โครงการศึกษาวิจัย

หัวข้อ วันที่โพส อ่าน

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าว

13/12/2012 5,465

รายชื่อและสถานะโครงการวิจัย

11/12/2012 5,546

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

21/2/2012 3,474

การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย

14/9/2011 2,602

แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย

25/8/2011 3,131

การศึกษาการจัดสรรพันธกรณี ระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต

3/8/2011 2,184

การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD)

13/6/2011 1,878

โครงการ “ การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย

20/5/2011 1,821

รายชื่อและสถานะโครงการวิจัย

9/4/2011 2,145

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 16 (COP16) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 6 (COP/MOP6)

30/1/2011 1,552

ภาพรวมอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอต่อการแก้ปัญหามลพิษในมาบตาพุด

8/9/2010 1,522

นโยบายและจุดยืนเรื่องโลกร้อน จุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

20/6/2010 1,690

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 15 (COP15) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 5 (COP/MOP5)

20/2/2010 2,065

รายงานฉบับสมบูรณ์...โครงการ “การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา”

8/1/2010 2,659

รายงานการศึกษาการเมืองเรื่องโลกร้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา

8/1/2010 1,592

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 14 (COP14) และภาคีพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 4 (COP/MOP4)

26/12/2009 1,696

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยกรณีการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์

2/12/2009 1,728

โครงการการวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้CBD และข้อเสนอสาหรับประเทศไทย

2/12/2009 1,725

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

8/10/2009 1,850

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์..... โครงการ “การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจา เรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับ ภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อ ประเทศไทย”

15/8/2009 1,944
by ThaiWebExpert