'ไผ่'...สร้างเศรษฐกิจพิชิตโลกร้อน(2)

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

เมื่อวันพุธที่แล้ว กล่าวถึง “ไผ่” ที่กรมป่าไม้ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญ โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่อย่างยั่งยืนซึ่งไผ่เป็นพืชที่ถูกจับตามองว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี การปลูกไผ่นั้นใช้เวลาสั้นเพียงแค่3-5 ปี ในพื้นที่ที่เท่ากัน ป่าไผ่มีความสามารถในการดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนในอัตราที่สูงกว่าป่าธรรมชาติทั่วไป 30-35% นับว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างรวดเร็ว...วันนี้เราจะมากล่าวกันถึงเรื่องของไผ่ต่อไป...

สำหรับประเทศไทย มีพื้นที่ป่าไผ่อยู่ประมาณ 2,805,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดที่มีป่าไผ่มากที่สุดคือ จ.กาญจนบุรี แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดที่มีการปลูกไม้ไผ่เป็นอุตสาหกรรมคือ ปราจีนบุรี ปัจจุบันมีความต้องการกล้าไผ่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนไผ่ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามกล้าไผ่ที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางกรมป่าไม้โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้ ได้จัดให้มีการผลิตกล้าไผ่เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจทุกปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2551 กรมป่าไม้ได้แจกกล้าไม้ไผ่ให้ชาวบ้านไปจำนวนหนึ่ง ประมาณ 250,000 กล้า ประกอบไปด้วยไผ่รวก ไผ่ซางนวล ไผ่หก และไผ่ไร่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กรมป่าไม้เคยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ให้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่จากแหล่งที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ราษฎรรู้จักการใช้ประโยชน์ไผ่อย่างประหยัดและยั่งยืน โดยการเพิ่มมูลค่าและสามารถประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมแก่ครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไผ่ในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณที่ได้รับผล กระทบจากภัยพิบัติสึนามิอีกด้วย

ปัจจุบันกรมป่าไม้ มีโครงการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมอยู่หลายโครงการอาทิ การสร้างสวนรวมพันธุ์ไผ่ การขยายพันธุ์ การจัดการสวนไผ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะโครงสร้าง การยืดอายุการใช้งานของไผ่แต่ละชนิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยพัฒนาการผลิตไผ่อัดประสานเพื่องานประดิษฐ กรรม ทำแผ่นไม้ประกอบจากไผ่เพื่อการก่อสร้าง การทำแผ่นถ่านไม้ไผ่อัดซีเมนต์ การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้จากไผ่เพื่อบำบัดน้ำเสีย การทำถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่ การใช้ประโยชน์จากใบไผ่ การศึกษาการจัดการและเศรษฐกิจของการปลูกไผ่ เพื่อลดการใช้ไผ่จากป่าธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

เห็นได้ว่า ประโยชน์จากไม้ไผ่นั้นมีมากมาย ผู้ส่งเสริมการปลูกไผ่ สนับสนุนให้สร้างสรรค์งานจากไผ่ มิใช่มีแต่กรมป่าไม้เท่านั้น หน่วยงานอื่น ๆ ก็ให้ความสำคัญในเรื่องไผ่เช่นกัน มีงานวิจัยเกี่ยวกับไผ่มากมาย มีงานหนึ่งน่าสนใจ คือ โปรแกรมออกแบบลายไม้ไผ่ โดยทีมงานวิจัยโครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบลายทอไม้ไผ่ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น

งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของไม้ไผ่ให้ง่ายและรวดเร็วต่อการออกแบบลายทอในแต่ละครั้ง ช่วยลดเวลาและวัตถุดิบในการทำชิ้นงานตัวอย่าง พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ซึ่งจากวิธีการผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่ไปศึกษาวิจัยนั้นพบปัญหาหลายอย่าง เช่น การตัดขอบไม้ การอบไม้ การออกแบบลายทองของผลิตภัณฑ์

