศไทย

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
อ.พิมพ์พชา ปิยะเกศิน
อ.ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์
พิมพ์เมื่อ: 
2 ธันวาคม 2552
พิมพ์โดย: 
เป็นเอกสารเผยแพร่ของนักวิจัยในชุดโครงการ MEAs Watch สกว.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

ในการสัมมนานำเสนอ(ร่าง)รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย : การ เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้น

จัดโดย: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมฯ (MEAs Watch)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert