การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลง TPP

ผู้เขียน: 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์......ผู้ประสานงานชุดโครงการ MEAs Think Tank

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยประกาศแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership (TPP) เพื่อแสดงไมตรีจิตต้อนรับการมาเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโอบามา ทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวและความเป็นห่วงเกี่ยวกับต้นทุน และผลกระทบจากการเข้าร่วมจัดทำความตกลง TPP อย่างกว้างขวาง
ขณะนี้ ประเทศสมาชิก APEC จำนวน 9 ประเทศ จากทั้งหมด 21 ประเทศ ได้แก่ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม กำลังอยู่ระหว่างเจรจาความตกลง TPP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีพหุภาคีที่ถูกคาดหวังให้เป็น “21st Century Trade Agreement” หรือ ความตกลงการค้าตกแบบแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการเปิดเสรีครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง (Comprehensive) และมีมาตรฐานสูง (High Standard)
ประเด็นข้อห่วงใยสำคัญที่ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ได้หยิบยกมานำเสนอเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านในช่วงที่ผ่านมาเป็นประเด็นเรื่องการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการเข้าถึงยาและบริการด้านสาธารณสุข เนื่องจากข้อเรียกร้องในความตกลง TPP จำนวนมากมีลักษณะที่เรียกว่า “TRIPs Plus” คือ สูงเกินกว่าระดับความคุ้มครองขั้นต่ำในความตกลง TRIPs ภายใต้ WTO
ตัวอย่างประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยาที่จำเป็นที่แตกต่างจากความยืดหยุ่นของความตกลง TRIPs เช่น มีการเพิ่มกรอบการคุ้มครองสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงการจดสิทธิบัตรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Forms) หรือวิธีการใช้ (Uses) เพียงเล็กน้อย โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficacy) ให้มีการจดสิทธิบัตรพืชและสัตว์ แนวทางการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) และวิธีการบำบัดรักษาโรคด้วยยาหรือการผ่าตัด (Therapeutic and surgical methods) ให้ยกเลิกกระบวนการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) เสนอให้มีการผูกขาดข้อมูล (Data Exclusivity) ที่ใช้ในการขออนุญาตทางการตลาดเป็นเวลา 5 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ยา และ 10 ปี สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ
สำหรับประเด็นเจรจาในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้ TPP มีข้อเรียกร้องสำคัญหลายประการที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางบวกและทางลบ ตัวอย่างเช่น สหรัฐมีข้อกำหนดให้คู่เจรจาต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 7 ฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ อนุสัญญาแรมซาร์ ฯลฯ
ข้อเรียกร้องข้างต้นมีนัยว่า สหรัฐต้องการให้ประเทศคู่เจรจายอมรับสิทธิและพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่สหรัฐเป็นภาคีสมาชิกอยู่เท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากที่สหรัฐไม่ได้เป็นภาคีอยู่ด้วย เช่น อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ พิธีสารเกียวโต ฯลฯ ข้อเรียกร้องของสหรัฐดังกล่าว จะสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่สหรัฐไม่ได้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านั้นสร้างผลกระทบต่อสิทธิของนักลงทุนสหรัฐที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ความตกลง TPP
ในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม สหรัฐมีข้อเรียกร้องให้สามารถใช้บทบัญญัติการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Provisions) เช่นเดียวกับที่ใช้ในบทบัญญัติการค้าอื่นๆ ในมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งการชดเชยความเสียหาย (Remedies) กระบวนการพิจารณา (Procedures) และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (Sanctions) ซึ่งต่างจากในอดีตที่การระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับการใช้ค่าปรับเป็นส่วนใหญ่และถูกจำกัดเพียงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเรียกร้องในเรื่องนี้จะสร้างผลกระทบทั้งต่อการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น และเกี่ยวโยงกับผลกระทบต่อการใช้อำนาจทางตุลาการของไทย
จากท่าทีของสมาชิก TPP ในการประชุมภายใต้กรอบ WTO และ APEC กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เช่น เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน เปรู และชิลี มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของสหรัฐฯ เนื่องจากเกรงว่าสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วจะใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า
ข้อเรียกร้องของสหรัฐส่วนใหญ่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างไปจากข้อเรียกร้องเดิมในการเจรจา ความตกลง FTA ไทย-สหรัฐ (ช่วงปี 2547 -2549) ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลการศึกษาด้านผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ รวมทั้งมีข้อเสนอต่อการเจรจาของประเทศไทย (สามารถ Download ได้ทางเวปไซด์ของสกว.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ผลการเจรจาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม นำไปสู่ “ระบอบการค้าเสรีและเป็นธรรม” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ: https://www.eff.org/issues/tpp