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีด้านการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมช่วยออกแบบลายทอไม้ไผ่ขึ้น โดยโปรแกรมมีความสามารถในการเลือกสีไม้ และสีของลายทอ เมื่อทำการเลือกแล้วโปรแกรมจะประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของลายทอทางจอคอมพิวเตอร์ก่อนจะนำไปผลิตจริง โปรแกรมนี้ยังมีรูปแบบการใช้งานที่มีเมนูเป็นของคำสั่งต่าง ๆ เป็นภาษาไทย ช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผลที่ได้รับ คือ ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความเข้าใจและสามารถทอลายไม้ไผ่จริง การทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการออกแบบต้นแบบลายทอโดยกำหนดจำนวนตะกอ 2 ตะกอ โปรแกรมช่วยออกแบบลายทอไม้ไผ่ใช้เวลา 15 นาที ซึ่งหากใช้วิธีการเดิมต้องใช้เวลา 5 ชั่วโมง 40 นาที...

ผู้ที่สนใจสอบถามที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 128ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5389-2780 ต่อ 1390, 0-5326-6517, 0-5322-1576 รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ www.rmutl.ac.th/clinictech/newweb/

วางปะการังเทียมครบ377แห่ง ประมงแจงผลงาน30ปีช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย

โดยหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล กรมประมงได้จัดทำโครงการจัดสร้างปะการังเทียมขึ้น เพื่อนำไปจัดวางในท้องทะเลไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 กรมประมงได้จัดวางปะการังเทียม หรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลครบจำนวน 377 แห่งแล้ว ประกอบด้วยแหล่งใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตรจำนวน 33 แห่ง และแหล่งเล็กครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรจำนวน 344 แห่ง โดยใช้แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร และ 2 X 2 X 2 เมตร เป็นวัสดุในการจัดทำปะการังเทียม

ผลของการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ก่อให้เกิดผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในบริเวณที่มีการจัดวางปะการังเทียม โดยแท่งคอนกรีตที่นำไปจัดวางนั้นจะกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ฟองน้ำ เพรียง หนอนทะเล และหอย รวมทั้งแพลงต์ตอนและสาหร่าย ตลอดจนปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ที่สำคัญด้านการประมงจะเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เสมือนกับแหล่งปะการังธรรมชาติ เช่น ปลากะพงแดง ปลาเหลืองขมิ้น ปลาสลิดหิน ปลากะรัง ปลานกแก้ว หมึก ปู และกุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าปลาที่หายากกลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เช่น ปลาจาระเม็ดเทา ปลาช่อนทะเล ปลากุเลา ปลาหมอทะเล และปลาตะลุมพุก เป็นต้น

ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งปะการังเทียมทำให้ชาวประมงมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับทำการประมงเพิ่มขึ้นและไม่ห่างจากฝั่ง เป็นผลดีต่อชาวประมงพื้นบ้านทำให้ไม่ต้องออกไปทำการประมงห่างฝั่ง และทำให้ชาวประมงที่มีเรือขนาดเล็กปลอดภัยขึ้น ช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 10-20 และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20-30

นอกจากนี้ยังเป็นผลพลอยได้ในการป้องกันเครื่องมืออวนลาก และอวนรุน ไม่ให้เข้ามาทำการประมงในบริเวณใกล้ฝั่ง จึงช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญคือกลายเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม

นักสิ่งแวดล้อมโวย โปรเจ็กต์เขื่อนยักษ์ ทำลายป่าดิบชื้นชิลี

โดยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 11 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของชิลีไฟเขียวโครงการเขื่อนมูลค่า 2.1 แสนล้านบาท แม้จะมีกระแสต้านอย่างหนัก ประชาชนโวยเขื่อนยักษ์เอื้อนายทุนทำลายธรรมชาติ

คณะกรรมาธิการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปินเยรา ได้ออกเสียงอนุมัติ 11 คน และงดออกเสียง 1 คนให้สร้างเขื่อนบนแม่น้ำเบเกอร์และปาสกวาในแคว้นไอย์เซนในวันจันทร์ ซึ่งเป็นเขตป่าดิบชื้นทางใต้ของปาตาโกเนียที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี

ดาเนียล เฟอร์นันเดซ รองประธานบริษัทไฮโดรไอย์เซนชี้ว่า หากโครงการเขื่อนเสร็จสิ้นจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 2.75 กิกะวัตต์ หรือเกือบ 3 เท่าของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน รวมทั้งยังสร้างการลงทุนในสิ่งก่อสร้างพื้นฐานและอาชีพในพื้นที่อีกนับหมื่นล้านบาท

แม้ว่าจะมีเพียงแค่กว่า 30 ครัวเรือนที่ต้องย้ายถิ่นฐาน แต่ก็มีคนจำนวนมากที่ต่อต้านโครงการ เพราะการสร้างเขื่อนจะทำให้พื้นที่ป่ากว่า 56.65 ตร.กม.ต้องจมลงใต้น้ำ และถูกตัดเพื่อเตรียมพื้นที่ในการสร้างเขื่อน อีกทั้งยังทำลายที่อยู่ของกวางใกล้สูญพันธุ์สัญลักษณ์ประจำชาติของชิลีที่เชื่อว่าเหลือแค่ 1,000 ตัวเท่านั้น

โครงการนี้มีการลงทุนไปแล้วถึง 6.6 พันล้านบาท แต่ผลสำรวจจากสำนักโพลล์อิปซอสชี้ว่า ชาวชิลีถึง 61% ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ และในวันจันทร์ประชาชนมากกว่าพันคนประท้วงในเมืองกอยฮักย์ ขว้างปาก้อนหินใส่รถของคณะกรรมาธิการและปะทะกับตำรวจ ส่วนในกรุงซันติอาโกมีผู้ประท้วงโครงการหลายพันคนรวมตัวปิดถนนหลักจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม

โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ทนายความชาวสหรัฐจากสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ยื่นให้ปินเยราทบทวนโครงการ เขาชี้ว่าอุตสาหกรรมหนักสามารถสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในทะเลทรายอะตะกามาใกล้ๆ กับแหล่งอุตสาหกรรมได้ แต่ที่โครงการเขื่อนยังคงเดินหน้าต่อไปเป็นเพราะเครือธุรกิจไฟฟ้าต่างชาติเอนเดซามีอิทธิพลเหนือรัฐบาลปินเยรา.

ไทยเดินเครื่องให้ความรู้ภาวะโลกร้อน หวั่นกระทบการค้า

โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

“พาณิชย์” เร่งเครื่องให้ความรู้ภาวะโลกร้อน หวั่นกระทบการค้า หลังประเทศพัฒนาแล้ว ดิ้นหามาตรการป้องกันโลกร้อน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วได้ใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อน โดยอาจจัดเก็บภาษีนำเข้าพิเศษสำหรับสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนทำให้ต้นทุนผู้ส่งออก โดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น และกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงอาจกลายเป็นการกีดกันทางการค้าได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกือบทุกกลุ่มต้องเร่งปรับตัว ทั้งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ได้ออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกรมได้ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายรับมือกับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งได้ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการค้า และกฎเกณฑ์ทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะล้วนแต่มีผลกระทบกับไทยแทบทั้งสิ้น

“การแก้ปัญหาโลกร้อน เริ่มมีความเกี่ยวโยงกับการค้า และเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เป็นทั้งความท้าทาย และโอกาส หากผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อม และปรับตัวได้ จะทำให้ธุรกิจของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือประเทศคู่แข่ง ซึ่งกรมจะติดตามมาตรการต่างๆ และแจ้งให้ผู้ประกอบการไทยทราบอย่างต่อเนื่อง” นางศรีรัตน์ย� กล่าว.

