โคเปนเฮเกน แอคคอร์ด กับโลกที่ยังร้อนอยู่

ผู้เขียน: 
ขจรปรีย์ ภู่งาม โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก (UNFCCC) ที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ซึ่งถูกโฆษณาว่าจะเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่ข้อตกลงอันสำคัญของโลก ในการจัดการกับสภาวะโลกร้อน แต่บทสรุปที่เกิดขึ้นจริงกลับได้แค่ข้อตกลงเฉพาะการของผู้นำโลกที่เป็นได้แค่การเริ่มต้นที่ดี (อีกครั้งหนึ่ง) ที่นิวส์วีค วิจารณ์อย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเป็นเพียงการสัญญากันระหว่างประเทศ ว่า เราจะไม่หยุดพูดถึงประเด็นนี้กันต่อไปเรื่อยๆ โดยหวังว่าสนธิสัญญากำหนดกรอบการจัดการกับปัญหานี้ จะเกิดขึ้นในอนาคตเข้าสักวันหนึ่ง โดยสัญญาที่ได้มานั้นมีชื่อว่า "โคเปนเฮเกน แอคคอร์ด"

บทบาทของสหรัฐในการได้มาอย่างทุลักทุเลของโคเปนเฮเกน แอคคอร์ด มีอยู่ไม่น้อย โดยมีรายงานของบางสำนักข่าวออกมาว่า ประธานาธิบดี บารัก โอบามา พร้อมทีมงานต่างประเทศถึงกับลงมือเข้าร่วมมือการประชุมของจีน บราซิล และอินเดีย ในวันสุดท้ายของการประชุมอย่างไม่ได้รับเชิญ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการประชุมลับที่ไม่รวมสหรัฐขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการยืนยันถึงท่าทีที่อหังการดังกล่าวจากทำเนียบขาว แต่โคเปนเฮเกน แอคคอร์ด ได้เกิดขึ้นภายหลังการประชุมนั้นเอง อันเป็นความพยายามของประเทศสำคัญทั้ง 5 ประเทศ ที่รวมแอฟริกาใต้ด้วย ในการหาข้อสรุปในวันสุดท้ายของการประชุม

สุนทรพจน์ของผู้นำจากจีน บราซิล และสหรัฐ ภายหลังการประชุมดังกล่าวสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีถึงความแตกต่างระหว่างประเทศในจุดยืนที่จะแก้ไขสภาวะโลกร้อน ในขณะที่จีนประกาศแข็งกร้าวที่จะไม่ยอมรับเงื่อนไขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนร่วมกับนานาประเทศ และมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่มองว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัฐ และยังคงจุดยืนเดิมที่บ่ายเบี่ยงให้ประเทศตะวันตกที่พัฒนากว่ารับผิดชอบปัญหาโลกร้อนมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบราซิลรวมทั้งอินเดีย สหรัฐกลับให้ความสำคัญต่อ 3 ประเด็นหลักที่จะยึดถือเป็นข้อสรุปจากโคเปนเฮเกน ได้แก่ 1. ข้อกำหนดของแต่ละประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสหรัฐสัญญาว่าจะลดให้ได้ 17 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 2. จะต้องมีกลไกตรวจสอบและรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซของแต่ละประเทศ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ 3. ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้เงินช่วยเหลือประเทศยากจน ในการลดการปล่อยก๊าซและรับมือกับผลกระทบโลกร้อน โดยนางฮิลลารี คลินตัน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี ว่า สหรัฐเตรียมจะระดมทุนภายในประเทศ 10 พันล้านดอลลาร์ ให้ได้ภายในปี 2012 เพื่อการดังกล่าว

จุดยืนที่ต่างกันดังกล่าวระหว่างประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 อันดับแรกของโลก ส่งผลให้ โคเปนเฮเกน แอคคอร์ด เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างกันทางการเมืองหลวมๆ 3 หน้า ว่า แต่ละประเทศจะมีความพยายามของตนเองอย่างไรต่อการควบคุมสภาวะโลกร้อน และกรอบกว้างๆ เรื่องการจำกัดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2050 โดยหาได้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามที่บางฝ่ายคาดหวังเอาไว้ และยังไม่มีจุดยืนที่ร่วมกันอย่างชัดเจน

ความแตกต่างของจุดยืนในประเด็นโลกร้อนที่ชัดเจนดังกล่าว สะท้อนทัศนคติในเวทีระหว่างประเทศในการไม่เชื่อใจกันในการร่วมแบกภาระแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะต่อสหรัฐที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับที่ 2 แต่ไม่ได้ร่วมให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโตที่ถือเป็นกฎหมายโลกร้อนระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่จริงใจในการรับผิดชอบต่อปัญหานี้ร่วมกับนานาประเทศ การเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองของประธานาธิบดีโอบามา และเนื้อหาในสุนทรพจน์ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่ได้กล่าวไป จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนใหม่ของสหรัฐที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดเดิม โดยตระหนักถึงสถานะของสหรัฐในการเป็นประเทศที่สำคัญต่อประเด็นนี้ และจะต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังจากนี้ไป เพื่อแก้ไขสภาวะโลกร้อน มากกว่าเป็นการเรียกร้องประเทศอื่นๆ ให้ยอมรับจุดยืนของสหรัฐ ดังนั้น ถ้าจะประเมินผลงานของสหรัฐในครั้งนี้ ก็น่าจะมองได้ว่า ประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามดีแล้ว เพราะความมั่นใจของประเทศอื่นๆ ว่า สหรัฐจะร่วมหัวจมท้ายด้วยในการรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอยู่ไม่น้อย หากข้อตกลงระหว่างประเทศที่ชัดเจนกว่านี้ จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ประเด็นที่สำคัญควรจะรู้เกี่ยวกับสหรัฐกับเรื่องสภาวะโลกร้อน คือ การนำเอาโคเปนเฮเกน แอคคอร์ด กลับมาบ้าน เพราะวุฒิสภาสหรัฐเองก็ยังไม่ผ่านกฎหมายรองรับประเด็นนี้อย่างชัดเจน ซึ่งความจริงดังกล่าวนี้ สนับสนุนความไม่เชื่อใจของหลายประเทศที่มีต่อสหรัฐ ในการจะร่วมรับผิดชอบ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สภาผู้แทนสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อกำหนดให้ประเทศต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดตั้งระบบ cap and trade ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซที่อิงระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยมีระดับจำกัดการปล่อยก๊าซที่กำหนดโดยรัฐ ผู้ผลิตรายใดที่ประสงค์จะปล่อยเกินกว่านั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้ผลิตที่ปล่อยน้อยกว่าที่รัฐกำหนดไว้ สร้างให้เกิดแรงจูงใจภายในผู้ประกอบการให้หาหนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมการปล่อยก๊าซ แต่ร่างดังกล่าวจะต้องรอวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบก่อน ซึ่งโคเปนเฮเกน แอคคอร์ด ที่ไม่ได้สนับสนุนจุดยืนทั้ง 3 ประการของสหรัฐที่กล่าวไป จะส่งผลให้วุฒิสภาลังเลมากขึ้นที่จะให้การอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะกระทบต่อสัญญาที่ประธานาธิบดีโอบามา ได้ประกาศไว้ต่อที่ประชุมที่โคเปนเฮเกน

