เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยฯ


เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส. แห่งราชอาณาจักรไทย  และ ทส. แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ ก่อนการลงนามหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ ทส. พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง


2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ


สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคู่ภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน


ขอบเขตของความร่วมมือ
1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2) นโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การป้องกันและควบคุมมลพิษ และการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการดำเนินงานภายใต้ความตกลงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  5) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  6) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 7) การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) การเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ  9) การพัฒนารูปแบบการสำรวจระยะไกล  10) การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลในเรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สังคมและชุมชน  11) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 12) สาขาอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน


รูปแบบความร่วมมือ  1) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ 2) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของคู่ภาคี 3) การจัดสัมมนา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม 4) การแลกเปลี่ยนการวิจัยและหลักการต่าง ๆ  5) การพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน

by ThaiWebExpert