ร้องศาลปค. ยกเลิกโมเดลค่าเสียหายโลกร้อน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

วันที่ 13 กันยายน นายบุญ แซ่จุ่ง ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด พร้อมตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการนำแบบจำลองการคิดค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมมาใช้บังคับในคดีแพ่ง 5 คน ได้ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ได้ยื่นฟ้องในคดีโลกร้อนเมื่อวันที่14 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้บังคับใช้แบบจำลองค่าเสียหายโลกร้อนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ละเมิดสิทธิชุมชน ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยนางปราณี นานช้า หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ที่ดินทำกินและที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เนื้อที่ 30 ไร่ ปลูกพืชไร่และยางพารา เมื่อยางพาราหมดสภาพก็ตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่แต่ถูกกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พื้นที่หมู่ 2 ต.ปะเหลียน และขับไล่ออกจากพื้นที่ จึงต้องรวมตัวกันยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง

ประเด็นสีเขียว การค้าและการเจรจา FTA อียู-ไทย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -- พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555

ยูสนใจและให้ความสำคัญกับประเด็น สีเขียวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สวัสดิภาพสัตว์ และบางครั้งรวมไปถึงประเด็นด้านสังคมอื่นๆ อาทิเช่น แรงงาน สวัสดิการสังคม และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในเวทีการค้าโลกยุคที่การแข่งขันกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น จีน อินเดีย เข้มข้นขึ้น อียูยิ่งมีแนวโน้มผูกโยงประเด็นสีเขียวเหล่านี้เข้ากับเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าและการเจรจาเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ กับคู่ค้าต่างๆ มากขึ้น อีกทั้ง มาตรการและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของอียูก็มีนัยและส่งผลกระทบเชิงพาณิชย์และเชิงเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าอย่างที่อียูเองก็ปฏิเสธไม่ได้

สำหรับอียูแล้ว เป้าหมายการมุ่งสู่การเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Economy หมายถึง การบูรณาการและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งอียูเห็นว่าประเด็นสีเขียวไม่ได้ถือเป็นภาระหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจหรือของประเทศสมาชิก แต่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นการลงทุน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว แทนที่จะถูกมองว่าเป็นข้อกีดกันหรือข้อจำกัดทางการค้าอย่างที่หลายคนมอง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นสีเขียวกลายเป็นประเด็นฮอตที่ได้รับการหารือในหมู่ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายระดับสูงของอียู และอียูได้ออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ อาทิเช่น EU ETS (Emission Trading Scheme) เพื่อกำหนดสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในอียู และสร้างระบบการค้าขายคาร์บอนเครดิต กฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) เพื่อป้องกันการจับปลาและการประมงเถื่อน กฎระเบียบ FLEGT และ EU Timber Regulation ป้องกันการค้าไม้เถื่อน เป็นต้น

อาจมองว่ามาตรการสีเขียวเหล่านี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการดำเนินการค้า แต่อันที่จริง กฎระเบียบเหล่านี้ส่งผลกระทบในเชิงพาณิชย์และการดำเนินการค้าระหว่างอียูกับประเทศคู่ค้ารวมทั้งไทย อาทิเช่น การส่งออกสินค้าประมง (ส หรับกฎระเบียบ IUU) และสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (สำหรับกฎระเบียบ กฎระเบียบ FLEGT และ EU Timber Regulation) ไปยังตลาดสหภาพยุโรป กล่าวคือ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิตของสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อให้สามารถตรวจตรวจสอบย้อนกลับและมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวก่อนที่จะส่งออกไปยังอียู และที่สำคัญ ประเทศ ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจะต้องสามารถยืนยันได้ว่าสินค้าที่ส่งออกไปอียูนั้นไม่ได้ มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือเถื่อน