ดังนั้น แม้สหรัฐอยากจะบอกกล่าวให้โลกรู้ว่าเป็นสหรัฐคนใหม่ ที่ต้องการจริงจังกับการรับผิดชอบปัญหาโลกร้อน แต่คำพูดคงต้องวัดกันที่การกระทำเช่นเคย และเรื่องนี้ดูจะต้องใช้เวลาเพราะอุปสรรคทั้งจากภายนอกและภายใน ยังสร้างความหนักใจให้ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ไม่น้อย อีกทั้งยังมีปัญหาเศรษฐกิจที่ยังแก้ไขกันอยู่ต่อไป และงบประมาณที่ยังต้องทยอยใช้จ่ายในการสู้รบในต่างแดนอีก

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร...วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร แทนศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซึ่งลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด จำนวน 6 ราย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. นายอดิศร นภาวรานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2. นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 3. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4. นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 5. นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวินยา มกรพงศ์ เป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 143,000.- บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 18/2552....วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะ รัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ 18/2552

2. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ประสานกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 โดยแยกเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ ออกจากการจัดทำร่างประกาศดังกล่าวก่อน สำหรับการจัดตั้งองค์การอิสระดังกล่าวนั้น ควรพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เร่งจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์การอิสระดังกล่าว ต่อไป

3. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำข้อมูลสถานะโครงการของภาคเอกชน ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม ต่อไป

4. มอบหมายกระทรวงพลังงาน จัดทำข้อมูลสถานะโครงการของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยว กับโครงการลงทุน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการดำเนินการโดยให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 ต่อไป

5. รับทราบการดำเนินการให้เอกชนเข้าดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ของกระทรวงการคลัง และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือ หุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 ตามความเห็นของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยให้ปรับผู้แทนสำนักงาน คณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าว และให้เพิ่มผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าว และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ รศก. ประกอบด้วย สาระสำคัญ และมติคณะกรรมการ รศก. ดังนี้

1. การ แก้ไขมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 17/2552 ในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทานระหว่างภาคเอกชน กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม

1.1 สาระสำคัญ

1.1.1 สศช. ได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 17/2552

ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมและเห็นชอบมติ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 17/2552

1.1.2 ปลัด กระทรวงการคลังได้ขอแก้ไขมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 17/2552 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทานระหว่างภาคเอกชน กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม ข้อ 3.3.1 ในหน้า 11 จากเดิม “มอบ หมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทาน ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยไว้แล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอผลการ ดำเนิน งานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป” แก้ไขเป็น “มอบ หมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทาน ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยแนวทางดำเนินการของแต่ละสัญญาไว้แล้ว โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป”

1.2 มติคณะกรรมการ รศก.

รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 17/2552 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้มติที่ประชุม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาสัมปทานระหว่างภาค เอกชน กับ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคมตามความเห็นของปลัดกระทรวงการคลัง และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการแก้ไขมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไป

2. ความ คืบหน้าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุก ขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 สศช. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยสรุปได้ดังนี้

2.1 สาระสำคัญ

2.2.1 การแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง 65 ราย ที่ถูกระงับ การ ดำเนินการ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เพื่อแจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง และได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552

2.2.2 การจัดทำข้อมูลสถานะโครงการ ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการลงทุนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กระทรวง อุตสาหกรรมได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะโครงการในเบื้องต้น โดยเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 53 โครงการ และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จำนวน 12 โครงการ โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้

ลำดับที่

ประเภท

จำนวนโครงการ

1

ประกอบกิจการแล้ว

10

2

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

29

3

ยื่นคำขอฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต)

19

4

ยังไม่ยื่นคำขอฯ / ไม่ทราบสถานะ

7

รวม

65

2.2.3 ผลกระทบของโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

1) โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน จำนวน 32 โครงการ ประกอบ

ด้วย (1) โครงการที่ต้องอนุมัติ/อนุญาตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน จำนวน 7 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับยกเว้นการคุ้มครองชั่วคราว 3 โครงการ และโครงการที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง 4 โครงการ และ (2) โครงการของกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 25 โครงการ ซึ่งจากคำสั่งศาลจะได้รับยกเว้น การคุ้มครองชั่วคราว จำนวน 7 โครงการ และมีโครงการที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 67 จำนวน 18 โครงการ
2) ผลกระทบจากการระงับโครงการ มีดังนี้

- การขาดแคลนก๊าซ LPG ในประเทศ เนื่องจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยที่ 6 กำลังการผลิตมากกว่า 1,000,000 ล้านตัน/ปี ถูกสั่งระงับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนก๊าซ LPG ในปี 2553 โดยกระทรวงพลังงาน คาดว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซ LPG ประมาณ 100,000 ตัน/เดือน ขณะที่คลังก๊าซ LPG ที่เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี มีขีดความสามารถในการรองรับการนำเข้าก๊าซ LPG ได้เพียง 88,000ตัน/เดือน นอกจากนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับภาระชดเชยการนำเข้าก๊าซ LPG สูงถึง 16,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในที่สุด นอกจากนี้ หากไม่สามารถดำเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ได้ จะส่งผลให้ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติซึ่งจะกระทบต่อค่า take or pay ประมาณ 5,900 ล้านบาทในปี 2553

- เกิดการว่างงานทางตรง ประมาณ 12,000 คน และทางอ้อมประมาณ

36,000 คน

- ผลกระทบของข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องสัญญาการซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้ำขาดวัตถุดิบในการผลิตและบางรายต้องนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง รวมทั้งไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญามูลค่าความสูญเสียกว่า 260,000 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐจะต้องพิจารณามาตรการสนับสนุน เช่น การอำนวยความสะดวกการจัดหาวัตถุดิบ และการเจรจาผ่อนปรนแหล่งเงินกู้ เป็นต้น

3) แนวทางการแก้ไขบรรเทาปัญหา

- การแก้ไขการขาดแคลนก๊าซ LPG ในประเทศ โดย (1) พิจารณา

สนับสนุนการนำเข้าก๊าซ LPG ให้ได้ 100,000 ตัน/เดือน โดยจัดทำคลังลอยน้ำในทะเล (2) ขอให้ ปตท. พิจารณาโอกาส การเลื่อนการปิดซ่อมบำรุงประจำปีโรงแยกก๊าซธรรมชาติบางแห่งออกไป (3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาชดเชยการใช้ LPG โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (4) การบริหารจัดการการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจให้รถแท็กซี่เปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)

- เร่งให้โครงการที่ถูกระงับดำเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 เมื่อการ

กำหนด กระบวนการและระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 67 มีความชัดเจนแล้ว กระทรวงพลังงานร่วมกับภาคเอกชนจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนยื่นคำขอต่อศาลปกครองกลางให้มีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวใน แต่ละราย

4) การประสานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ เพื่อเร่งพิจารณาความเหมาะ

สมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ คณะ กรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ใกล้แล้วเสร็จ คงเหลือเพียงภาคผนวก ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 ส่วนการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก จะดำเนินการโดยออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

2.2 มติคณะกรรมการ รศก.

2.2.1 มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ประสานกับคณะกรรมการ

แก้ไข ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 โดยแยกเรื่อง การจัดตั้งองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ ออกจากการจัดทำร่างประกาศดังกล่าวก่อน สำหรับการจัดตั้งองค์การอิสระ ดังกล่าวนั้น ควรพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เร่งจัดทำกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์การอิสระดังกล่าวต่อไป

2.2.2 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำข้อมูลสถานะโครงการของภาคเอกชน

ข้อ เท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 ต่อไป

2.2.3 มอบหมายกระทรวงพลังงานจัดทำข้อมูลสถานะโครงการของรัฐวิสาหกิจ

ด้านพลังงาน ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และแนวทางการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 ต่อไป

3. ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการให้เอกชนเข้าดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (บัตรอีลิทการ์ด) ของ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัดกระทรวงการคลัง ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยสรุปได้ดังนี้

3.1 สาระสำคัญ

3.1.1 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการให้ เอกชนเข้าดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญของ TOR ดังนี้

1) ขอบเขตการดำเนินงาน

- โครงการให้เอกชนเข้าดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand

Privilege Card) ของ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด(บจ. TPC) เป็นการขายหุ้นของบริษัทที่ ททท. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

- เนื่องจาก บจ. TPC มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น กระบวนการจำหน่าย

จ่ายโอนหุ้นของบริษัทให้แก่ภาคเอกชนจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของพ.ศ. 2504 และที่แก้ไข เพิ่มเติม เป็นต้น

- ในการขายหุ้นจะต้องยึดถือแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวทางเลือกการดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (บัตรอีลิทการ์ด) ที่กำหนดให้ผู้เสนอขอดำเนินการฯ ต้องรับไปดำเนินการทั้งหมด ได้แก่ การชดเชยเงินลงทุนภาครัฐ การรับภาระหนี้สิน และความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังจากการรับซื้อ หุ้น ซึ่งจะเป็นไปตามรายงานการตรวจสอบมูลค่าและภาระผูกพันของกิจการ (Due Diligence) และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจำหน่ายกิจการฯ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีมติให้จัดทำไว้โดยละเอียดแล้ว นอกจากนี้ ผู้เสนอขอดำเนินการ โดยการเข้าถือหุ้นใน บจ. TPC จะต้องรับโอนพนักงานทั้งหมดของ บจ. TPC ในปัจจุบันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

1) คุณสมบัติของผู้เสนอขอดำเนินการ ที่สำคัญได้แก่ (1) ต้องมีประสบ

การณ์ ในการดำเนินธุรกิจโดยตรง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2) ต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่มนิติบุคคลที่ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศใน รูปแบบกิจการ ร่วมค้า (Joint Venture) และ (3) ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสถานะการเงินมั่นคง มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในกรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดยบริษัทหลักต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

2) วิธีการดำเนินการ กำหนดให้ใช้วิธีการประมูล โดยจะมีการคัดเลือก

คุณสมบัติ และแผนงานของผู้ขอรับการคัดเลือกก่อนและการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จำหน่ายกิจการฯ พ.ศ. 2504 จะพิจารณาคุณสมบัติและแผนงานของผู้ขอเข้ารับการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลให้ทราบและเมื่อผู้ขอรับการคัด เลือกผ่านเกณฑ์

การพิจารณา จึงจะมีสิทธิในการเสนอราคาประมูลต่อไป

3.1.2 การดำเนินการประมูลโครงการ ยังมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบจำหน่าย

กิจการ หรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1) ขั้นตอนการดำเนินการประมูลโครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องดำเนินงาน ดังนี้ (1) ขอรับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีสินทรัพย์เกิน 5 ล้านบาท (2) กระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ (3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องวิธีการจำหน่าย ราคาที่จะจำหน่าย หรือเรื่องอื่น ๆ ตามควรแต่กรณี (4) คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง และ (5) กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอขอมติจากคณะรัฐมนตรี

2) ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบจำหน่ายกิจการฯ ตามระเบียบสำนัก

นายกฯ ข้อ 6 กำหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดตั้งกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน สศช. และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ ราคาที่จำหน่าย แต่เนื่องจากที่ผ่านมาผู้แทน สตง. ในฐานะผู้ตรวจสอบ จะไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงทำให้คณะกรรมการนี้ไม่ครบองค์ประชุม

3.1.3 แนวทางแก้ไข กระทรวงการคลังมีประเด็นที่จะเสนอให้คณะกรรมการฯ

พิจารณา ดังนี้

1) เห็นชอบในหลักการให้มีการจำหน่ายหุ้นของบริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด

จำกัด และให้ดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบการจำหน่ายกิจการฯ

2) ให้ยกเว้นเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามข้อ 6 ของระเบียบ

สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการเป็นเจ้าของพ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องมีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมเป็นกรรมการ

3.2 ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง เพื่อให้การหาผู้เสนอขอดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จึงเห็นควรที่คณะกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจำหน่ายกิจการฯ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็น ดังต่อไปนี้

1) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการถือครองวีซ่าและการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราประเภทคน

อยู่ชั่วคราวพิเศษ (Special Entry Visa) ควรมีความชัดเจนว่าจะสามารถทำให้เกิดผลผูกพันในทางปฏิบัติในอนาคตอย่าง ไร เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดกรอบระยะเวลาการให้สิทธิ คราวละ 5 ปี และจะต้องมีความเห็นของกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย

2) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะถือครองวีซ่าก่อนที่ บจ. TPC จะรับเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยคือ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3) ทำความชัดเจนเกี่ยวกับคำว่าเงินชดเชยตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

2552 ก่อนดำเนินการหาผู้เสนอขอดำเนินการ

4) ควรมีการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนในการประเมินมูลค่ากิจการและการเจรจาต่อรองการประมูลโครงการ

3.3 มติคณะกรรมการ รศก.

3.3.1 รับทราบ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้เอกชนเข้าดำเนินโครงการบัตร

สมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.3.2 เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 ตามความเห็นของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยให้ปรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ออก จากองค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าว และให้เพิ่มผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าว และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวของประเทศสหรัฐอเมริกา”....วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศึกษาติดตามรายละเอียดและการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นกับการค้าข้าวของไทยในตลาดโลก ตลอดจนชาวนาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปศึกษาติดตามในรายละเอียดอย่างเร่งด่วน เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวของประเทศสหรัฐอเมริกา” ร่วม กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันอาจจะเกิด ขึ้นกับการค้าข้าวของไทยในตลาดโลก ตลอดจนชาวนาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วย

2. การดำเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษา ติดตามรายละเอียดและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

3. ข้อเท็จจริงและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

3.1 ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับตัวอย่างข้าว Jazzman จากสำนักงานเกษตร ดี.ซี. และได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าว Jazzman เปรียบเทียบกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 สรุปผลได้ดังนี้

3.1.1 คุณภาพเมล็ดของข้าว Jazzman เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 พบว่าเมล็ดมีรูปร่างเรียวเช่นเดียวกัน แต่ขนาดเมล็ดของข้าว Jazzman เมล็ดจะสั้นกว่าและหนากว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนปริมาณ อมิโลสมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีค่าอมิโลส เท่ากับ 15.52 % ส่วนข้าว Jazzman มีค่าเท่ากับ 16.19 % จึงจัดเป็นประเภทข้าวสุกนุ่มและมีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำโดยข้าว Jazzman จะใช้เวลาในการหุงต้ม ประมาณ 20 นาที ส่วนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใช้เวลาในการหุงต้ม ประมาณ 17 นาที และพบว่า ข้าว Jazzman มีกลิ่นหอมที่ไม่ใช่กลิ่นข้าวหอมมะลิไทย ข้าวสุกมีความเลื่อมมัน ส่วนความนุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะมีความกระด้างกว่าเล็กน้อย โดยคุณภาพข้าวสุกของข้าว Jazzman จะใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มากกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

3.1.2 จากผลการตรวจสอบดีเอ็นเอ (DNA) จากเมล็ดข้าวสารของข้าวพันธุ์ Jazzman เปรียบเทียบกับข้าวหอมของไทย โดยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พบว่า ข้าวพันธุ์ Jazzman เป็นข้าวหอมประเภทเดียวกันกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่มีความหอมเหมือนกับข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งแตกต่างจากความหอมของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ส่วนความอ่อนนุ่มของข้าวสุก ข้าวพันธุ์ Jazzman คล้ายกับข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และกข33 (หอมอุบล 80) มากกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และกข15คือค่อนข้างแข็งกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และกข15

3.1.3 ผลสรุปจากการตรวจสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของไทยกับพันธุ์ข้าว Jazzman เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มเดียวกัน การทำตลาดที่จะจัดเป็นกลุ่มเดียวกับข้าวหอมมะลิของไทย ยังไม่สามารถเทียบได้ในเชิงคุณภาพและการทำตลาดจะเน้นเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยอาจมีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่บ้าง เพราะโดยคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทยจัดเป็นข้าวที่มีคุณภาพของแป้งข้าวที่ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับทั้งทางวิชาการและโภชนาการ จึงมีหลายประเทศที่พยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้เทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิของไทย

3.2 แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

3.2.1 ควรใช้กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้บริโภคทราบถึงข้อดีเด่นของข้าวหอมมะลิไทยทั้งในด้านคุณภาพและความหอม รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทย เพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภคในตลาดโลก ทั้งนี้ เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยยังคงมีลักษณะและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและความหอม อีกทั้งยังคงเป็นสินค้าข้าวชนิด Highest Premium ที่ผู้บริโภคนิยมทั่วโลก การแนะนำข้าวพันธุ์ใหม่ Jazzman ต่อผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ระยะเวลาและรายละเอียดอีกมาก

3.2.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิไทยให้ครบวงจรครอบคลุมทุกขั้นตอน การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อป้องกันประเด็นการปลอมปนและการกล่าวอ้างว่า ข้าวพันธุ์ Jazzman เป็นข้าวหอมมะลิไทย 100%

3.2.3 เร่งใช้มาตรการ SPS ( Sanitary and phytosanitary measures) ในการนำเข้าข้าว และการระบุของแหล่งกำเนิดสินค้า (source of origin ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานสินค้าข้าวของไทย เนื่องจากประเทศไทยต้องเปิดให้นำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้ข้อกำหนดของ AFTA

3.2.4 ควรมีการจัดกลุ่มข้าวหอมเพิ่มเติมนอกเหนือจากพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข15 เพราะยังมีพันธุ์ข้าวหอมที่พัฒนามาจากพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีพื้นฐานทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก คุณภาพเมล็ดเหมือนกัน ควรจะจัดรวมในกลุ่มข้าวหอมเดิมเพื่อเพิ่มความหลากหลายหรือขยายฐานพันธุกรรมลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการทำลายของโรค แมลง และสภาพแวดล้อมแปรปรวนได้

3.2.5 ควรหามาตรการเพื่อให้มีการยอมรับข้าวหอมที่ปลูกนอกเขตข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมจังหวัด) หรือพัฒนาสินค้าข้าวหอมจังหวัดให้มีคุณภาพเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication good) ระดับจังหวัดหรือระดับเขตได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตของข้าวหอมแล้ว ยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกได้อีกด้วย

3.2.6 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และ conventional breeding เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเตรียมการรองรับสภาวการณ์ดังกล่าวนี้ และรัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวหอมมะลิอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร ทั้งนี้ เนื่องจากในอนาคตการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกต่อไป

เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้ากากถั่วเหลืองปี 2553.... วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้ากากถั่วเหลืองปี 2553 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ (1) การนำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) ในโควตา กำหนดอากรนำเข้าร้อยละ 2 และผู้มีสิทธิ นำ เข้าทั้งสิ้น 8 สมาคม (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ) และมีเงื่อนไขผู้มีสิทธินำเข้าต้องรับซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่ว เหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้ำมันพืชทั้งหมดในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 10.90 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันพืช ตลาด กทม. โดยต้องทำสัญญาการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง นี้ หากมีผู้ยื่นขอมีสิทธินำเข้ารายใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ นโยบายอาหารพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม 2) นอกโควตา กำหนดอากรนำเข้าร้อยละ 119 (2) การนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนำเข้าร้อยละ 0 (3) การนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย- ออสเตรเลีย (FTA) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) อากรนำเข้าในโควตาร้อยละ 0 (4) การนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) อากรนำเข้าในโควตาร้อยละ 6.67 (5) การนำเข้าทั่วไป อากรนำเข้าร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท ทั้งนี้ การนำเข้าข้อ (1) – (5) ให้นำเข้าได้โดยไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า

ทั้ง นี้ ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรดำเนินการออกประกาศกระทรวง การคลังเพื่อลด / ยกเว้นอัตราอากรนำเข้าตามนัยมติดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เรื่อง ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ....วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง ชีวภาพแห่งชาติและความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ตามที่ ทส.เสนอดังนี้

1. เห็นชอบให้ปี 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1. การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ นครโยฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อปี คศ. 2002 ได้ให้การรับรองเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพปี ค.ศ. 2010 ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสำคัญภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) และองค์การสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้ ปี ค.ศ. 2010 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ ขอความร่วมมือภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมในปีสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ค.ศ. 2010 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในลำดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา แต่การพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องเร่งหยุดยั้ง ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ประมาณว่ามีพืชอย่างน้อย 12,000 ชนิด สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม 302 ชนิด นกอย่างน้อย 982 ชนิด ปลาน้ำจืดและปลาทะเลอย่างน้อย 720 และ 2,100 ชนิด ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของชนิดพันธุ์ปลาของโลก แต่ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเกินศักยภาพของระบบนิเวศ เพราะ ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องคุณค่าและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ น้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

3. ในปี 2553 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ และผลการดำเนินงานตาม เป้า หมายการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ นครโยฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2002 โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลง อย่างมีนัยสำคัญ ภายในปี ค.ศ. 2010

4. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 และในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

4.1 เห็นควรประกาศให้ปี 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทาง ชีวภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพตระหนักในคุณค่าความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประเทศไทยจึงควรใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

4.2 เห็นชอบในแผนปฏิบัติการปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ ครอบคลุมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้

5. ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ การปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างพร้อมเพรียง จึง เห็นควรให้กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบกลางของกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดให้สามารถดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

เรื่อง สาระสำคัญ 65 โครงการ ที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสองและแนวทางการแก้ไขปัญหา ....วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ไขบรรเทาปัญหาจากผลกระทบจากคำสั่งศาลปกครองสูง สุดจากการระงับโครงการ 65 โครงการที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนและประสานข้อมูลกับภาค

เอกชนในการจัดทำคำชี้แจงศาลในประเด็นโครงการที่อาจเข้าข่ายยกเว้นคุ้มครองชั่วคราวส่งให้ศาลตามขั้นตอนต่อไป

2. มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมประสานกระทรวงแรงงานพิจารณากำหนดมาตรการบรรเทาผล

กระทบการว่างงานและสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

3.มอบหมายกระทรวงพลังงานจัดทำรายละเอียดการการแก้ไขการขาดแคลนก๊าซ LPG ในประเทศและสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