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ของประเทศจีน

ผู้เขียน: 
ธราธร รัตนนฤมิตศร....http://www.globaldynamicinsights.com

ประเทศจีนได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 (2554-2558) เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจจีนในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Stephen S. Roach (2011) “China’s 12th Five-Year Plan: Strategy vs. Tactics Morgan Stanley) โดยในอดีต รัฐบาลจีนมุ่งเน้นรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักและการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งถือว่าจีนประสบความสำเร็จมากมาโดยตลอดการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตัวเลข 2 หลัก อย่างไรก็ตาม ในด้านคุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได้และปัญหาสิ่งแวดล้อม

ส่งผลให้จีนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าวในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 11 (2549-2553) โดยเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นแต่เพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมาให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้และการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Harmonious Society” เพื่อให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรในเมืองและในชนบทยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการแก้ไข

ในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 12 จีนจึงให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันภายใต้แนวคิด “Inclusive Growth” ร่วมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ 6 ประการ ดังนี้

1. การปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกได้ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ประเทศจีนกลับทำตรงข้ามโดยจีนได้ปรับลดจากเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในแผน 11 เป็นเฉลี่ยร้อยละ 7 ในแผน 12 เพื่อส่งสัญญาณว่าจะเน้นการพัฒนาเชิง “คุณภาพ” มากกว่าเชิง “ปริมาณ”

การปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงน่าจะเหมาะสมกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มต่ำลงในระยะต่อไปจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จำนวนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง

2. การลดการพึ่งพาการลงทุนและการส่งออก หันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

ประเทศจีนเน้นการลดการพึ่งพาการลงทุนและการส่งออกต่างประเทศ ตลอดจนลดแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยหันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศจากการมีประชากรจำนวนมากให้มีบทบาทมากขึ้น ผ่านการเพิ่มอำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศโดยเน้นให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้ครัวเรือนและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจะต้องสอดคล้องกับผลิตภาพการผลิต

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มสัดส่วนของประชากรในเขตเมือง การปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษา สาธารณสุข และที่อยู่อาศัย เพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน รวมถึงการปฏิรูประบบภาษีโดยจะปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อลดภาระของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย แต่จะปรับเพิ่มภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)

3. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

แผนที่ 12 ของจีนจะมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยจะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 7 สาขา (Strategic Emerging Industries) ได้แก่

• เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
• พลังงานใหม่ (New Energy)
• เครื่องมือเครื่องจักรขั้นสูง (High-End Equipment Manufacturing)
• เทคโนโลยีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (Energy Conservation and Environmental Protection)
• รถยนต์พลังงานสะอาด (Clean-Energy Vehicles)
• วัสดุใหม่ (New Materials)
• เทคโนโลยีสารสนเทศยุคต่อไป (Next-Generation IT)

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จากร้อยละ 3 ต่อ GDP ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 8 ภายในปี 2558

ส่วนอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกหรือ “World Factory” ที่เป็นกลยุทธ์หลักในแผนพัฒนาฉบับก่อนคาดว่าจะมีบทบาทลดลงจากต้นทุนที่เริ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของค่าจ้าง ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น เหล็ก ถ่านหิน และกระดาษ จะเน้นการส่งเสริมการควบรวมกิจการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตามแนวคิด “Design in China”

แผน 12 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตามแนวคิด “Design in China” และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมท้องถิ่น (Indigenous Innovation) เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) จากร้อยละ 1.75 ต่อ GDP ในปี 2553 เป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2554

5. การให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนที่ 12 ต่อเนื่องจากแผนที่ 11 ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจีนได้ตั้งเป้าลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิรูประบบราคาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การเร่งปฏิรูปภาคการเงิน

แผนฉบับที่ 12 ได้เน้นการปฏิรูปภาคการเงินของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเงินจีนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

โดยนโยบายที่สำคัญได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินพร้อมกับการปฏิรูประบบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก การเพิ่มสัดส่วนของ Direct Financing การส่งเสริมและพัฒนาตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน การพัฒนาระบบ Managed Floating Exchange Rate โดยให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น การเพิ่มบทบาทของเงินหยวนในระบบการเงินโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการใช้เงินหยวน (RMB Offshore Center)

และที่สำคัญคือการสนับสนุน ให้เงินหยวนเป็น Reserve Currency และผ่อนคลายข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดังนั้น ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงและประสบความสำเร็จอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ แผนที่ 12 ของจีนจึงได้หันมาพึ่งพาตลาดภายในประเทศ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม แม้อุดมการณ์ทางการเมืองของจีนจะแตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในโลก แต่ในด้านเศรษฐกิจแล้ว จีนจึงได้หันมาใช้ระบบตลาดและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศจีน

กล่าวกันว่า ศตวรรษที่ 21 จะกลายเป็นศตวรรษแห่งเอเชีย โดยการทะยานขึ้นของจีนและอินเดียเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก

ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวการพัฒนาประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านี้อย่างไร

ภาพ: http://www.b4esummit.com/2011/08/china-to-cap-energy-use-in-national-low...

