จีนเริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หวังรีไซเคิลชิ้นส่วน-รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออกได้รับรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีนถึงโยบายการจัดตั้งกองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 โดยรัฐบาลจีนจะเรียกเก็บจากบริษัทที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนฯนี้ จะเริ่มเก็บเงินนำร่องจากสินค้า 5 ชนิดก่อน ได้แก่ โทรทัศน์ 13 หยวน/เครื่อง ตู้เย็น 12 หยวน เครื่องซักผ้า 77 หยวน เครื่องฟอกอากาศในบ้าน 10 หยวน และคอมพิวเตอร์ 10 หยวน ถึงแม้ว่าการเรียกเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่สำหรับบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีกำไรไม่มากนั้น ถือว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควร อีกทั้งบริษัทไม่สามารถโอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ให้กับผู้บริโภคด้วยการปรับราคาสูงขึ้นได้ จึงต้องควบคุมต้นทุนแรงงาน ปรับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประหยัดต้นทุน

สำหรับกองทุนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รัฐบาลจะใช้เป็นเป็นเงินทุนสนับสนุนบริษัทที่ได้รับการมอบหมายในการจัดการถอดชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยจะสนับสนุนตามจำนวนเครื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 5 ชนิดข้างต้น (ไม่รวมสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้ โทรทัศน์ 85 หยวน/เครื่อง, ตู้เย็น 80 หยวน/เครื่อง, เครื่องซักผ้า 35 หยวน/เครื่อง, เครื่องฟอกอากาศในบ้าน 35 หยวน/เครื่อง และคอมพิวเตอร์ 85 หยวน/เครื่อง

“การสนับสนุนของกองทุนฯจะเป็นแรงส่งเสริมที่ดีให้กับบริษัทจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตสามารถจัดตั้งหน่วยงานจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาภายในบริษัทเองเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจะเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทได้ด้วย”นายภูมิ กล่าว

ที่ผ่านมาด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเริ่มส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแบ่งแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กับขยะธรรมดาจึงนับเป็นสิ่งจำเป็น

อนึ่ง สถิติการส่งออกสินค้าไทยไปจีนในช่วง5เดือนแรก(ม.ค.-พ.ค.)ของปี 55 มีมูลค่ารวม 11,125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 8.4% โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออกสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 2,098 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ เพิ่มขึ้น 11% ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ อยู่ในลำดับที่ 11 มีมูลค่า204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ลดลง 13%

การดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง (24 กรกฎาคม 2555)

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ดังนี้
1. เห็นชอบการขอเพิ่มเติมงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 แห่ง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท โดยให้กู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 3,546.24 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 15 ปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยโดยไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปี แรก
2. ให้ กนอ. พิจารณานำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามปกติโดยไม่ต้องหักยอดเงินต้นและดอกเบี้ย ที่จะต้องชำระคืนในแต่ละปีออก
3. ในการพิจารณาเก็บค่าบริการส่วนกลางนั้น ให้ กนอ. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการต่อไป
4. ให้ กนอ. จัดทำรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พิจารณาต่อไป
5. ให้ กนอ. รับภาระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีอื่นใดที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเก็บ เนื่องจากการประมาณการภาระภาษีอยู่ในระดับที่ฐานะทางการเงินของ กนอ. สามารถรองรับได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแนะ ผปก.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อธุรกิจยั่งยืน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับมือสามภาคส่วน ทั้งผู้แทนภาคประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการ สามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม หารือแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้แทนเครือข่ายสามสามัคคีในพื้นที่

นายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนควบคู่ไปด้วย จึงจะทำให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ หรือในแนวทางที่ว่า “ชุมชนอยู่ได้ โรงงานอยู่ได้” โดยภาครัฐต้องเน้นทำงานในเชิงรุก เข้าถึงประชาชน เพื่อรับฟัง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องนำหลักธรรมาภิบาล หลักความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไปใช้เพื่อให้สามารถประกอบกิจการอยู่ร่วมกับชุมชน ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้ง ลดข้อร้องเรียนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสามภาคส่วนสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการ

ดังนั้นทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการ “สามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม” ขึ้นเพื่อจะได้นำแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาปฏิบัติให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีขอบเขตของการดำเนินโครงการประกอบด้วยการกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกพื้นที่นำร่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การสร้างเครือข่ายและศูนย์ประสานงานความร่วมมือสามสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม 2555 โดยในปี 2555 นี้ได้กำหนดให้จัดทำในพื้นที่นำร่อง พื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลำพูน

จีนรุดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ มุ่งผลใน 5 ปี

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2012-07-22

สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ในจำนวน 4 แห่งของซันเทค พาวเวอร์ โฮลดิงส์ โดยการพัฒนาพลังงานสะอาดจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของจีน (ภาพรอยเตอร์ส) เอเยนซี - จีนเปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิต และการทำงานของประชาชน

สื่อจีนรายงานการเปิดเผย (21 ก.ค.) ของคณะรัฐมนตรีจีน ถึงแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ 7 ด้าน ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์อนุรักษ์พลังงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตระดับสูง วัตถุดิบ พลังงาน ไปจนถึงรถยนต์พลังงานสะอาด

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวระบุว่า ว่า 7 อุตสาหกรรมนี้ จะมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาอัตราเติบโตช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 และเมื่อประเมินมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยรวมเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 8

แผนฯ พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของคณะรัฐมนตรีฯ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตและอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและแรงงานจีน นอกจากนี้ ยังยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิต และการทำงานของประชาชน

ระยองโมเดล ต้นแบบการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2012-07-20

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ระยองโมเดล ต้นแบบการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย และเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2555 จากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดชลบุรีโดยได้เสนอแผนการดำเนินงาน ระหว่าง ปี 2555 - 2559 ประกอบด้วย 8 แผนงาน 92 โครงการวงเงินงบประมาณ 43,476,669 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งให้เร่งดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนรูปแบบพิเศษ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยและเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)นั้น

ทำให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามาบตาพุดเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา โดยมีนางภารณี จงสุทธนามณี เป็นประธานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการลงทุนจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุดมาร่วมประชุมหารือเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา

นายสนธิ คชวัฒน์ เลขาและอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมหารือกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานพื้นที่จังหวัดระยองและ คณะอนุกรรมาธิการฯได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหามาบตาพุดเพิ่มเติม จากที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.เนื่องจากรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหามาบตาพุดเป็นจำนวนหลายพันล้านบาท ตั้งแต่มีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ เมื่อพ.ศ.2552เป็นต้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่างๆได้ ทั้งนี้ อาจมาจากการที่ภาคประชาชนขาดความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นต่อการดำเนินของภาครัฐและผู้ประกอบการ

เนื่องจาก 1. มลพิษในพื้นที่ยังสามารถตรวจพบอยู่ โดยเฉพาะไอระเหยสารอินทรีย์ 2. มาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินยังไม่ชัดเจน 3.คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีจำกัด เนื่องจากโรงงานร้อยละ90เสียภาษีที่กรุงเทพ 5.ผังเมืองรวมจังหวัดระยองหมดอายุตั้งแต่ปี2546 6.การอนุญาตตั้งโรงงานอยู่ที่ส่วนกลาง จังหวัดระยองไม่มีอำนาจ 7.การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมหย่อนยานดังนั้นหากสามารถจัดทำแผนงานและดำเนินการปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนจะกลับคืนมา

2. เห็นด้วยให้มีการศึกษาและผลักดันให้พื้นที่มาบตาพุด หรือจังหวัดระยองเป็นองค์กรปกครองส่วนรูปแบบพิเศษ ซึ่งเทศบาลมาบตาพุดได้แจ้งว่าจะทำการศึกษาแล้วเสร็จภายในเวลา6เดือนและจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำรายได้จากการเก็บภาษีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรง

3.ผลักดันให้จังหวัดระยอง เทศบาลมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและวิชาการ รวมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาสาธารณูปการต่างๆในจังหวัดระยองก่อนนำไปทำการศึกษาโดยที่ปรึกษาหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานอนุญาต และพิจารณาให้ความเห็นในกรณีการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากประชาชน

4.ให้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(และสุขภาพ)อย่างเข้มงวด ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกำกับดูแลโครงการ ที่ผ่านการเห็นชอบกับรายงานฯอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ยอมส่งรายงานการติดตามตรวจสอบมาให้พิจารณา

ในส่วนของกรมโรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบและกำกับโรงงานในการดูแลโดยให้เจ้าของโครงการมานำเสนอการดำเนินงานพร้อมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยราชการและประชาชนปีละ 2 ครั้งต่อโครงการ

5.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับข้อมูลสารเคมีให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งพิจารณาให้โครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยองจัดตั้งกองทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถนำเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้ทันที

6.ผลักดันและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งสำนักงานที่จังหวัดระยอง และเสียภาษีที่จังหวัดระยอง เพื่อให้จังหวัดระยองมีงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น

7. ผลักดันให้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับหน่วยราชการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมทั้งต้องทำให้ประชาชนมีความเข้าใจการทำงานของโรงงาน และโรงงานต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนด้วย

8. ผลักดันให้มีการประกาศผังเมืองรวมจังหวัดระยองให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองต่อไป

ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์แตก(อีกแล้ว)

โดย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2012-07-21

ธารน้ำแข็งใหญ่สุดนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์ แตก กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตัน

นักวิทยาศาสตร์ ได้เฝ้าสังเกตการณ์รอยร้าวที่มีความยาว 24 กิโลเมตรของธารน้ำแข็งเพเทอร์มานน์ หนึ่งในธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์ มาตั้งแต่ปี 2544 แล้ว กระทั่งดาวเทียมอะควา ของนาซา ที่โคจรอยู่แถบขั้วโลก จับภาพการแตกตัวออกมาอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งครอบคลุมพื้นที่ 120 ตารางกิโลเมตร

นักสมุทรศาสตร์กล่าวว่า การหลอมละลายของธารน้ำแข็งเกิดขึ้นที่ความลึกลงไป 600 เมตร ซึ่งน้ำอุ่นกว่าบนผิวน้ำ จึงเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถมองเห็นได้

นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่า ปรากฏการณ์เหล่านี้ อาจเป็นเพราะภาวะโลกร้อน แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน แม้ว่าธารน้ำแข็งทางใต้ของเกาะกรีนแลนด์จำนวนมากหลอมละลายในอัตราที่รวดเร็วอย่างผิดปกติ นอกจากนี้ จากข้อมูลยังพบว่า อาร์คติกเผชิญกับการหลอมละลายของทะเลน้ำแข็งมากเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน

แม้การแตกตัวของธารน้ำแข็งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับธารน้ำแข็งเพเทอร์มานน์ ในช่วงสองสามปีมานี้ สร้างความฉงนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ โดยเมื่อสองปีก่อน ธารน้ำแข็งเพเทอร์มานน์ก็แตกออกเช่นกัน กลายเป็นเกาะน้ำแข็งขนาด 250 ตารางกิโลเมตร

นักสมุทรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ นายอันเดรอัส มึนโชว์ กล่าวว่า สถิติใน 150 ปีที่มีอยู่ สะท้อนว่าเรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน กระนั้น คาดว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาไม่น่าจะมีผลต่อระดับน้ำทะเล เนื่องจากมันลอยน้ำอยู่แล้วและไม่ละลาย แต่อาจจะเคลื่อนไปทางนอกชายฝั่งนิวฟาวด์แลนด์ ในประเทศแคนาดาช่วงใดช่วงหนึ่ง และอาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