แนวทางการแก้ไขบรรเทาปัญหา มีดังนี้

ระยะสั้น : เร่งจัดทำคำชี้แจงศาลในประเด็นโครงการที่อาจเข้าข่ายยกเว้นคุ้มครองชั่วคราวแก้ปัญหาแรงงาน และการขาดก๊าซ LPG

1. เร่งจัดทำคำชี้แจงศาลในประเด็นโครงการที่อาจเข้าข่ายยกเว้นคุ้มครองชั่วคราว การ

พิจารณา โครงการที่จะยื่นต่อศาลเพื่อขอยกเว้นการคุ้มครองชั่วคราว โดยพิจารณาจากโครงการที่ศาลมีวินิจฉัยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องคุ้มครองชั่ว คราว 11 โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดมลพิษและเป็นโครงการที่ไม่ใช่ประเภทรุนแรง เป็นหลัก

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 4 เกณฑ์ คือ � เป็นโครงการที่ไม่ใช่ประเภทรุนแรง[1] � เป็น โครงการที่ไม่มีการผลิตหรือเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งกลุ่มที่มีการดำเนินการเพื่อลดมลพิษ � เป็นโครงการลดมลพิษ และ � เป็นโครงการที่ EIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ (24 ส.ค 2550) ได้ข้อสรุปจากการพิจารณา 65 โครงการ ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานได้มีการวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับโอกาสที่จะเข้าข่ายการยกเว้นการคุ้มครองชั่วคราว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สรุปดังนี้
กลุ่ม

สถานภาพโครงการ

รวม

ดำเนินการแล้ว

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ยังไม่ก่อสร้าง

ไม่ดำเนินการ

กลุ่ม 1 ไม่ใช่ประเภทรุนแรงและผ่าน 2 หลักเกณฑ์ (1+ 2/3 หรือ 3/4) หรือ โครงการไม่มีการผลิตและลดมลพิษ (2+3) *

2

2

3

1

0

8

กลุ่ม 2 ไม่ใช่ประเภทรุนแรง

และผ่าน 1 หลักเกณฑ์

2

5

4

6

0

17

กลุ่ม 3 ไม่ใช่ประเภทรุนแรง

0

1

0

0

0

1

รวม

4

8

7

7

0

26

หมายเหตุ : กรณี (2+3) จะเป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมคล้ายโครงการอุตสาหกรรม 45 โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ของ บริษัทอินโดรามาปิโตรเคมี จำกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางที่ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตและลด มลพิษ

[1] ประเภทรุนแรง หมายถึง ประเภทโครงการที่ศาลมีความเห็น น่าเชื่อว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ได้แก่ ประเภทโครงการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 และตามร่างประเภทหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. การบรรเทาภาวะการว่างงาน กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างประสานกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมพิจารณากำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบการว่างงานเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

3. การแก้ไขการขาดแคลนก๊าซ LPG ในประเทศ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 4

มาตรการที่สำคัญ โดยจะได้ข้อสรุปสามารถดำเนินการได้ภายในมกราคม 2553 คือ

1) พิจารณาสนับสนุนการนำเข้าก๊าซ LPG ให้ได้ 100,000 ตัน/เดือน โดยจัดทำคลังลอย

น้ำในทะเล (Floating Storage) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนำเข้า LPG โดยปัจจุบัน กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสามารถนำเข้าโดยวิธีนี้ได้ภายในมกราคม 2553

2) ขอให้ ปตท. พิจารณาโอกาสการเลื่อนการปิดซ่อมบำรุงประจำปีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

บางแห่งออกไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อปริมาณการผลิต LPG ในประเทศ

3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาชดเชยการใช้ LPG โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4) การบริหารจัดการการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศ โดยภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้รถแท็กซี่

เปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น

ระยะยาว : เร่งให้โครงการที่ถูกระงับดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง

เมื่อการกำหนดกระบวนการและระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 67 มีความชัดเจนแล้ว กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงานจะร่วมกับภาคเอกชนเร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยเร็ว เพื่อยื่นคำขอต่อศาล ปกครองกลางให้มีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวในแต่ละราย

เรื่อง ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (COP15) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 (CMP5)...วันที่ 22 ธันวาคม 2552

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (COP15) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 (CMP5) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปผลการประชุมดังนี้

1. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

1) การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 8 (the 8th session of Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention: AWG-LCA8)

2) การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพันธกรณีต่อเนื่องสำหรับประเทศในภาคผนวกที่ 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 10 (the 10th session of Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol: AWG-KP10)

3) การประชุมองค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 31 (the 31th session of Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: SBSTA31)

4) การประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ 31 (the 31th of Subsidiary Body for Implementation: SBI31)

5) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (the 15th United Nations Climate Change Conference: COP15)

6) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 (the 5th Session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol: CMP5)

สาระ สำคัญของการประชุมครั้งนี้เน้นการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจ 2 ชุด ซึ่งเป็นการพิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์ร่วมสำหรับความร่วม มือระยะยาว (Shared vision for long-term cooperative action) การปรับตัว (Adaptation) การเงิน (Finance) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Technology transfer and capacity building) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) พันธกรณีรอบสองของพิธีสารเกียวโต (Second Commitment Period) โดยพิจารณาในประเด็นของการกำหนดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคผนวกที่ 1 ปีฐาน ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินการ ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมครบองค์ประชุม (Plenary) และการประชุมของคณะทำงานกลุ่มย่อยต่างๆ

2. การประชุมระดับประมุขของประเทศ/หัวหน้ารัฐบาล สรุปได้ดังนี้

ประมุขของประเทศ/หัวหน้ารัฐบาลของรัฐภาคี (Head of States/Governments) จำนวน 119 ประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างข้อตกลง Copenhagen Accord ซึ่งจะใช้เป็น decision-/CP15 และ decision -/CMP5 โดยรัฐบาลเดนมาร์กได้ยกร่าง Copenhagen Accord และ นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้นำหารืออย่างไม่เป็นทางการกับประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี จากประเทศที่คัดเลือกมาเป็นตัวแทนของกลุ่มจำนวน 26 ประเทศ ทั้งจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา โดยมาจากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ เช่น บราซิล อัฟริกาใต้ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐเอมริกา รัสเซีย ประธานของกลุ่มภูมิภาคคือ ซาอุดิอาระเบีย เลโซโท อัลจีเลีย เอธิโอเปีย สวีเดน ออสเตรเลีย และเม็กซิโก เป็นต้น โดยเป็นการหารือเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศเห็นชอบในร่างข้อตกลง ดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปเป็นมติของ COP15 และCMP5

สาระสำคัญของร่างข้อตกลง Copenhagen Accord มีดังนี้

- ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 ภายใต้อนุสัญญาฯ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม Appendix II รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรา 4.1 และ 4.7 ของอนุสัญญาฯ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสนอต่อสำนักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศหมู่เกาะสามารถดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกได้โดย ความสมัครใจ โดยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ต้องรวมอยู่ในรายงานแห่งชาติ ตามมาตรมา 12.1(b) ของอนุสัญญาฯ และเสนอต่อสำนักเลขาธิการฯ ทุก 2 ปี แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกในรายงานแห่งชาติหรือที่รายงานต่อสำนักเลขาธิการฯ จะต้องรวม Appendix II และจะต้องตรวจวัด รายงาน และตรวจสอบได้ในระดับประเทศ