The History of Climate Change Negotiations

address ของวิดีโอ: 
http://youtu.be/B11kASPfYxY

โค้ด embed html 200X180: 

ความเป็นมาเป็นไปของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

ด้วยความไม่เท่าเทียมในสัดส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ การลดก๊าซในประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นแบบสมัครใจมิได้ถูกบังคับให้ลดแบบประเทศพัฒนาแล้ว ยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจาดังกล่าวไม่คืบหน้า

เห็นแนวโน้ม “ป่าเต็งรัง” ปรับตัวได้จากโลกร้อน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 พฤศจิกายน 2555

ในขณะที่เรามองว่า “โลกร้อน” นั้น สร้างแต่ด้านร้ายๆ แต่อีกมุมหนึ่งกลับเป็นผลดีต่อ “ป่าเต็งรัง” ที่สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าสภาพอากาศจะแล้งนานผิดปกติหรือในปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากป่าชนิดนี้ก็ยังคงอยู่รอดมาได้

แม้จะเข้าสู่ช่วงปลายเดือน พ.ย.แล้ว แต่ “ป่าเต็งรัง” ภายในพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตราชบุรี ยังคงเขียวครึ้ม ต่างไปจากปีก่อนๆ ที่เมื่อเข้าสู่เดือนนี้ป่าจะผลัดใบหรือแต่ต้นไม้กิ่งแห้งๆ ปล่อยให้แสงแดดทะลุผ่านมาได้เต็มที่จนทีมวิจัยที่เข้าไปเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยาในป่าเต็งรังต้องคอยหลบร้อนอยู่ในห้องควบคุมมสถานีตรวจวัดที่มีเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง นักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ.หัวหน้าทีมวิจัยจัดตั้งสถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยาบอกทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์และผู้สื่อข่าวที่เข้าไปสำรวจสถานีตรวจวัดในป่าเต็งรังของ มจธ.ราชบุรีว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งบางปีแล้งจัดจนป่าแทบไม่เหลือใบไม้สักใบ แต่ปีนี้ยังมีฝนตกลงมาถึงเดือน พ.ย.ป่าจึงยังคงเขียวอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวได้เป็นอย่างดี

“ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีปีหนึ่งที่ประเทศไทยแล้งผิดปกติ แต่ป่าเต็งรังที่ราชบุรีมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศแล้งได้เป็นอย่างดี และเมื่อฝนตกป่าก็เจริญเติบโตได้เต็มที่ ต้นไม้ทุกต้นสามารถแตกกิ่งก้านสาขาและดูดซับคาร์บอนได้ และจากการคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเต็งรังช่วงฤดูปกติกับช่วงที่ฝนแล้งทั้งปี พบว่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่แตกต่างกันมาก แสดงว่า ป่าเต็งรังในราชบุรีทนแล้งได้สูง” หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

อย่างไรก็ดี รศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบป่าเต็งรังกับป่าดิบชื้น ในพื้นที่ 5-6 ไร่ป่าดิบชื้นมีชีวมวล 300 ตันแห้ง ส่วนป่าเต็งรังมีชีวมวลประมาณ 100 ตันแห้ง การทับถมของชีวมวลในป่าเต็งรังมีน้อยกว่าป่าดิบชื้น การดูดซับคาร์บอนในป่าเต็งรังจึงไม่มากนัก และปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่าเต็งรัประมาณ 20% มากเป็นอันดับ 3 รองจากป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ จึงอยากศึกษาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากป่าทั้ง 3 แบบ

“โลกร้อนเป็นผลลบจริงหรือ? อาจจะไม่ใช่เสมอไป การที่ป่าปรับตัวได้แสดงว่าโลกร้อนก็เป็นผลดี แต่เราอาจยังต้องดูสภาพแล้งไปอีก 1-2 ครั้ง ก็จะสรุปได้ว่าป่าเต็งรังสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้” รศ.ดร.อำนาจ กล่าว และระบุด้วยว่าอยากศึกษาสรีรวิทยาของต้นไม้ในป่า ว่า การที่แต่ละต้นจะออกดอกหรือผลิใบนั้นมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง เพื่อช่วยอธิบายถึงการปรับตัวของต้นไม้ได้

สำหรับสถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยานั้นมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ตั้งบนหอคอยซึ่งจะทำหน้าที่วัดข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อาทิ ความเร็วลม ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้น ส่วนด้านล่างมีสถานีตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ค่าพลังงานผิวดิน และมีสถานีวัดรากต้นพืชว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไร

ทั้งนี้ ได้ติดตั้งสถานีวัดมาตั้งแต่ปี 2551 และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายไทยฟลักซ์ (ThaiFlux) ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดในพื้นที่เกษตร ได้แก่ ไร่อ้อย สวนยางพารา และไร่มันมันสำปะหลัง กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้ติดตั้งสถานีที่สะแกราช จ.นครราชสีมา และแม่กลอง สมุทรสงคราม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศ อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป

“เมื่อมองภาพรวมโลกร้อนต้องดูป่าทั้งโลก ทั้งป่าไทยและป่าต่างประเทศ ดูดว่าดูดซับคาร์บอนเท่าไหร่ ปล่อยคาร์บอนเท่าไร เป็นเพราะอะไร เมื่อโลกร้อนป่าจะเป็นอย่างไร ช่วยให้โลกร้อนขึ้หรือช่วยให้โลกเย็นลง” รศ.ดร.อำนาจ กล่าว

ประชุมโลกร้อนUNที่ 'โดฮา'ต่ออายุ'พิธีสารเกียวโต'

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 10 ธันวาคม 2555

การประชุมว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสหประชาชาติประจำปี 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ตามกำหนดการแล้ววันสุดท้ายคือวันศุกร์ (7) ที่ผ่านมา แต่กว่าที่ประชุมจะปิดฉากลงได้จริงๆ ก็คือในวันเสาร์(8) โดยที่มีการตกลงขยายอายุ “พิธีสารเกียวโต” ไป 5 ปี เอเจนซีส์ - ที่ประชุมโลกร้อนของสหประชาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ตกลงกันในการหารือวันสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ (8) ขยายอายุพิธีสารเกียวโตที่จะสิ้นสุดลงปลายปีนี้ออกไปจนถึงปี 2020 แม้ฝ่ายสนับสนุนมองว่า เป็นความคืบหน้าก้าวเล็กๆ ที่มีความสำคัญ แต่อีกหลายฝ่ายวิจารณ์ว่า ข้อตกลงล่าสุดแทบไม่มีผลต่อความพยายามในการหยุดยั้งการเพิ่มการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจก มิหนำซ้ำภาคีสำคัญดั้งเดิมอย่างรัสเซีย ญี่ปุ่น และแคนาดายังขอถอนตัว
หลังจากผู้แทนของเกือบ 200 ประเทศประชุมเจรจากันอย่างยาวนานมา 12 วัน ในที่สุด การยืดอายุพิธีสารเกียวโตออกไปจนถึงปี 2020 ก็ได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายจากสหภาพยุโรป (อียู) รวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีก 8 ประเทศอุตสาหกรรม
บัน คีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ แสดงความยินดีกับการต่ออายุนี้ ตลอดจนข้อตกลงอื่นๆ ของการประชุมคราวนี้ ซึ่งได้รับการเรียกขานรวมๆ ว่า “โดฮา ไคลเมต เกตเวย์” (Doha Climate Gateway) โดยเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรก แม้เขายอมรับด้วยว่ายังมีภารกิจมากมายที่ต้องดำเนินการ
พิธีสารเกียวโตนั้น เป็นข้อตกลงนานาชาติว่าด้วยการจำกัดการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกฉบับเดียวที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยเนื้อหาสาระกำหนดให้ประเทศอุตสาหกรรม 35 ชาติลดการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจก ในช่วงระหว่างปี 2008-2012 ลงอย่างน้อย 5.2% จากระดับในปี 1990 ทว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงพวกประเทศกำลังพัฒนา โดยที่ปัจจุบันชาติกำลังพัฒนารายยักษ์อย่าง จีน และ อินเดีย กลายเป็นผู้สร้างมลพิษรายสำคัญมาก นอกจากนั้น สหรัฐฯซึ่งยังคงมีฐานะเป็นผู้สร้างมลพิษรายใหญ่ของโลกเช่นกัน แม้ตอนแรกร่วมลงนามในพิธีสารฉบับนี้ ทว่าไม่ยอมร่วมรับรองให้สัตยาบัน
ในทางปฏิบัติแล้ว พวกผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การต่ออายุพิธีสารเกียวโตคราวนี้จะทำให้ระดับการปล่อยมลพิษของโลกเกิดความแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้อยมาก เนื่องจากบรรดาชาติที่ให้สัญญาจะทำตามข้อตกลงต่อไปอีก 5 ปีนั้น รวมกันแล้วเป็นผู้แพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกเพียง 15% ของทั่วโลกเท่านั้น แถมประเทศเหล่านี้ทุกๆ รายต่างมีระเบียบกฎหมายของตนเองซึ่งระบุผูกพันถึงเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ชาติภาคีดั้งเดิมที่เคยร่วมลงนามและให้สัตยาบันรับรองกันมาก่อน อันได้แก่ รัสเซีย ญี่ปุ่น และแคนาดา ประกาศขอถอนตัวไม่อยู่ในบังคับของพิธีสารนี้อีก
กระนั้น คอนนี เฮเดการ์ด กรรมาธิการว่าด้วยสภาพภูมิอากาศของอียู ชี้ว่า การตกลงต่ออายุนี้ ถึงอย่างไรก็เป็นการปูทางไปสู่การเจรจากันใหม่เพื่อจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่กันในปี 2015 และมีผลบังคับใช้ในปี 2020 เมื่อระยะเวลาต่ออายุของพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง โดยที่ข้อตกลงใหม่นี้จะมีการกำหนดเป้าหมายการลดการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกสำหรับทุกประเทศ รวมถึงพวกชาติเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ด้วย
ในส่วนอียูนั้นยืนยันให้คำมั่นว่า ภายในปี 2020 จะลดการแพร่กระจายอย่างน้อย 20% จากระดับปี 1990
นอกเหนือจากเรื่องพิธีสารเกียวโต และกรอบเวลาการเจรจาทำข้อตกลงฉบับใหม่แล้ว สิ่งที่ตกลงกันในที่ประชุมคราวนี้ และรวมอยู่ใน โดฮา ไคลเมต เกตเวย์ ยังมีเรื่องการตกลงกันในหลักการเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนช่วยเหลือพวกประเทศยากจน ในการรับมือกับภาวะโลกร้อน และในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น ทว่าไม่ได้มีการระบุตัวเลขเงินทุนใหม่ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศพัฒนาแล้วเคยตกลงเอาไว้ในการประชุมโลกร้อนยูเอ็นปี 2009 ว่าจะให้เงินช่วยเหลือเช่นนี้แก่ชาติกำลังพัฒนา 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงปี 2010-2012 นอกจากนั้นยังตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะให้ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เมื่อถึงปี 2020 ทว่าไม่ได้ระบุว่าจะทำอะไรให้บ้างในช่วงปี 2013-2019
ในที่ประชุมโดฮาคราวนี้ พวกประเทศกำลังพัฒนาจึงพยายามกดดันฝ่ายประเทศพัฒนาแล้ว โดยระบุว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้เงินทุนเช่นนี้อีกอย่างน้อย 60,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงปี 2015 อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯและอียูปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมระบุตัวเลขรูปธรรมที่พวกเขาจะควักกระเป๋าในช่วงปี 2013-2020 โดยให้เหตุผลว่าพวกเขากำลังประสบความลำบากทางการเงิน
ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้แย้งกันมากในการประชุมคราวนี้ คือ ข้อเรียกร้องของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศที่เสี่ยงเผชิญภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อันได้แก่พวกชาติหมู่เกาะเล็กๆ ทั้งหลาย ซึ่งต้องการให้ออกหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูญเสียและความเสียหายที่ประเทศต่างๆ ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่พวกเขาชี้ว่าความเสียหายเหล่านี้ต้นตอก็มาจาการสร้างมลพิษของการขยายอุตสาหกรรมของฝ่ายตะวันตกนั่นเอง
ปรากฏว่าในที่สุดแล้ว โดฮา ไคลเมต เกตเวย์ ตกลงเห็นพ้องเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่จะรับมือกับความเสียหายอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตั้งแต่ภัยแล้ง ไปจนถึงการค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำเครื่องมือและข้อตกลงใหม่ๆ เพื่อจัดการกับเรื่องความสูญเสียและความเสียหายเช่นนี้ โดยอาจจะรวมถึงการจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ในการประชุมโลกร้อนยูเอ็นคราวหน้าในปี 2013 อย่างไรก็ดี ไม่มีการให้สัญญาเรื่องเงินทุนใหม่ๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
ภายหลังการประชุมปิดฉากลง พวกองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้แทนของหลายๆ ประเทศ ได้ออกมาแสดงความผิดหวังที่การเจรจาต่างๆ เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะโลกร้อนนี้ ยังคงดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ในขณะที่มีผลศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สดๆ ร้อนๆ เพิ่มขึ้นมาไม่ขาดสาย เตือนถึงภัยพิบัติหายนะที่กำลังจะมาถึงในอนาคต จากการที่ภูมิอากาศของโลกจะแปรปรวนสุดโต่งบ่อยครั้งขึ้น
“พวกที่กำลังคอยขัดขวางและมุ่งคำนึงถึงแต่ตนเองทั้งหลาย จำเป็นที่จะต้องตระหนักรับรู้ว่า พวกเราไม่ได้กำลังพูดจากันเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่จะกระทบกระเทือนความสุขสบายในการใช้ชีวิตของประชาชนของพวกคุณ แต่เป็นเรื่องที่ว่าประชาชนของพวกเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่” เคียเรน เคเค ผู้แทนของกลุ่มพันธมิตรรัฐหมู่เกาะขนาดเล็ก แถลงอย่างเหลืออด
“มีทางแยกอยู่ในเส้นทางนี้ เราจำเป็นที่จะต้องหันไปให้ถูกทางในขณะที่เรากำลังเดินไป ไม่เช่นนั้นแล้วกระบวนการนี้ก็จะล้มครืนลง และประเทศชาติของพวกเราก็จะพากันหายลับไป”

