การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยกรณีการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์

ผู้วิจัย: 
รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
พิมพ์โดย: 
เป็นเอกสารเผยแพร่ของนักวิจัยในชุดโครงการ MEAs Watch สกว.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

ในการสัมมนานำเสนอ(ร่าง)รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย : การ เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร ชีวภาพ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้น

จัดโดย: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมฯ (MEAs Watch)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert