ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว หมวด วันที่ อ่าน
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... มติ ครม. 21/3/2018 291
ต่อ-เติม-แต่ง แม่แจ่มโมเดล ด้วยศาสตร์พระราชา สิ่งแวดล้อม 15/3/2018 236
เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8 (The 8th World Water Forum) มติ ครม. 14/3/2018 347
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2565) มติ ครม. 14/3/2018 231
เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ มติ ครม. 14/3/2018 301
อธิบดี ทช.สั่งตรวจเรือขนขยะเกาะพีพีชนหินปะการัง ไม่พบน้ำมันรั่ว สิ่งแวดล้อม 13/3/2018 287
“พิทักษ์ไพร” รุกป่าตรงไหนก็รู้ข้อมูลส่งตรงจากอวกาศถึงมือถือ สิ่งแวดล้อม 7/2/2018 434
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มติ ครม. 7/2/2018 638
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) มติ ครม. 7/2/2018 292
กรมควบคุมมลพิษไม่พร้อมตอบหมอกหรือควันปกคลุม กทม. แนะ 3 วิธีรับมือ สิ่งแวดล้อม 24/1/2018 551
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560) มติ ครม. 24/1/2018 299
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มติ ครม. 24/1/2018 355
แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ครอบคลุม 6 ด้าน สิ่งแวดล้อม 4/1/2018 592
ชาวบ้านหนุน "สะเอียบโมเดล" จัดการน้ำลุ่มน้ำยม สิ่งแวดล้อม 27/12/2017 435
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... มติ ครม. 21/12/2017 465
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... มติ ครม. 21/12/2017 408
EUเห็นพ้องเพิ่มพลังงานทดแทนในปี2030 สิ่งแวดล้อม 20/12/2017 486
ท้องถิ่นถอดบทเรียน โครงการเทศบาลเมืองคาร์บอนต่ำ พบยังขาดงบหนุนองค์ความรู้ สิ่งแวดล้อม 19/12/2017 383
กก.ค้านเขื่อนเสือเต้นฯ ประณาม 'สมศักดิ์ เทพสุทิน' เหตุจ่อชงสร้างเขือน สิ่งแวดล้อม 15/12/2017 421
เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) มติ ครม. 13/12/2017 332
by ThaiWebExpert