สำหรับระบบ EU ETS ยกตัวอย่างสำหรับสาขาการบิน ก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้ากับไทย เพราะ สายการบินที่บินเข้าไปยังและบินออกจากท่าอากาศยานของประเทศอียู จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครดิตสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่ม(หากได้ใช้โควตาการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่อียูให้ฟรีหมด แต่อย่างไรก็ดี ในอนาคต อียูมีแนวโน้มลดการให้โควตาการปล่อยก๊าซฟรีลงไปเรื่อยๆ) นั่นหมายถึง ราคาค่าโดยสารเครื่องบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบในลักษณะ pass-through costs จึงไปสู่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทำให้ ต้นทุนของสินค้าจากไทยที่ส่งออกไปยังอียูผ่านสายการบินอาจเพิ่มขึ้นด้วย อาจมองได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ (discriminatory) ต่อสินค้าที่ ส่งออกมายังอียูผ่านสายการบินก็ว่าได้ ในบริบทของการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ เอฟทีเอ อียูให้ความส คัญกับประเด็นสีเขียวอย่างมาก โดยได้ผนวกประเด็นสีเขียวไว้เป็นเรื่องหลักในการเจรจา อาทิเช่น การเจรจาเอฟทีเอกับเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี และเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาสีเขียวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดรับกับข้อเรียกร้องต่างๆ ของอียู อาทิเช่น การออกกฎหมาย ETS ของเกาหลีใต้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ETS ของอียู การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การสนับสนุนการบริโภคสีเขียว และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เป็นต้น เกาหลีใต้ได้ดำเนินมาตรการสีเขียวเหล่านี้ เป็นนโยบายระดับชาติเลยทีเดียว

สำหรับประเทศไทย ประเด็นสีเขียวและ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของอียูมัก ถูกมอง ว่าเป็นเรื่องของการปกป้องทางการค้าหรือเป็นการสร้างการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ซึ่งก็คงอดคิดไม่ได้ เพราะมาตรการเหล่านี้ ก็ส่งผลกระทบเชิงพาณิชย์และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยจริงๆ แต่สิ่งที่ต้องตระหนักและยอมรับ คือ อียูเป็นผู้กำหนดเกมสีเขียวนี้ในการดำเนินการค้าในระดับโลก และได้ใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกับการเจรจาเอฟทีเอ กับหลายประเทศ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จหากไทยจะเริ่มเจรจาเอฟทีเอ กับอียูก็คง ต้องทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายสีเขียวของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเรียกร้องและมาตรการต่างๆ ของอียู เพื่อจะได้ใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศและพัฒนาศักยภาพ ของภาคธุรกิจไทย พร้อมๆ ไปกับการเจรจาเอฟทีเอ กับอียู ซึ่งภาคธุรกิจไทยหลากหลายสาขาก็มีศักยภาพในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยหน้าใคร ดังนั้น แทนที่จะมองว่าประเด็นสีเขียว เป็นเพียงเรื่องของการกีดกันทางการค้าจากอียู น่าจะมองว่าเป็นโอกาสในการหาช่องทางและ โอกาสใหม่ๆ ให้ภาคธุรกิจไทยผ่านการเจรจา เอฟทีเอกับอียู (กรุงเทพธุรกิจ)

เผย 100 ชื่อสิ่งมีชีวิตเสี่ยงสูญพันธุ์

โดย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 กันยายน 2555

กลุ่มอนุรักษ์เผยรายชื่อ 100 สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งจะอยู่รอดได้หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนึกสาธารณะ

สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ซีเอสแอล) เปิดเผยรายชื่อสิ่งมีชีวิต 100 สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสุญพันธุ์ในเร็ววันนี้ หากรัฐบาลและประชาชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเร็ว เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ประกอบไปด้วยสัตว์ พืช และ เห็ดรา ทั้ง 100 สายพันธุ์นี้มีถิ่นอาศัยในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่กำลังเสี่ยงต่อการถูกทำลาย

สิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสุญพันธุ์ใน 100 รายชื่อของซีเอสแอล เช่น กิ้งก่าคาเมเลียนทาร์ซาน ที่มีถิ่นอาศัยบนเกาะมาดากัสการ์ และปิ๊กมี่ ทรี โท สล็อธ ในป่าประเทศปานามา อาจจะถูกปล่อยให้สูญพันธุ์ไปเพราะสัตว์เหล่านี้ ไม่มีคุณประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตมนุษย์

ซีเอสแอล เปิดเผยรายงานฉบับนี้ ในการประชุมการอนุรักษ์โลก ที่จัดขึ้นบนเกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยสหภาพการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศ (ไอยูซีเอ็น) เป็นเจ้าภาพเมื่อวันอังคาร (11 ก.ย.) โดยมีตัวแทนรัฐบาล เอ็นจีโอ นักวิทยาศาสตร์ และ ผู้บริหารธุรกิจจาก 170 ประเทศ จำนวนกว่า 8,000 คนเข้าร่วม

