การศึกษาการจัดสรรพันธกรณี ระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต

ผู้วิจัย: 
ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์เมื่อ: 
มิถุนายน 2554

โครงการ “การศึกษาการจัดสรรพันธกรณีระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต”
(International Comparison of Greenhouse Gas Emission Reduction Commitments under Various Post-2012 Climate Frameworks)

ผู้ช่วยวิจัย

นายคมศักดิ์ สว่างไสว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายตฤณ ไอยะรา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายหิริพงศ์ เทพศิริอานวย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ที่นี

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert