เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การกำหนดหน้าที่และอำนาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้

                   1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
                   2. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                   1. กำหนดให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
                   2. กำหนดให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (3) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4) กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ (5) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ (6) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ รวมทั้งให้มี กลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

by ThaiWebExpert