ADB เตือน กรุงเทพฯ, กว่างโจว , นาโกย่า เสี่ยงน้ำท่วมจากโลกร้อน


ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ได้เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อาจทำให้เกิดผลเสียรุนแรงต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเมืองสำคัญหลายแห่งเสี่ยงจะเผชิญภัยน้ำท่วม และขาดแคลนอาหาร

ADB เผยแพร่รายงานที่ชื่อว่า A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific โดยระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเอเชียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 6 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ ถ้าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ADB เตือนว่าการเก็บเกี่ยวข้าวอาจลดลงถึงร้อยละ 50 ในบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรื่องนี้อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรง

ความสูญเสียจากน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่น ๆ ในแต่ละปีอาจเพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่าภายในปี 2593 เมื่อเทียบกับปี 2548 และจะมีมูลค่าถึง 52,000 ล้านดอลลาร์

ADB คาดด้วยว่าเมือง 13 จาก 20 แห่งที่จะเผชิญความเสียหายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากน้ำท่วมนับถึงปี 2593 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองกว่างโจวทางใต้ของจีน และเมืองนาโกย่าทางตอนกลางของญี่ปุ่น เมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลจึงได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากภาวะโลกร้อน


ADB เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในความตกลงปารีสเพื่อรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิเช่นนั้นประเทศต่างจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่บ่อยและหนักหน่วงมากขึ้น.


"นาโกย่า" เมืองท่าใหญ่ในภาคกลางของญี่ปุ่นเสี่ยงจะเผชิญน้ำท่วมจากภาวะโลกร้อน

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf  

by ThaiWebExpert