เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3 R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้ที่อาวุโสด้าน  3 R(Reduce Reuse Recycle : 3R)  ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The High-level Ninth  Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ตามที่ ทส.เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการระดับโลกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R รวมถึงรับทราบและติดตามความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นลักษณะเวทีหารือระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3 R  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ประสบการณ์  และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ (3R best practices)

by ThaiWebExpert