รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ...8 กุมภาพันธ์ 2554

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

1. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ชะลอการขยายพื้นที่ใหม่หรือการขอประทานบัตร ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด แปลงที่ 104/2538 และแปลงอื่น ๆ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดสารปนเปื้อน ผล การประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน และผลการประเมินผลด้านสุขภาพหรือ HIA

2. ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และ อก. สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือกับจังหวัดเลยในการลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณเหมืองดังกล่างอย่างสม่ำเสมอและให้มี ความถี่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจและกำกับการทำเหมืองของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงเสียงและกลิ่นที่รบกวนในช่วงเวลากลางคืน การตรวจกระบวนการทำเหมืองให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันการซึมของสารไซยาไนด์ รวมทั้งการเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำให้มากยิ่งขึ้น และควรเปลี่ยนจุดตรวจ คุณภาพของน้ำอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ราษฎร

3. ให้จังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึง ขั้นตอนในการเกิดสารปนเปื้อนในพื้นที่ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดทำการเหมืองของบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบ หมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบการได้มีการเปลี่ยน แปลงเทคนิคการประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่

by ThaiWebExpert