รัฐยันปีนี้ไร้ปัญหาน้ำท่วม-นักวิชาการเตือนปีหน้าอาจเผชิญปัญหาภัยแล้ง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงถึงแผนงานบูรณาการน้ำทั้งระบบของรัฐบาลว่า ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทั้งหมด โดยรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 6 แผนงาน เช่น การพร่องในเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝน, แผนการสร้างคันกันน้ำและฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม, การทำพื้นที่แก้มลิง 2 ล้านไร่ และการวางศูนย์ระบบข้อมูลให้เป็นระบบเดียว(Single Command) ประกอบกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 14 % ทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำในเขื่อนได้อย่างเหมาะสม

ด้านนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวว่า แม้ปีนี้รัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ แต่เป็นห่วงคือในปีหน้าประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่พยายามพร่องน้ำในเขื่อนให้เพียงพอและรองรับปริมาณน้ำฝน จึงมีความกังวลว่า ปริมาณในเขื่อนที่น้อยจะส่งผลให้ชาวนาไม่มีน้ำใช้ ซึ่งจะผลต่อปริมาณส่งออกข้าวของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งวางแผนปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดปีหน้าด้วย โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคของประชาชนและพื้นที่การเกษตร

พบการแตกตัวแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ใหญ่ในขั้วโลก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2555

แผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมา ใหญ่กว่าเมืองแมนฮัตตัน 2 เท่า แตกตัวออกจากช่วงปลายของธารน้ำแข็งกรีนแลนด์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ไว้อย่างแม่นยำเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน และก่อความกังวลเพิ่มเติมต่อภาวะโลกร้อน

แผ่นน้ำแข็งยักษ์นี้มีขนาดประมาณ 74 ตารางกิโลเมตรและแตกอออกจากส่วนปลายของธารน้ำแข็งปีเตอร์แมนน์ ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์ เมื่อเช้าวันจันทร์(16)

ทั้งนี้เหตุธารน้ำแข็งปีเตอร์แมนน์แตกหรือแยกตัวครั้งใหญ่ที่สุดหนสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2010 โดยคราวนั้นมีขนาดใหญ่เกือบ 4 เท่าของแมนฮัตตัน ซึ่งถือเป็นแตกตัวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในกรีนแลนด์เลยทีเดียว

Climate change mitigation through oriental wisdom and human development

ผู้เขียน: 
Suthawan Sathirathai and Buntoon Sethasiroj

" สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ได้รับเชิญจาก UN Department of Economic and Social Affairs ให้ร่วมเขียนบทความเผยแพร่เกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นหนังสือชื่อ "Future Perfect" หนังสือฉบับนี้ได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และเผยแพร่เป็นครั้งแรกในช่วงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือการประชุม Rio+20 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 "

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (17 กรกฎาคม 2555)

เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอดังนี้
1. เห็นชอบสาระสำคัญในร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงพลังงาน สามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญของความร่วมมือได้ตามความเหมาะสม ก่อนที่จะมีการลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงไฟฟ้า 1 และกระทรวงไฟฟ้า 2 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเมียนมาร์)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือมอบอำนาจเต็มให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ดังกล่าว
สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน (Joint Statement for the Establishment of Energy Forum) ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน กระทรวงไฟฟ้า 1 และกระทรวงไฟฟ้า 2 รวมจำนวน 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน และมีขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ในหัวข้อต่อไปนี้
1) การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
2) การจัดเตรียมข้อเสนอแนะรัฐบาลของทั้งสองประเทศในการสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน
3) การสนับสนุนและส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อบรรลุความร่วมมือด้านพลังงาน
4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
5) การส่งเสริมการดำเนินการที่นำไปสู่การปฏิบัติของข้อตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคตของทั้งสองประเทศ
6) การพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องความร่วมมือสาขาอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองประเทศจะได้ตกลงร่วมกัน

by ThaiWebExpert