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป (4 ธันวาคม 2555)

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรปจะใช้ในการเจรจา เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงด้านการค้าสินค้า การค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเจรจาอาจเจรจาแยกเป็นรายฉบับ รวมทั้งภาคผนวกและเอกสารแนบท้าย ที่จะมีการเจรจาเพิ่มเติมในภายหน้า
สาระสำคัญของกรอบการเจรจาจะครอบคลุม 17 ประเด็น ได้แก่ 1. การค้าสินค้า 2. พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 4. มาตรการเยียวยาทางการค้า 5. มาตรการปกป้องด้านดุลการซำระเงิน 6. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7. อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
8. การค้าบริการ 9. การลงทุน 10. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 11. ทรัพย์สินทางปัญญา 12. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 13.ความโปร่งใส 14. การแข่งขัน 15. การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 16. ความร่วมมือ และ 17. เรื่องอื่น ๆ

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554-2555 (4 ธันวาคม 2555)

เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554-2555
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมงใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 96,267,386.50 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติปี 2554-2555 ตามที่ กษ. เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากรายจ่ายอื่นและจัดสรรงบประมาณให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อดำเนินการต่อไปดังนี้
1. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชจำนวน 3 ภัย ได้แก่ ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง และภัยฝนทิ้งช่วง จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร กาญจนบุรี เชียงราย น่าน นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี พะเยา สระบุรี และอุตรดิตถ์ เกษตรกรจำนวน 13,213 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 93,115,550 บาท
2. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมงจำนวน 2 ภัย ได้แก่ หอยแมลงภู่ตายและภัยพายุและคลื่นลมแรง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง สงขลา สตูล และสมุทรสงคราม เกษตรกรจำนวน 54 ราย เรือประมงจำนวน 33 ลำ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 3,151,836.50 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมงตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสำเนาส่ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

วิถีเกษตรแบบลงตัวกลางเมืองท่องเที่ยว

โดยเดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555

ป่าทุ่งทะเล บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะที่ถูกแบ่งออกจากแผ่นดินใหญ่ของตำบลเกาะกลาง โดยมีคลองร่าหมาด และคลองลัดลิกี เป็นตัวแบ่งพื้นที่

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบชายหาด ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย ตอนกลางของพื้นที่เป็นป่าพรุและป่าเลน มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายสลับกับทุ่งหญ้า มีป่าพรุ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ส่วนใหญ่มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้เสม็ด ซึ่งสมบูรณ์และหนาแน่นที่สุดของประเทศ ส่วนพันธุ์ไม้อื่น ได้แก่ หว้าหิน หว้า ตังหน สำหรับไม้พื้นล่างมีต้นหลาวชะโอน กะพ้อ หวาย กล้วยไม้ป่า เป็นต้น มีป่าชายเลนหนาแน่นบริเวณริมคลองน้ำเค็ม ได้แก่ คลองร่าหมาด คลองลัดลิกีทางด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของพื้นที่มีต้นไม้ที่สำคัญทั้งที่เป็นไม้ดั้งเดิมและที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการปลูกขึ้นมาใหม่ของชาวชุมชน ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง โปรงขาว ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนดำ ตะบูนขาว พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวายลิง เหงือกปลาหมอ เป็นต้น

