เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลื่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 (Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector of the ASEAN Region Phase II)

2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

ร่างหนังสือแลกเปลื่ยนโครงการฯ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวกับการเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะจัดหาความช่วยเหลือให้กับโครงการฯ เป็นงินทั้งสิ้น 3,500,000 ยูโร ในรูปของบุคลากร ข้อมูล และความช่วยเหลือทางการเงินถ้าเหมาะสม รัฐบาลจะมอบหมายให้ GIZ ทำหน้าที่ดำเนินการโครงการ ส่วนอาเซียนจะเป็นหุ้นส่วนในการจัดการและการดำเนินการของโครงการฯ สำนักเลขาธิการอาเซียนจะต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ ภายในอาเซียนโดย LTWG จะรับผิดชอบสำหรับการประสานงานการดำเนินการของโครงการฯ ร่วมกับ GIZ ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินการของโครงการฯ และความช่วยเหลือและภาระผูกพันต่าง ๆ จะกำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการดำเนินโครงการและงบประมาณ ซึ่งจะทำขึ้นระหว่าง GIZ กับอาเซียน และจะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับได้อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี LTWG กับ GIZ จะร่วมกันร่างแผนงานโดยละเอียด

by ThaiWebExpert