ใช้หลักการสหกรณ์บริหารจัดการขยะชุมชน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ขยะกำลังเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป มีการใช้พลาสติกบรรจุสินค้ามากขึ้น ซึ่งความเป็นจริงพลาสติกเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มีการนำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 22 เท่านั้น
เพื่อเป็นการช่วยรักษาสภาวะแวดล้อม ประชาชนทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการลดขยะโดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว โดยเฉพาะในระดับชุมชนที่ควรมีการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ

สำหรับสหกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่นั้น ก็ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมแนะนำให้สมาชิกและชุมชนได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้แก่สมาชิกและชุมชนให้มีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดทั้งในบ้าน สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่นๆ รู้จักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะที่ได้เตรียมไว้ เพื่อความสะดวกในการคัดแยก และเพื่อประโยชน์ในการนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ในข้อ 7 ที่เกี่ยวกับการเอื้ออาทรต่อชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมธนาคารขยะ ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะโดยใช้ระบบปันผลของสหกรณ์มาโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งมากขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รณรงค์พร้อมสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์เห็นความสำคัญของการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ภายใต้จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสภาวะแวดล้อมและผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ

ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยให้สหกรณ์ที่มีความพร้อมจัดทำโครงการการลดและใช้ประโยชน์จากขยะ ที่เป็นความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานที่รับฝากขยะและวัสดุเหลือใช้ การหมักปุ๋ย การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ หรือเปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล การจำหน่ายสินค้ารีไซเคิล การแปรรูปสินค้ารีไซเคิล เป็นต้น รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

"ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อีกก็จะมีแก้ว พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียมเหล่านี้ หากสหกรณ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนให้รู้จักการทิ้งและคัดแยกอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้บ้านเรือนและชุมชนมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมในชุมชนก็จะมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะให้สหกรณ์ที่มีความพร้อมทำการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของสหกรณ์ขึ้นมา พร้อมทำบัญชีฝาก-ถอนของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกนำขยะมาขายและฝากเงินกับสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสมาชิกให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้มากขึ้น" นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีตัวอย่างการดำเนินงานในโครงการธนาคารขยะที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.ขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2553 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะฯ และนำขยะมาฝากที่ธนาคาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ พร้อมคำนวณเป็นเงินแล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก ทำให้เด็กนักเรียนมีรายได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

"กิจกรรมธนาคารขยะทำให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อมมีวินัยในการทิ้งขยะ สามารถแยกประเภทขยะที่ทิ้งได้ และทำให้เกิดการออมทรัพย์จากเงินที่ได้ในการขายขยะให้แก่ธนาคารขยะ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียน พร้อมรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และลดแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วย นับเป็นกิจกรรมที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการบริหารจัดการขยะด้วยวิธีการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี" นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

by ThaiWebExpert