ลักษณะเด่นอีกประการของพื้นที่แห่งนี้ก็คือ การมีป่าชายหาด ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน มีความยาวของชายหาดประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งตลอดแนวจะมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สนทะเล หยีทะเล ปอทะเล พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เตยทะเล เจริญงอกงามแบบเกื้อกูลกันเต็มพื้นที่

และจากความสมบูรณ์ในพื้นที่จึงมีพื้นที่ป่าดิบชื้นขึ้นอยู่ตามร่องห้วยน้ำจืดบริเวณตอนกลางของพื้นที่อีกด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญในพื้นที่ส่วนนี้จะประกอบด้วย ตะเคียน หว้าหิน เสม็ดแดง หว้า และมีกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิด นับเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และนับเป็นป่าธรรมชาติ ใจกลางเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้

ตลอดเวลาที่ผ่านมาภายหลังจากสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับราษฎรในพื้นที่ โดยการนำพื้นที่ทั้งหมดมาดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งในพื้นที่และที่ห่างไกลสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้วิถีทำกินก่อนนำกลับไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ก็ได้มีการช่วยกันดูแลเฝ้ารักษาไม่ให้มีการบุกรุกทำลายต่อบริเวณป่าชายฝั่งจึงทำให้ชายฝั่งทะเลเกิดป่าและหาดทรายที่ทอดยาว ติดทะเลชายฝั่งอันดามันมีอากาศสดชื่น และเงียบสงบ เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ และหลากหลาย มีสัตว์ป่ามากมายที่เข้ามาอาศัยอยู่ ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยก็คือมีป่าถึง 5 ชนิด อยู่ในพื้นที่แบบเชื่อมโยงกันคือ ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น ป่าชายหาด และทุ่งหญ้า จึงทำให้มีสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นและเฉพาะป่าตลอดถึงพันธ์ุสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็มเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันอย่างชุกชุม

และจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นผลให้การประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่กระทบกระเทือน ที่สำคัญทำให้ผลผลิตจากการประกอบอาชีพที่มีอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เช่นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะรังที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงปลาในเบื้องต้นแก่เกษตรกรภายหลังผ่านการอบรมถึงวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์จากเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะได้รับพันธ์ุปลาที่สมบูรณ์จาก โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่ ไปทำการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของตน และมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการดูแลตลอดระยะเวลาจนจับปลาขึ้นมาจำหน่าย

ทำให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงมีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีเมื่อสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็จะออกไปขยายผลเป็นผู้แนะนำแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจต่อไปแบบต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่มีการเพาะเลี้ยงปลากะรังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงด้วยดี ขณะเดียว กันก็มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นมารองรับผลผลิตที่ผลิตได้ หากเกิดปัญหากับการตลาดช่วงที่ปริมาณปลาที่เลี้ยงมีมากเกินความต้องการของตลาด

และตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้พื้นที่มีความสมบูรณ์แบบเกื้อกูลกันอย่างลงตัวและเต็มที่ ผลผลิตจากการผลิตในทุกชนิดรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงประสบความสำเร็จด้วยดี ยังมาซึ่งการมีกิน อยู่ดี มีเงินเหลือเก็บของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่มาของการหวงแหนพื้นที่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จนบุคคลภายนอกที่หวังเอาพื้นที่มาใช้ประโยชน์แบบฉาบฉวยและชั่วคราวในนามของสถานที่ท่องเที่ยว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ นับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจต่อการศึกษาถึงแนวคิด วิธีคิด ในการดำรงชีพแบบคนกับธรรมชาติที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่น้อย
ทีเดียว.

ทำนาวิธีใหม่ลดก๊าซโลกร้อน...ได้ทั้งข้าวทั้งพลังงาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 ธันวาคม 2555

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร (กลาง) และทีมวิจัย

เมื่อ 3-4 ปีก่อนเคยมีการพูดถึงปัญหาการแย่งพื้นที่เพาะปลูกระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ซึ่งต่างเป็นสิ่งจำเป็นทั้งคู่ และยังมีการพูดถึงการเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนจากการปลูกข้าวแบบน้ำขังซึ่งให้ก๊าซมีเทนที่เป็นปัจจัยรุนแรงกว่าคาร์บอนหลายเท่า นักวิจัย มจธ.จึงทดลองปลูกข้าวสลับกับพืชพลังงาน ซึ่งนอกจากแก้ปัญหาการแย่งพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เผยว่า พื้นที่ด้านหลัง มจธ.วิทยาเขตราชบุรีนั้นเป็นพื้นที่ข้าว ซึ่งนาข้าวของ จ.ราชบุรีเป็นระบบนาน้ำฝน ที่ปลูกข้าวได้ปีละ 4 เดือน ส่วนอีก 8 เดือนถูกปล่อยทิ้งร้าง

