เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว

(ทั้งนี้ จะมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญ (General Conference : GC)  สมัยที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย)

สาระสำคัญของร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การดำเนินการ 

ดำเนินความร่วมมือในสาขาที่ดำนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ

1) การดำเนินการของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกัมพูชา  ลาว เมียนมา เวียนนาม

3) การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม

4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

สร้างความร่วมมือเพิ่มเติม โดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO ในสาขาที่จะริเริ่มดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

1) ความร่วมมือกับ สกรศ.

2) เทคโนโลยีแกนหลักใหม่ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

3) โรงงาน 4.0

4) การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

5) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

6) การแสวงหาโอกาสในการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการลงทุน (Investment and Technology Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ไทยและ UNIDO จะร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

2. ไทยและ UNIDO จะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือต่อไปกับ UNIDO ในการจัดตั้ง ITPO เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC   

by ThaiWebExpert