- การ เพิ่มแหล่งเงินทุนใหม่ที่พอเพียงและคาดการณ์ได้ และการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาสำหรับการปรับ ตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินต่อการลดก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม (REDD-plus) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ผ่านองค์กรระหว่างประเทศ จะอยู่ที่ 30,000 ล้าน เหรียญสหรัฐสำหรับช่วงเวลาในปี 2553 – 2555 โดยจะให้การสนับสนุนทั้งด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล และจะเน้นที่ประเทศที่มีความล่อแหลมมากที่สุด เช่นประเทศด้อยพัฒนา ประเทศหมู่เกาะและกลุ่มประเทศแอฟริกา ส่วนกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้วมีพันธกรณีต่อเป้าหมายในการให้การสนับสนุน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี ภายใน ปี 2563

ที่ประชุมได้อภิปรายคัดค้าน โดยแสดงความไม่เห็นด้วย และไม่รับร่าง “Copenhagen Accord” ซึ่งเสนอโดยประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้บันทึก (Noting) ว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปโดยความสมัครใจ ถ้าประเทศใดมีความประสงค์จะจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ขอให้แสดงความจำนง และจัดทำรายละเอียดตาม Appendix II ส่งให้สำนักงาน เลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 ส่วนข้อสังเกตจากประเทศต่างๆ ได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจทั้ง 2 ชุดไปดำเนินการ และเสนอในที่ประชุม COP 16 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ณ ประเทศเม็กซิโก ต่อไป

ใน การประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวสุนทรพจน์ของประเทศไทย และในฐานะประธานอาเซียน ในการประชุมระดับประมุขของประเทศ/หัวหน้ารัฐบาล ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มความสนับ สนุนด้านเทคนิควิชาการและการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจ อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญาฯ และคณะผู้แทนไทยได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมครบองค์ประชุม (Plenary) และการประชุมของคณะทำงานกลุ่มย่อยต่างๆ

เมื่อโลกย้อนศร.. นักอุตสาหกรรมแห่ทำเกษตร

ผู้เขียน: 
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2552 14:00

น้ำมันที่เคยขึ้นถึง140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาที่ "แพงมาก" ซ้ำไม่ใช่ "แพงที่สุด" ..เป็นแรงส่งให้กลุ่มทุนมุ่งสู่โอกาสในธุรกิจพลังงานทางเลือก

ทุนใหญ่หลายค่ายที่เคยหลบอยู่หลังเสา จึงเริ่มออกมายืนหน้าม่านกันคึกคัก โดยเฉพาะธุรกิจ 3 น. "น้ำมัน -น้ำเมา-น้ำตาล"

เริ่มที่ธุรกิจน้ำมัน ที่รู้ดีว่า... ขายแก๊สโซฮอล และ ไบโอดีเซล ได้มากลิตรเท่าไหร่ ยิ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น

เพราะนั่นหมายถึง...กำไรจาก "เนื้อน้ำมัน" จะลดลงตามไปด้วย

ทางออกเดียว นั่นคือ การผันตัวเองจากผู้ซื้อ เป็น "เจ้าของ" หรือเป็น "พันธมิตรทางธุรกิจ" กับผู้ที่มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทางเลือก (อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ) ในครอบครอง รู้แล้วรู้รอด

ไม่เช่นนั้น นอกจากกำไรจากธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่ไม่ดีอยู่แล้วจะวูบหนักลงไปอีก บริษัทน้ำมันยังจะต้องเผชิญกับความผันผวนด้านราคาและปริมาณของวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาเอทานอล ที่มีการ "ต่อรอง" ราคาซื้อขาย

จนกลายเป็นประเด็นปัญหาไม่รู้จบระหว่างบริษัทน้ำมันกับโรงงานเอทานอล และโรงงานน้ำตาล

นอกจากนี้ ในช่วง 2-3 ปีมานี้ ทั่วโลกให้ความสนใจกับกระแสพลังงานทางเลือกในการแสวงหาพลังงานใหม่ๆ เข้ามาทดแทนพลังงานฟอสซิลอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดจากโลก

ประเมินกันว่าปริมาณสำรองน้ำมันของโลก กรณีที่ไม่เพิ่มปริมาณการผลิต ขณะที่ปริมาณการใช้เท่าเดิม น้ำมันจะหมดลงภายในระยะเวลาราว 40 ปีจากนี้ ขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะหมดลงในอีกราว 60 ปี ภายใต้สมมติฐานเดียวกัน

บริษัทน้ำมันที่เคลื่อนตัวอันดับแรกๆ หนีไม่พ้น บริษัทน้ำมันแห่งชาติอย่าง ปตท.

ปตท.เปรยเรื่องนี้นานแล้วว่าอยากจะเข้าไปซื้อกิจการปลูกปาล์มในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย แต่กล้าๆ กลัวๆ ที่จะดำเนินการ เพราะถูกคัดค้านจากหลายฝ่าย

เนื่องจากเห็นว่า ปตท.ไม่เคยดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรมาก่อน ทำให้ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และอาจจะส่งผลเสียในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 ปตท.ได้ตัดสินใจส่งบริษัทลูกอย่างบริษัทปตท.เคมิคอล ลงนามร่วมทุนกับบริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น จำกัด (ไซม์ ดาร์บี้) ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและถือครองหุ้นร่วมกันในบริษัท ค็อกนิส โอลีโอเคมิคอลส์ (COM) ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีที่ใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

บริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เป็นบริษัทในเครือของบริษัทไซม์ ดาร์บี้ ดำเนินการบริหารพื้นที่ปลูกต้นปาล์มในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อใช้ผลิตน้ำมันปาล์ม ถือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเพาะปลูกและผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลก

นอกจากนี้ บริษัทไทยโอลิโอเคมี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท.เคมิคอล ยังได้รับไฟเขียวจากบีโอไอ ในโครงการลงทุนผลิตเมทิลเอสเทอร์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์ม เพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล มีมูลค่าเงินลงทุน 7,100 ล้านบาท ถือเป็นโรงงานผลิตโบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรก ที่มีกำลังการผลิตในระดับหลักแสนลิตรต่อวัน ที่ได้ผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วเมื่อปี 2550

นั่นคือดอกแรกๆ ที่ปตท.เดินหน้าที่จะขอเอี่ยวแหล่งปลูกปาล์ม ผ่านบริษัทลูก โดยวางให้ ปตท.เคมิคอล เป็นหัวหอกในการผลิตพลังานทดแทน ในฟากของ "ไบโอดีเซล" ต่อยอดไปถึงธุรกิจโอลิโอเคมี

ในฟากของธุรกิจ "เอทานอล" ปตท. วาดหวังให้บริษัทไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศ เข้ามาเขย่าตลาด แม้การดำเนินโครงการจะลุ่มๆ ดอนๆ ก็ตาม

เพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าไทยออยล์จะลงทุนสร้างโรงงานเอทานอลขนาดใหญ่ ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ กำลังการผลิตมากถึงวันละ 5 แสนลิตร ซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะถือเป็นโรงงานเอทานอลที่มีกำลังผลิตใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ

ทว่า โครงการนี้ต้องถูกพับไปในที่สุด จากความกังวลว่ากำลังการผลิตจะเกินปริมาณความต้องการ และยังไม่มีความชัดเจนในการส่งออก

แต่ไทยออยล์ได้หันมาชิมลางโครงการเล็กๆ ด้วยการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด เพื่อผลิตเอทานอล ขนาดกำลังการผลิต 1 แสนลิตรต่อวัน โดยใช้น้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยตรงเป็นโรงแรกของประเทศ

ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเป็นการร่วมมือทุนระหว่างผาแดงอินดัสตรีและบริษัทเพโทรกรีน ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

