แผนพัฒนาเกษตร ฉบับที่ 11 ชู 3 ยุทธศาสตร์...สู่การปฏิบัติ

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2554

เพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวสู่การใช้แผนพัฒนาการการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการเกษตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบแบบเจาะลึกครบประเด็น เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนา ภาคเกษตรในระยะ 5 ปีข้างหน้า พร้อมชู 3 ยุทธศาสตร์ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ สศก.กล่าวว่า แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซึ่งจัดโดย สศก. ว่า แผนพัฒนาการเกษตร นับเป็นแผนหลักของภาคเกษตรสำหรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาการเกษตรของประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งภาพรวมของแผนและยุทธศาสตร์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาระดับชาติ เพื่อให้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันเกษตรกรและเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานหลักด้านการเกษตร มีความมุ่งมั่นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดินเน้น “คน” โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา พร้อมทั้งน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการขับเคลื่อน ทั้งการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้และมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังเน้นการดำเนินงานในเชิงรุกควบคู่ไปกับการปรับตัวและการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก การกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรม มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเหลี่ยมเศรษฐกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับการพัฒนาการเกษตรในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร จำเป็นต้องมองกรอบเป็นกระบวนการ ตลอดห่วงโซ่อุปทานจนถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกันทั้งในสาขาเกษตรและต่างสาขา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2554 และจะเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในเดือนตุลาคม 2554 ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานกำหนดทิศทางการพิจารณาระดับชาติในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในส่วนของการดำเนินงานด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ให้มีการกำหนดแผนพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไป.

by ThaiWebExpert