ติดต่อเรา

ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
เว็บไซต์: www.measwatch.org
อีเมล์: measwatch@gmail.com

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
เว็บไซต์: www.gsei.or.th
ที่อยู่: 8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02-282-8896
โทรสาร: 02-282-8897

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ: คุณรัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์


Multilateral Environmental Agreements Knowledge and Strategic Development Think Tank Project (MEAs Think Tank)
Website: www.measwatch.org
E-mail:
measwatch@gmail.com

Good Governance for Social Development and the Environment Institute (GSEI)
Website: www.gsei.or.th
Adress: 8/16 Krungkasem Rd., Wat-Sampraya, Phranakorn,Bangkok 10200
Tel: +66 2282 8896
Fax: +66 2282 8897

Project Coordinator: Buntoon Srethasirote
Assistant to Project Coordinator: Rattanaporn Anaprayot
 


by ThaiWebExpert