ก่อนหน้านี้ ไอยูซีเอ็น เปิดเผยในรายงานการประชุมเวิล์ด ซัมมิท ริโอพลัส 20 ในนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ว่าจากการศึกษาสิ่งมีชีวิต 63,837 สายพันธุ์บนโลกใบนี้ พบว่า 19,817 สายพันธุ์ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกทำลาย การล่า และ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ไอยูซีเอ็น ระบุว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่ม "รายชื่อสีแดง"ที่เสี่ยงต่อการสุญพันธุ์นั้น คิดเป็น 41% ของสายพันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 33% ของปะการังที่ก่อตัวเป็นแนวปะการังทั่วโลก 25% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 20% ของพืชบนโลก และ 13% ของสายพันธุ์นกทั้งหมด

นายโจนาธาน เบลลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ของซีเอสแอล กล่าวว่า ประชากรโลกกลายเป็นกลุ่มประโยชน์นิยม และพยายามรีดเค้นประโยชน์จากธรรมชาติ ดังนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆจึงต้องเริ่มต้นการเปลี่ยนสำนึกสาธารณะและประกาศให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการสุญพันธุ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้

กองทุนสิ่งแวดล้อมทุ่ม 2 พันล้านทำฐานข้อมูลกันรุกป่า

โดย ไทยรัฐ วันที่ 11 กันยายน 2555

ทส.ลุยทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 73 จังหวัด ป้องกันการรุกป่า กองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้งบกว่า 2 พันล้าน เชื่อมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือที่สุด...

จากการประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยนายชำนาญ เอกวัฒนโขติกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.ต่างๆ สำหรับใช้พิสูจน์สิทธิในที่ดินและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ได้แก่ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าชายเลน แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. โดยมีการสอบทานแนวเขตป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่รววบรวมข้อเท็จจริงของแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งศึกษารูปแบบออกแบบจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

นายอุดม จันทรสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ทส. กล่าวว่า ได้ทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 5 ช่วงปี เริ่มตั้งแต่ปี 2495-2547 มารวมไว้เป็นฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศชุดเดียวกันที่ ทส.โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 2,254 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์และที่ดินของรัฐทุกประเภทในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและราษฎรร่วมชี้แนวเขตก่อนลงพิกัดและเส้นแนวเขตในแผนที่ โดยยึดตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นหลัก ซึ่งทำให้รู้ว่าใครอยู่มาก่อน หรือหลังประกาศเขตป่า ซึ่งข้อมูลจาก ทส. ถือเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้.

ไทยเตรียมผลักดันอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมเป็นอาชญากรรมข้ามชาติในการประชุม SOMTC

โดย ทีมข่าวอาชญากรรม 12 กันยายน 2555

สตช.เตรียมความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officer Meeting Transnational Crime หรือ SOMTC) ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เน้นย้ำความปลอดภัยเต็มที่

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) วันที่ 12 ก.ย. 2555 พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ SOMTC Leader Thailand ยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officer Meeting Transnational Crime หรือ SOMTC) ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี โดยในวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ คือ การประชุมของคณะทำงานด้านการต่อต้าน การก่อการร้าย, คณะทำงานด้านการค้ามนุษย์, การรายงานผลการประชุมด้านยาเสพติดและการลักลอบค้ายาเสพติด

นอกจากนี้ ประเทศไทยเตรียมผลักดันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติในกรอบอาเซียนด้วย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย, การค้าผิดกฎหมายซึ่งสารที่ทำลายโอโซน, การทิ้งและการเคลื่อนย้ายกากของเสียอันตรายต่างๆ, การประมงที่ผิดกฎหมาย และการทำไม้ ค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้ชาติสมาชิกสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเทียบเท่าการค้าอาวุธ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความสงบสุข รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

โฆษก ตร.กล่าวด้วยว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่ออารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยสถานที่พักและสถานที่จัดการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมาย บก.จร.อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

Sustainability Community 2012: อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

2012-09-28

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา"Sustainability Community 2012 : อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ร่วมเสวนาการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

งานเสวนานี้ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน นี้ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ชั้น 3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.communities2012.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโย พรหมชาติ โทร 02-209-3900 ต่อ 3406 Email: yo_p@pruksa.com

รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน พิเศษ!!!สำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียน จะได้รับของที่ระลึกพิเศษในวันงาน

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว

ผู้เขียน: 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.....ผู้ประสานงานชุดโครงการ

“อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว” เป็นชื่อหัวข้อการจัดประชุมประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเพิ่งจัดการประชุมไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา เป็นชื่อที่สะท้อนถึงแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ทางสภาพัฒน์ฯ มีมุมมองว่า การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสีเขียวเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะยกระดับประเทศไทยจากสถานภาพเดิมที่อาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานราคาถูกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีขีดจำกัดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนา ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวที่มีแบบแผนและมาตรฐานการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก “กับดักการพัฒนาของประเทศระดับรายได้ปานกลาง” (Middle-income Trap) ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปรับกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีแรงผลักดันสำคัญมาจากปัจจัยหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แรงกดดันจากความจำเป็นที่ต้องร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัญหาความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ผ่านมาของไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่มีผลอย่างมาก คือ แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ที่ถูกนำเสนอโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มาตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.2009 และเป็นหัวข้อหลักของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (การประชุม Rio+20) ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2012 ที่ประเทศบราซิล แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเป็นความพยายามของ UNEP ที่จะแก้ไขปัญหาของการพัฒนาที่ “ไม่ยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งปัญหาวิกฤติหลายด้านที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2007 (วิกฤติอาหาร วิกฤติพลังงาน และวิกฤติการเงิน)  
เศรษฐกิจสีเขียวตามแนวคิดของ UNEP หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม ขณะเดียวกันช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ คือ การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพยากร และได้เสนอให้นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปใช้กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสาขาการผลิตต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง เป็นต้น
ประเทศต่างๆ มีมุมมอง จุดยืนต่อเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทางกลุ่มสหภาพยุโรปมีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว แต่ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงนำเสนอออกมาเป็นแนวคิดเรื่อง “การเติบโตสีเขียว” ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ประเทศโบลิเวียเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอาจสร้างผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เป็นการแปรทรัพยากรสาธารณะให้เป็นสินค้าในระบบตลาด ทำให้คนยากจนเข้าถึงฐานทรัพยากรยากขึ้น ฯลฯ
จากผลการประชุม Rio+20 ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวอยู่ในเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่ชื่อว่า “อนาคตที่เราต้องการ” โดยระบุว่า เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ประเทศต่างๆ เลือกกำหนดความหมาย รูปแบบ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม และระดับการพัฒนาของตน ข้อสรุปดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากต่อเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในขณะนี้จึงเป็นการบ้านของแต่ละประเทศว่าจะเลือกใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวหรือไม่ และจะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวอย่างไร
สำหรับประเทศไทย ทางสภาพัฒน์ฯ ได้นำ “แนวคิดการเติบโตสีเขียวกับการพัฒนาสังคมสีเขียว” มาใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยให้คำจำกัดความว่าเป็น “การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและสูญเสียความสมดุลในการที่จะค้ำจุนการดำรงชีพ และสนับสนุนวิถีชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต”
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสีเขียวตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีหลายประการที่เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้า เช่น การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศสู่เศรษฐกิจและการเติบโตสีเขียว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติการ ปรับโครงสร้างระบบภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  การเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นำไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอน) ฯลฯ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนพัฒนาที่ให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระดับโลก ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ นับเป็นแผนพัฒนาที่มีความเป็น “สีเขียว” มากที่สุด หากสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริงจะเป็นความหวังต่อการช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และปัญหาความขัดแย้งด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย  อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมสีเขียวต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายหลายประการ ประเด็นท้าทายที่สภาพัฒน์ฯ ระบุไว้ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่สังคมสีเขียวต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงาน การขาดแรงผลักดันจากภาครัฐอย่างจริงจัง ฯลฯ  
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สภาพัฒน์ฯ ไม่ได้ระบุไว้ คือ “นโยบายประชานิยม” ที่มุ่งหวังผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนจากคะแนนเสียงในระยะสั้น แต่ทิ้งภาระต้นทุนด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนสังคม และต้นทุนสิ่งแวดล้อมในระยะยาวไว้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ และจะทำให้อนาคตของประเทศไทยเบี่ยงเบนออกจาก “เส้นทางสีเขียว” ที่ยากต่อการหวนกลับ

 

 

ภาพ: http://www1.aston.ac.uk

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนิเวศ

ผู้เขียน: 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.....ผู้ประสานงานชุดโครงการ