นี่คือบางส่วนของการเคลื่อนตัวของปตท.ที่จับจอง "โอกาส" ของธุรกิจนี้ ไม่นับการดอดลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

โดยโครงการที่ ปตท.อยู่ระหว่างลงแรงผลักดัน ได้แก่ การพัฒนาและวิจัยสาหร่ายน้ำเค็มเพื่อนำมาสกัดเป็นเอทานอล โดยร่วมกับหลายสถาบันการศึกษา การวิจัยโดยนำเอาผักตบชวามาเปลี่ยนเป็นเอทานอล โดยใช้เอนไซม์ช่วยย่อยสลาย และโครงการเซลลูโลสิก เอทานอล (Cellulosic Ethanol) ซึ่งเป็นการผลิตเอทานอลจากกากเส้นใยพืช

นอกจากโครงการเหล่านี้แล้ว ปตท.ยังมีอีกหลายโครงการที่พัฒนาร่วมกับค่ายรถยนต์ เช่น การพัฒนาร่วมกับ"โตโยต้า" เกี่ยวกับการพัฒนาน้ำมัน Bio Hydrogenated Diesel หรือ BHD ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลคุณภาพสูง มีปริมาณซัลเฟอร์น้อยมาก เหมาะสำหรับใช้ในรถปิกอัพ ก่อนจะผลักดันโครงการนี้ไปสู่การพัฒนาผลิตไบโอดีเซลจากพืชสบู่ดำในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากสังเกตจังหวะการเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ของปตท. จะเห็นว่าปตท. เลือกลงทุนผ่านบริษัทลูก รวมทั้งร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อกังวลเรื่องความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และอีกประเด็นคือ นโยบายของรัฐ ที่แม้จะดูเหมือนส่งเสริมพลังงานทางเลือก โดยกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกไว้อย่างชัดเจน ทว่า เสถียรภาพทางการเมืองที่ล่อแหลมเกินไป ทำให้ใครต่อใครไม่กล้าลงมาลุยเปื้อนโคลนอย่างเต็มตัว แม้ว่าสถานการณ์พลังงานของโลก จะรุมเร้าเพียงใด

"ปตท. ให้ความสนใจพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดยในอนาคตมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนในกิจการพลังงานทางเลือกใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเข้าไปมีเอี่ยวในแหล่งวัตถุดิบ มากกว่าจะเป็นผู้รับซื้อเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ปตท. จะ "ไม่ทิ้ง" พลังงานกระแสหลักอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจของปตท.สผ.ในการแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ยังเป็นพลังงานหลักที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปอีกนาน" อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. กล่าว

ปตท.จึงต้องเลือกที่จะเหยียบเรือสองแคม ทั้งพลังงานทางเลือกและพลังงานหลัก เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและกระจายเชื้อเพลิงให้กับประเทศ

นอกจากกลุ่มปตท.แล้ว กลุ่มทุนใหญ่ที่โดดมาเล่นในสนามพลังงานทางเลือกก็คือ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีที บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ที่มีแผนจะขยายธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก โดยจะมีทั้งบริษัทที่ดำเนินการเอง ร่วมลงทุนกับต่างประเทศ โดยจะเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก

"สินค้าจะมีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีที่ใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานลม แสงแดด รวมถึงการนำของเหลือใช้มาผลิตเชื้อเพลิง การนำถ่านหินมาผลิตน้ำมันเพื่อทดแทนน้ำมันเตา โดยเอสทีซีจะดำเนินการจดลิขสิทธิ์สินค้าเหล่านี้" ผู้บริหารของเอสทีซี กล่าว

สาเหตุที่เอสซีทีสนใจในธุรกิจนี้ ผู้บริหารเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เนื่องจากราคาน้ำมันผันผวนต่อเนื่อง แม้จะลดลงช่วงปลายปี 2551 แต่ปีนี้ก็กลับมาสูงอีกครั้ง ทำให้พลังงานทางเลือกเริ่มมีศักยภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน ณ ระดับราคาน้ำมันไม่ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนชัดถึงการแตกตัวสู่ธุรกิจพลังงาน เพราะนอกจากจะแตกบริษัทเพโทรกรีน ทำโรงงานเอทานอล ที่ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ แล้ว ยังมีอีก 2 บริษัท ที่ทำโรงงานไฟฟ้าชีวมวล คือ บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จ.ชัยภูมิ และบริษัท ด่านช้าง ไบโอเอ็นเยอร์ยี จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ทุ่มงบลงทุน 1,500-1,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจเอทานอล รองรับตลาดแก๊สโซฮอล์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลังจากขยายสู่ธุรกิจเอทานอลและธุรกิจไฟฟ้า คาดว่าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจจะแบ่งเป็นเอทานอล 11% ไฟฟ้า 9% และน้ำตาล 80%

เครือญาติ "ผู้น้อง" อย่าง ชนินท์ ว่องกุศลกิจ บอสใหญ่ บ้านปู ก็ไม่ปฏิเสธว่าสนใจธุรกิจพลังงานทางเลือกเช่นกัน โดยชนินท์เคยระบุว่าผลการศึกษาน่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ และยังบอกด้วยว่า มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในการผลิตเอทานอล ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

"ตอนนี้เพลยเยอร์เยอะมาก ผมก็มีทีมงานขึ้นมาดู ว่ากันจริงๆ แล้วเราศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็เริ่มมาดูโครงการต่างๆ จริงจังมากขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นลงทุน ในปีนี้ปีหน้าอาจจะเห็นโครงการและอาจจะร่วมมือกับมิตรผลในเรื่องเอทานอล" ชนินท์ เคยให้สัมภาษณ์สั้นๆ ไว้เช่นนั้น

เหตุผลที่บ้านปูสนใจโดดเข้ามาเล่นในธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้น ชนินท์บอกว่า เป็นเหมือนการ "ปักธง" เพื่อรอโอกาสที่จะกอบโกยรายได้ เนื่องจากประเมินสถานการณ์ดีมานด์-ซัพพลายน้ำมันของโลกแล้วพบว่า เป็นไปได้ "ยาก" ที่ราคาน้ำมันจะกลับมายืนในระดับต่ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่จะทรงตัวในระดับสูงต่อไป

ทำให้พลังงานทางเลือกกลายเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานของผู้ใช้น้ำมันในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจของบ้านปูที่ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหิน ที่มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง หรือธุรกิจผลิตไฟฟ้าก็มีความเสี่ยงในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยังกลายเป็นการจำกัดโอกาสเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ ความสนใจในธุรกิจพลังงานทำให้ที่ผ่านมาบ้านปู ถึงขึ้นตั้ง "หน่วยงาน" ขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งในเครือ
อีกกลุ่มทุนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคืออาณาจักรทีซีซี ของเจ้าพ่อน้ำเมา เจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งพลันที่นโยบายส่งเสริมพลังงานทางเลือกไพล่เข้าหูเขา เขาก็พร้อมจะต่อยอดเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากนโยบายรัฐทันที

จากที่ดินที่สะสมไว้ราว 1 แสนไร่ กระจายอยู่ใน 54 จังหวัด จาก 74 จังหวัด ทั่วประเทศ

ด้วยการก่อตั้ง บริษัททีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มธุรกิจอันดับที่ 5 และส่งทายาทคนเล็ก ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ดูแล ทั้งยังมีกุนซืออย่าง อนันต์ ดาโลดม อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คอยเป็นพี่เลี้ยง

ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร แบ่งธุรกิจเป็น 3 แขนง ได้แก่ ทีทีซี อะโกร ซึ่งมีอนันต์รับผิดชอบดูแลเรื่องผลิต การเพาะปลูก ทีซีซี อุตสาหกรรมน้ำตาล มีโรงงานน้ำตาลจำนวน 4 โรง และทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นเหมือนบริษัทแม่ ทำเรื่องลงทุนต่างประเทศ

นอกจากโครงการปลูกยางพาราในไทยแล้ว ทีซีซี ยังเข้าไปขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานทางเลือกอย่าง อ้อย และปาล์มน้ำมัน ในแถบอินโดจีน ได้แก่ โครงการร่วมทุนที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ในโครงการปาล์มน้ำมัน ปลูกอ้อย พร้อมตั้งโรงงานน้ำตาล และท่าเรือน้ำลึก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมทุนในลาว โดยเข้าไปปลูกอ้อยในแขวงจำปาสัก พื้นที่ 2 หมื่นไร่เพื่อนำผลผลิตมาป้อนให้กับโรงงานสุรา

"ธุรกิจเกษตรตามแนวคิดของคุณเจริญจะทำเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ปลูกเอง และแปรรูปเป็นผลผลิต ลักษณะเดียวกับทีซีซี มีโรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งนำอ้อยที่ปลูกเองมาทำน้ำตาล ส่วนโมลาส นำมาเป็นวัตถุดิบการผลิตสุราให้กับกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และยังได้พัฒนาสู่อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอย่างเอทานอล" อนันต์เคยถ่ายทอดความคิดของเจริญ

ในส่วนของธุรกิจเอทานอล เจริญ เป็นเสือปืนไว ดำเนินการภายใต้บริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นโรงงานผลิตเอทานอลรายแรกๆ มีกำลังการผลิต 1 แสนลิตรต่อวัน

อีกกลุ่มทุนที่ขยับขยายเข้ามาสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกแบบเงียบเชียบ นั่นคือ บริษัทกันยง อีเลคทริก ของ ประพัฒน์ โพธิวรคุณ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่โดดเข้ามาจับโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Waste-to-Energy) ในชื่อกลุ่มร่วมค้าเควายทีบีดับบลิว

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนหลากหลายธุรกิจในเมืองไทย ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา "ปักธง" ในธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งแนวโน้มของโลกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า

พลังงานทางเลือก คือ ทางเลือกใหม่ของพลังงานโลก ที่ยากจะเลี่ยงพ้น

หวั่นสหรัฐ-จีนยึดเวทีโลกร้อน

ผู้เขียน: 
ไม่ระบุผู้เขียน

ปิดฉากซัมมิตโลกร้อนแค่รับทราบ 'ปฏิญญาโคเปนเฮเกน' เหมาประเด็นขัดแย้งไปเจรจากันต่อที่เม็กซิโกช่วงปลายปีหน้า นานาชาติหวั่นสหรัฐกับจีนรวบหัวรวบหางดันสนธิสัญญารับใช้ผลประโยชน์ของสองมหาอำนาจ

เมื่อวันเสาร์ เวทีเจรจาของ 193 ประเทศซึ่งจัดโดยสหประชาชาติในเมืองหลวงของเดนมาร์กได้ปิดฉากลง โดยที่ประชุมเพียงแต่ "รับทราบ" ข้อตกลงที่ผลักดันโดยสหรัฐ จีน และประเทศเศรษฐกิจดาวรุ่ง คือ บราซิล อินเดีย และแอฟริกาใต้ ซึ่งเรียกว่า "Copenhagen Accord"

"ในที่สุด เราได้บรรลุข้อตกลง" เลขาธิการยูเอ็น บัน กีมูน กล่าว "ปฏิญญาโคเปนเฮเกนอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนได้ตั้งความหวังไว้ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ"

ปฏิญญาฉบับนี้ไม่ใช่สนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นเพียงบันทึกแสดงเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนเท่านั้น โดยยังขาดรายละเอียดในหลายประเด็น อาทิ มีการตั้งเป้าที่จะจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้ระบุว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าที่ว่านี้ อีกทั้งจำนวนก๊าซที่ให้คำมั่นกันว่าจะลดการปล่อยนั้นก็น้อยเกินกว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าดังกล่าว

นอกจากนี้ แม้มีการเขียนไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเงินก้อนนี้จะมาจากไหน รวมทั้งได้ยกประเด็นที่ตกลงกันยาก เช่น เป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นเรื่องของการเจรจาในอนาคต

เลขาธิการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ อีโว เดอ โบเออร์ กล่าวว่า ปฏิญญานี้เป็นเหมือนหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระยะยาว แต่ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีผลบังคับเป็นกฎหมาย เราจึงต้องตระเตรียมงานกันอีกมากก่อนไปถึงเวทีที่เม็กซิโก

การเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลงเรื่องโลกร้อนฉบับใหม่จะมีขึ้นที่เม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งบรรดาผู้เจรจาต่างหวังที่จะบรรลุฉันทามติในประเด็นต่างๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่โคเปนเฮเกน โดยหวังที่จะได้สนธิสัญญาที่จะมาแทนพิธีสารเกียวโต แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าการเจรจารอบหน้าจะสำเร็จ

ที่ประชุมเต็มคณะของการเจรจามาราธอนเพียงแต่ "รับทราบ" ข้อตกลงซึ่งมีการเสนอเป็นร่างสุดท้ายโดยประธานาธิบดีสหรัฐ บารัก โอบามา กับอีก 4 ประเทศเศรษฐกิจดาวรุ่งดังกล่าว ร่างข้อตกลงนี้ได้ถูกเสนอโดยผู้นำ รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของ 28 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป และบรรดาประเทศเกาะขนาดเล็ก ที่ล่อแหลมต่อผลกระทบจากโลกร้อน โดยอียูได้ยอมรับปฏิญญาดังกล่าวด้วยความจำใจ

ในชั่วโมงท้ายๆ ของการเจรจา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม และสิ้นสุดก่อนกำหนดเมื่อบ่ายวันเสาร์ บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องกันที่จะกำหนดเส้นตายของการยกร่างสนธิสัญญาสหประชาชาติภายในสิ้นปี 2553

โอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวหลังกลับจากกรุงโคเปนเฮเกนว่า การเจรจาเพื่อยกร่างข้อตกลงนี้จะมีความ "ยากลำบากและสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง" อย่างไรก็ดี นักสังเกตการณ์บอกว่า ในอนาคตข้างหน้า นโยบายระดับโลกว่าด้วยปัญหาโลกร้อนอาจถูกชงโดยสหรัฐกับจีน ดังที่ได้เกิดขึ้นที่เวทีโคเปนเฮเกน

ข่าวแจ้งว่า หลังจากสหรัฐกับจีนได้ร่วมกันเสนอร่างสุดท้ายของเอกสารปฏิญญาดังกล่าว เวทีเจรจาหวิดล่มเนื่องจากซูดาน นิการากัว คิวบา เวเนซุเอลา และโบลิเวีย ร่วมกันประณามร่างนี้ ซึ่งเดิมยูเอ็นตั้งใจจะให้ข้อสรุปนี้ได้รับมติสนับสนุนจากที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ ในที่สุดจึงเกิดการประนีประนอมเพื่อไม่ให้การเจรจาล่ม โดยข้อตกลงนี้ยอมให้มีการระบุชื่อของประเทศที่สนับสนุนและประเทศที่คัดค้านไว้ด้วย.

by ThaiWebExpert