เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint  Crediting Mechanism : JCM)  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและมอบหมาย ทส. โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  ประสานกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สาระสำคัญของร่างดังกล่าวเช่นเดียวกับร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม คือ เป็นการจัดตั้งกลไก JCM เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำระหว่างกัน โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุน และการใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์  ระบบ  บริการ และโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำในการบรรลุการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำในประเทศไทย และมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างความตกลงฯ ฉบับเดิม โดยแก้ไขข้อ 11 ของความตกลงฯ เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินงานกลไก JCM ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 (ค.ศ. 2030)

ทั้งนี้  ประโยชน์ของการขยายระยะเวลามความตกลงฯ จะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน เช่น จะทำให้เกิดการลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยรวม ประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย ช่วยลดมลภาวะและช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในบางสาขา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังไม่มีเทคโนโลยีนั้นในประเทศไทย โดยมีผลกระทบที่สำคัญคือ การนำเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ จะทำให้ไทยต้องพึ่งพาฝ่ายญี่ปุ่นเช่นเดียวกับการนำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

by ThaiWebExpert