“อุตสาหกรรมนิเวศ” (Industrial Ecology) เป็นแนวคิดของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำเสนอและผลักดัน โดยกำหนดให้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศปีละ 3 แห่ง และภายในปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
หลักของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จะเน้นการใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการรวมกิจกรรมของทุกภาคส่วน โดยมีหลักการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ 3 ประการสำคัญ คือ (หนึ่ง) การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เป็นการปรับกระบวนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (สอง) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้างความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย (สาม) การใช้หลักการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนิเวศ เป็นการปรับแนวคิดในการจัดการภาคธุรกิจการผลิต จากการบำบัดมาเป็นการป้องกันมลพิษ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคการผลิตและบริการย่อย สู่การผลิตนิเวศและบริการนิเวศด้วยระบบจัดการวัสดุ วัตถุดิบ และพลังงานเพื่อการผลิตแบบ 3Rs ทำให้กากของเสียมีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ
แนวคิดอุตสาหกรรมนิเวศเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางการพัฒนาสู่ “สังคมสีเขียว” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของสังคมที่เป็นจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (อีกสองด้าน คือ สังคมมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม) สังคมสีเขียวที่กำหนดไว้ในแผนฯ 11 เน้นการปรับโครงสร้างการผลิตสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และจัดการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความเป็นธรรมและการเกื้อกูลในสังคมไทย
ความท้าทายของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนิเวศสู่การปฏิบัติได้จริงมีหลายประการ
    ในด้านกรอบแนวคิด อุตสาหกรรมนิเวศเป็นแนวคิดที่ตอบสนองต่อความตื่นตัวและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั่วไปและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกระแสและแรงกดดันระหว่างประเทศในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว พยายามหาจุดลงตัวระหว่างทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต แต่จากบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีปัญหาเขตพื้นที่มาบตาพุด ทำให้ภาคประชาสังคมยังไม่มีความไว้วางใจ มีความระแวงสงสัย และยังมีข้อคำถามอีกมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนิเวศทั้งในเชิงหลักการและแนวคิด
    ในด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศไปสู่การปฏิบัตินับเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง  ในสภาพการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกี่ยวกับ “ภูมิทัศน์ทางการเมือง” ในกระบวนการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีตัวกระทำใหม่ (ชุมชนท้องถิ่น องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศาลปกครอง)  มีกติกาและกระบวนการใหม่ที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติหลายมาตราของรัฐธรรมนูญ (เช่น เรื่องการมีส่วนร่วม เรื่องการรับฟังความเห็น ) รวมทั้งมีเครื่องมือใหม่เพิ่มขึ้นในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข ฯลฯ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเป็นจริงชุดใหม่
    ในด้านเครื่องมือบริหารจัดการและตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศ เครื่องมือหลักที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างหลายด้าน การเพิ่มเรื่อง HIA ผนวกเข้ามาในระบบ EIA ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา เนื่องจากตัว EIA ซึ่งเป็นระบบหลักมีปัญหาอยู่มาก จำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แท้จริงของเครื่องมือนี้ คือ การช่วยชี้ว่าอาจเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมนิเวศ) จะหาทางป้องกันหรือลดผลกระทบได้อย่างไร และนำไปสู่การดำเนินการจริงตามข้อเสนอที่ระบุไว้ตามรายงาน EIA
    นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่งที่ กนอ.ได้กำหนดไว้เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับอุตสาหกรรมนิเวศในปี 2553-2555 แล้ว ขอเสนอให้ดำเนินการในเขตมาบตาพุดเป็นพื้นที่ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องนำไปสู่การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งหมายความว่าแก้ไขปัญหามลพิษได้สำเร็จ เป็นการทดสอบและพิสูจน์ว่าแนวคิดอุตสาหกรรมนิเวศจะมีผลในทางปฏิบัติได้จริงหรือไม่สำหรับประเทศไทย

 

 

ภาพ:http://www.eco-structure.com/urban-design/scaling-up.aspx

รับสมัครงานผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการฯ

2012-09-11 17:55

ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs Think Tank)

    ชุดโครงการ MEAs Think Tank ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการสังเคราะห์ความรู้เพื่อดำเนินการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานภายในประเทศและผลักดันสู่เวทีเจรจาระหว่างประเทศ และในรูปแบบการจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ (เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชุดโครงการฯได้ที่ www.measwatch.org)
    ชุดโครงการฯได้ประกาศรับผู้สมัครในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 31 ตุลาคม 2555 โดยจะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อนัดสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน1 ช่วงระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2555  ดูรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงานได้ดังต่อไปนี้