ทีมวิจัยจึงพยายามใช้ช่วงที่พื้นที่ว่างจากการทำงานมาทดลองปลูกพืชพลังงาน เพื่อลดปัญหาการแข่งขันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ทีมวิจัยทดลองปลูกข้าวโพดและข้าวฟ่าง ซึ่งข้าวโพดนั้นนำไปผลิตก๊าซชีวภาพได้ ส่วนข้าวฟ่างนั้นนำไปผลิตเป็นเอทานอล และในการทดลองปลูกพืชพลังงานนั้นทีมวิจัยได้วัดการเก็บก๊าซคาร์บอนในดินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนในนาข้าว โดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาให้สามารถเก็บก๊าซจากนาข้าวไปวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บตัวอย่างได้ทั้งวันทั้งคืนทุกๆ 1-2 ชั่วโมง และแบบควบคุมด้วยคนที่จะเก็บตัวอย่างในช่วงกลางวัน

ผลจากการทดลองปลูกข้าวสลับกับพืชพลังงาน รศ.ดร.สิรินเทพ บอกทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า พืชพลังงานช่วยลดก๊าซมีเทนในนาข้าวได้เนื่องจากไม่ต้องใช้น้ำขังเหมือนการทำนา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ข้าวได้ผลผลิตมากขึ้น แต่อยากแนะนำให้ปลูกข้าวฟ่าง เพราะโตเร็ว ดูแลง่าย และหวานเหมาะแก่การผลิตเอทานอล

ส่วนการเก็บคาร์บอนในดินนั้นยังต้องทดลองต่อไปอีก 3-4 ปี จึงจะบอกได้ โดยตอนนี้ทีมวิจัยได้ทดลองปลูกพืชพลังงานสลับการปลูกข้าวมา 3 ปีแล้ว รวมทั้งหมด 4 ครอป (ระบบการปลูก โดย 1 ปีปลูกได้ 2 ระบบการปลูก) นอกจากนี้ยังต้องดูความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจว่าการปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารเช่นนี้จะมีความคุ้มค่าหรือไม่

ภาพ http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000146874

มข.พัฒนาโปรแกรมขายระบบจัดประชุมลดโลกร้อน

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555

ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า ระบบนี้มีมติจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงมอบหมายให้ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบดังกล่าวโดยที่มี ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้คำแนะนำและทดสอบระบบอย่างใกล้ชิด

ระบบจัดการการประชุมมีฟังก์ชันหลัก สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา วาระการประชุมได้ สามารถแนบเอกสารประกอบการประชุม สร้างรายงานทั้งแบบ *.doc และ *.pdf และเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้สะดวกโดยทางอีเมล ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ระบบผ่านเบราว์เซอร์บนเครื่องเดสก์ท็อป โน๊ตบุ๊ค และแท็บเล็ตได้ และเนื่องจากมีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในลิขสิทธิ์ที่ใช้ในการพัฒนา หรือใช้ซอฟต์แวร์

เมื่อเร็วๆนี้ มข.ได้อนุญาตสิทธิหรือขายซอฟท์แวร์ระบบนี้ให้กับ บริษัท บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนของบริษัทบอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้บอกว่าเลือกระบบจัดการการประชุมที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก มีความครอบคลุมภารกิจการประชุมสภา และประชุมอื่นๆ ได้ พร้อมทั้งมีคู่มือและตัวอย่างการใช้งาน ทำให้เชื่อมั่น ในการใช้งานที่สะดวก ง่ายดาย และสามารถนำไปใช้งานได้จริง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานแรกที่ขอซื้อระบบผ่านบริษัท ซึ่งได้ติดตั้งให้ไปเมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

ผศ. ดร. สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีมีแนวคิดในการใช้ระบบจัดการการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมกรรมการสภาและประชุมอื่นมีความคิดเห็นที่หลากหลาย เอกสารที่เราอ้างมีเป็นจำนวนมากและต้องไปค้นหา อีกทั้งเอกสารที่มีจำนวนมากนั้นทำให้สิ้นเปลืองในการพิมพ์เป็นจำนวนมาก เมื่อใช้ระบบการจัดการประชุมทำให้ใช้เวลาในการประชุมน้อยลงได้

ข้อมูลที่อยู่ในระบบทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลสำคัญร่วมกัน ทำให้ลดการพิมพ์ ประหยัดงบประมาณในการซื้อกระดาษ รวมทั้งหมึกพิมพ์ สามารถดำเนินการประชุมได้รวดเร็ว และไม่มีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน

by ThaiWebExpert