พาณิชย์" แนะธุรกิจไทยร่วมลดโลกร้อน ผลิตสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 พฤษภาคม 2554

พาณิชย์" แนะภาคธุรกิจไทยร่วมลดโลกร้อน ผลิตสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม แนะผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านเทโนโลยี และโอกาสทางการค้า

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดสัมมนา "การค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดยยอมรับว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง จนทำให้เกิดการร่วมมือกันภายใต้กรอบสหประชาชาติ คือ การจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมกันป้องกัน และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วได้ริเริ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าพิเศษสำหรับสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของประเทศผู้ส่งออก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และอาจมีลักษณะเป็นการกีดกันทางการค้า ซึ่งสินค้าเกือบทุกกลุ่มจะต้องเร่งปรับตัว ทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

ดังนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงทำการศึกษาวิเคราะห์ และเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อกำหนดนโยบายในการรองรับการปรับตัวต่อมาตรการดังกล่าว ให้สอดคล้องกัน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการค้า

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอกฎเกณฑ์ทางการค้าภายใต้ WTO ความคืบหน้าการเจรจาจัดทำพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจก และโอกาสทางการค้า เทคโนโลยี ของภาคธุรกิจในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความช่วยเหลือด้านการค้าเพื่อรับมือโลกร้อนจากองค์กรระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ไปประกอบการเตรียมความพร้อมของไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการปรับตัวในภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และการวางนโยบายการเข้าถึงเทคโนโลยี การขอรับความช่วยเหลือด้านการเพิ่มขีดความสามารถ

กลุ่มเกษตรแบบยั่งยืนรณรงค์ให้ใช้แนวทางเกษตรชีวภาพ เพิ่มปริมาณอาหารโลก

ผู้เขียน: 
Steve Baragona / ทรงพจน์ สุภาผล | กรุงวอชิงตัน

รายงาน ล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติระบุว่าราคาอาหารโลกกำลังเพิ่ม สูงขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ และคาดว่าความต้องการอาหารโลกจะเพิ่มขึ้น 70% ในช่วงกลางศตวรรษนี้ ประกอบกับการที่สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น ต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา ขาดแคลนอาหารทั่วโลก

วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2011

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบยั่งยืนบอกไว้ว่า ดินดีคือรากฐานสำคัญแห่งความรุ่งเรืองของประเทศต่างๆ และเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าชายชาร์ลสแห่งเวลส์ผู้ทรงเป็นนักการเกษตรชีวภาพมานานหลายสิบปี ทรงปราศรัยที่กรุงวอชิงตันถึงความสำคัญของดินที่ดีว่าจะส่งผลให้พืชพรรณ สัตว์และมนุษย์ดีตามไปด้วย เจ้าชายชาร์ลสตรัสว่าหากเรายังทำให้ดินเสื่อมสภาพดังเช่นที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน ทุนหรือทรัพยากรสำคัญของธรรมชาตินี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัว และนั่นหมายถึงระบบเศรษฐกิจก็จะพังทลายในเวลาไม่นานเช่นกัน

กลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนมองว่า ปัจจุบันทุนตามธรรมชาติหรือดินกำลังถูกคุกคามจากการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่เน้น พึ่งพาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์การเกษตรเช่นคุณ Hans Herren กล่าวว่าที่จริงแล้วสารเคมีสังเคราะห์เหล่านั้นไม่มีความจำเป็นทางการเกษตร และให้ผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะอาจปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และยังทำลายระบบนิเวศน์

คุณ Herren แนะนำให้ใช้กระบวนการทางธรรมชาติ เช่นใช้ตัวต่อในการกำจัดศัตรูพืชแทนยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นการกำจัดต้นตอของปัญหาไม่ใช่รักษาตามอาการเหมือนที่ทำกันอยู่ใน ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าการรักษาตามอาการหรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั้น ดีต่อภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว

แต่การเกษตรแบบชีวภาพอย่างยั่งยืนก็อาจดีต่อธุรกิจและหมายถึงผลกำไรได้ เช่นกัน หากเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทางชีวภาพนั้น และอาจหมายถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าเกษตรชีวภาพหรือ Organic ยังคงมีราคาแพงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปอยู่มาก เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าชายชาร์ลสทรงอธิบายว่ามีเหตุผลสำคัญ 2 ประการ เหตุผลแรกคือระบบการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การเกษตรแบบพาณิชย์ที่เป็นรากฐานของปัญหาต่างๆ เหตุผลข้อสองคือมิได้มีการนำความสูญเสียหรือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมาคิด คำนวณรวมในราคาพืชผลทางการเกษตรทั่วไปเหล่านั้นด้วย

เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงระบุว่าอัตราความสูญเสียจากการเกษตรเชิงพาณิชย์กำลัง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรให้เร็วที่ สุด ซึ่งคุณ Hans Herren เห็นด้วยในเรื่องนี้ และได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีกราว 400 คนจัดทำรายงานเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเพิ่ม ปริมาณอาหารโลกไปพร้อมๆกัน

แม้ว่าประเด็นเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนนี้กำลังถูกต่อต้านจากชุมชนเกษตร จำนวนมาก พร้อมข้อสงสัยว่าจะมีอาหารเพียงพอเลี้ยงประชากรโลกในอนาคตได้อย่างไรหากไม่ ใช้ปุ๋ยและยาฆาแมลง แต่ถึงกระนั้นกลุ่มความเคลื่อนไหวเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนก็กำลังเติบโตเบ่ง บานอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องอาศัยสารเคมีช่วยแต่อย่างใด

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552 – 2556

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552 – 2556 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและโครงการเงินกู้ให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยของ ธกส.

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและโครงการเงินกู้ให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยของ ธกส. ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้

รายงานพิเศษ: รมว.ทส.ชี้แก้ปัญหากัดเซาะต้องแก้เรื่องกระแสน้ำในอ่าวไทย จับมือนานาชาติบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ United Nations Environment Programme/Coordinating Body on the Seas of East Asia (UNEP/COBSEA) เปิดเวทีระดมสมอง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่ง บูรณาการความร่วมมือกับนานาประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Dr.Hak-So Kim ประธานสถาบันทางทะเล สาธารณรัฐเกาหลี และ Dr.Young-Woo Park ผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานการเปิดสัมมนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ปัญหาการเพิ่มระดับน้ำของมหาสมุทร จากการสูงขึ้นของอุณหภูมิโลกนับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน แต่สาเหตุสำคัญของปัญหานี้ก็คือมนุษย์ จากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ถูกวิธี ทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการชะล้างหน้าดิน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ได้ย้อนกลับมาหามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงชายฝั่ง และการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วย

การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ทำให้มองเห็นว่าในแต่ละประเทศมีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งเรื่องของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในมหาสมุทรด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสภาพปัญหาของประเทศไทย

รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะเมื่อเราแก้จุดหนึ่งแล้วก็ยังสามารถส่งผลกระทบไปอีกจุดหนึ่งได้ และจากที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในหลายพื้นที่ พบว่าสิ่งก่อสร้างที่ยื่นลงไปในทะเลได้ส่งผลกระทบมากมายต่อระบบนิเวศ และการเกิดการไหลเวียนของตะกอนทราย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่รู้จักจบสิ้น

การพัฒนาในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน ไม่เป็นระบบ และไม่มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเรื่องของผลกระทบดังกล่าว แต่ก็ยังเป็นการทำ EIA เฉพาะที่ แต่ในระยะยาวหากยังไม่ดูแลในเรื่องของกระแสน้ำในอ่าวไทย ปัญหานี้ก็จะไม่จบสิ้น ตัวอย่างที่แหลมตะลุมพุกที่ได้มีการเรียกร้องที่จะอพยพโยกย้ายออกมาจากพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ทางรัฐบาลจัดการแก้ไขให้