ขัอกำหนดและขอบเขตของงาน

ตำแหน่ง            ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการฯ
สถานที่ทำงาน     สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
                      8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.    ประสานงานกับนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจัดประชุมและติดตามความก้าวหน้าของนักวิจัยในชุดโครงการ
2.    บริหารงานระบบเอกสาร การส่งจดหมาย การจัดประชุมและการสรุปประชุม การจัดทำรายงานของหน่วยประสาน
3.    ดูแลระบบและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง ในเวปไซต์ www.measwatch.org อย่างเป็นประจำ รวมถึงเขียนบทความในประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4.    จัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาวิจัย
5.    หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานชุดโครงการฯ
 

คุณสมบัติ
1.    สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
2.    มีความสนใจและใฝ่เรียนรู้ติดตามประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.    มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อเนื้องานทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรและผู้ร่วมงาน รวมถึงสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อสภาวะการทำงานได้
4.    สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานของคอมพิวเตอร์ (Microsoft Offices) ได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญในการสืบค้นข้อมูลจากทางเวปไซต์
5.    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน แต่ขอให้ใจรักและพร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลา
6.    สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้สำหรับการจัดการประชุมและกิจกรรมต่างๆ
7.    ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 35 ปี

 ค่าตอบแทน 15,000-20,000 บาท+สวัสดิการสังคม (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)

 เริ่มปฏิบัติงาน มกราคม 2556

หากสนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัวถึงเหตุผลที่อยากเข้าร่วมงานกับทางชุดโครงการฯ และมุมมองและความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)

พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวมาที่ measwatch@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

 [1] ทดสอบความรู้พื้นฐานหรือความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความสามารถในการเขียนรายงานสรุปการประชุม/การสัมมนา

เวียดนามจี้ใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 กันยายน 2555 โดย กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนามเรียกร้องใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

ประธานาธิบดีเจื่อง เติ่น ซาง ของเวียดนาม เตือนในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่รัสเซียเมื่อวันศุกร์ (7 ก.ย.)ที่ผ่านมาว่า หลายชาติ อาจต้องมีส่วนร่วมในความขัดแย้ง การเข้าถึงแหล่งน้ำ และเรียกร้องให้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน เนื่องจากแหล่งน้ำมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจุดอ่อนไหวทางภูมิศาสตร์การเมืองเช่นเดียวกับน้ำมัน

ประธานาธิบดีเวียดนาม กล่าวว่า นี่ไม่ใช่การกล่าวเกินจริง ที่จะมองว่า แหล่งทรัพยากรน้ำของศตวรรษที่ 21 เป็นเช่นเดียวกับน้ำมันในยุคศตวรรษที่ 19 และ 20 ความตึงเครียดเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรน้ำ กำลังคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ และเป็นแหล่งของความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามของทุกประเทศ ที่จะเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนั้น การก่อสร้างเขื่อนและการปรับลำน้ำของบางประเทศในช่วงต้นแม่น้ำ เป็นสิ่งที่หลายประเทศกังวล และยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง ที่เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดลำดับที่ 12 ของโลก กลายเป็นประเด็นความแตกแยกท่ามกลางชาติที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน ทั้งพม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม และจีนที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายนี้

ประชาชนมากกว่า 60 ล้านคน ต้องพึ่งพาแม่น้ำสายนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ และแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถจับปลาได้ประมาณ 3.9 ล้านตันต่อปี ตามรายงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขง แต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่า แม่น้ำโขงสายนี้ กำลังถูกคุกคามจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้า

จีน ประเทศที่กระหายพลังงานอย่างมากมีโครงการสร้างเขื่อนที่วางแผนไว้ และเขื่อนที่สร้างขึ้นแล้วบนแม่น้ำสายนี้ ได้ปฎิเสธข้อกล่าวหาว่าเขื่อนเหล่านั้นส่งผลให้ระดับน้ำในช่วงปลายแม่น้ำลดลง

ลาว ให้คำมั่นในเดือน ก.ค. ที่จะเลื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบูลี หลังประเทศปลายแม่น้ำ คือ กัมพูชา และเวียดนาม แสดงความกังวลว่าการสร้างเขื่อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการทำประมง และระบบชลประทาน พร้อมระบุว่า จะหาทางแก้ไขความกังวลดังกล่าวแต่ไม่ยุติโครงการสร้างเขื่อนมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์แห่งนี้

“การจัดการ และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในแม่น้ำโขงเป็นประเด็นที่กระทบโดยตรงต่อการผลิตข้าวของเวียบดนาม” ประธานาธิบดีซางกล่าว พร้อมเรียกร้องความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ประโยชน์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน.

by ThaiWebExpert