"การปักไม้ไผ่เพื่อการแก้ไขปัญหาก็เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำ ในเรื่องของการปลูกป่าชายเลนเทียมที่เราไม่มุ่งเน้นการปลูกป่าชายเลนในลักษณะแบบเป็นแถวเป็นแนวเพราะไม่สามารถป้องกันได้ และต้นไม้ที่เพิ่งปลูกก็จะล้มไปด้วย และมันจะทำให้เกิดการกัดเซาะอยู่ดี ฉะนั้นการปลูกป่าชายเลนเทียมต้องปลูกแบบผสมผสานกันระหว่างการปักไม้ไผ่ และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนคือปลูกในรูปแบบธรรมชาติ ไม่เป็นแถวเป็นแนวเพื่อที่จะทำให้ระบบนิเวศได้ฟื้นตัวขึ้นมา แต่หัวใจสำคัญคือเรื่องการใช้ที่ดินชายฝั่ง เพราะตะกอนจากปากแม่น้ำนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ผมจึงได้พูดในที่ประชุมว่าเราต้องไม่มองเฉพาะชายฝั่งแต่เราต้องมองไปยังกลางน้ำและต้นน้ำด้วย การสัมมนาครั้งนี้ก็เท่ากับว่าได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันแล้วนำมาหาคำตอบในภาพรวมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสุวิทย์ กล่าว ด้าน นายเกษมสันต์ จิณณวาสโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวต่อว่า การสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เรื่องแนวทางการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของประเทศ เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการจัดประชุมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีระดมสมองและนำเสนอข้อมูลวิชาการ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี มาตรการ และวิธีการใหม่ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานการปักไม้ไผ่เพื่อเร่งการตกตะกอนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการช่วยเหลือกล้าไม้ขนาดเล็ก ณ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และการดำเนินการสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) รอดักทราย (Groin) หน้าชายฝั่งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และเขื่อนกันทรายปากร่องน้ำ (Jetty) บริเวณปากคลองบางตราน้อย ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ทช.ยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งเมื่อ วันที่ 28-29 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน และต่างประเทศ การสัมมนากลุ่มย่อยจากทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กลุ่มประเทศสมาชิก COPSEA อาทิ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนามประเทศละ 2 คน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 250 คน

สำหรับเป้าหมายของการจัดการประชุมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของทั่วโลก และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดทำนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับประเทศไทย และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คักเก็น ตึกแปลกตา ช่วยลดโลกร้อน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

 

 

ถ้าให้นึกภาพของตึก หรืออาคารสำนักงานแล้วล่ะก็ เชื่อว่าหลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงภาพของตึกใหญ่ ๆ รูปทรงเหลี่ยม ๆ กันแน่นอน และหากใครได้มาเห็น "คักเก็น" ตึกที่มีรูปทรงแปลกและสะดุดตาแบบนี้ ก็อาจจะนึกไม่ถึงกันแน่ ๆ ว่านี่คืออาคารสำนักงาน

"คักเก็น" คือชื่อของอาคารสำนักงานที่แปลกตานี้ เป็นอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาลเมอร์ส ตั้งอยู่ที่เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน เป็นอาคารมีความโดดเด่นด้วยเฉดสีแดงที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล มีรูปทรงเป็นแบบซี่ล้อ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อคักเก็น ที่มีความหมายว่าซี่ล้อ และเส้นใบของใบไม้ โดยเป็นอาคารที่มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้นด้วยกัน

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงแล้ว อาคารนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา ไว้ใช้เป็นพลังงานหลักในการหมุนเวียนการใช้พลังงานต่างๆภายในตัวอาคารทั้งหมด ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นไปได้มากเลยทีเดียว

 

เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้กับเจ้าของแนวความคิดของอาคารนี้จริง ๆ เพราะไม่ใช่แค่โดดเด่นในเรื่องของรูปทรงที่แปลกตาเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกต่างหาก เห็นทีประเทศไทยเรา ก็น่าจะสร้างหรือใช้วิธีการแบบอาคารคักเก็นนี้ดูบ้างเหมือนกัน เผื่อจะให้ความร้อนและการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านเราได้ลดลงไปบ้าง

by ThaiWebExpert